ملاقات محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمدسعید"کاکر"رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل با محترم ذوهتو" چال" کوردینا توریت تیکا

27 Feb, 2020

درملاقات ایکه محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمدسعید"کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل با محترم ذوهتو" چال" کوردینا توریت تیکا دردفترکارشان داشتند روی همکاری های نهاد تیکا با پوهنتون وموارد مورد علاقه درحالیکه محترم پوهاند دیپلوم انجنیرعبدالاحد" خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک، وتعدادی ازوروسای پوهنحی ها نیزحضورداشتند  بحث وصحبت نمودند.

محترم ذوهتو" چال" کوردیناتورنهاد تیکا علاقمندی خودرا برای همکاری دربخش های تخنیکی ابرازنمودند.،ووعده نمودند تا پروگرام تریننگ  وآموزش برنامه 3Dمکس را برای استادان ومحصلان این پوهنتون دایرنمایند .