اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد تیل دیزل وپطرول

11 دلو, 1398

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر دارد قرارداد پروژه ( دو

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

03 دلو, 1398

بدینوسیله به تاسی فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل، وزارت تحصیلات عالی در

اعلان تدارکاتی مجدد هجده قلم میوه وترکاری اعلی موسمی پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1398

28 جدی, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی ( 18) هجده قلم میوه وترکاری اعلی موسمی  مورد  ضرورت مح

Pages