جلسه مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان

09 Feb, 2020

جلسه مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان به اشتراک مسولین وتعدادی ازمحققان واستادان این مرکز دایرگردید.  ابتدا محترم دکتورمحمد وسیم "اقبال" رئیس این مرکز درمورد اجراات کاری وایجاد وبسایت رسمی واکمال کادرها دراین مرکزصحبت نمودند.​

مطابق اجندآ مجلس ، روی تشخیص مراکز فند دهنده (ملی وبین المللی) وچگونگی آماده سازی پروپوزل ها، برسی راهکارهای رسیدن به اهداف استراتیژیک مرکز، برسی اساسنامه مرکز، برسی پلان عملیاتی و ایجاد کمیته های تخنیکی بحث وتبادل نظرصورت گرفت.​