اطلاعیه فارغان صنوف چهاردهم انستتیوت های تخنیکی ومسلکی

30 قوس, 1398

به اطلاع تمام فارغان صنوف چهاردهم انستتیوت های تخنیکی ومسلکی رسانیده میشود.

اعلان تدارکاتی هجده قلم میوه وترکاری اعلی موسمی پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1398

29 قوس, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی ( 18) هجده قلم میوه وترکاری اعلی موسمی  مورد  ضرورت مح

Pages