پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی تکنالوژی کیمیاوی خویش سال 1399در رشته انجنیری کیمیاوی به کادر علمی جدید ضرورت دارد

02 سنبله, 1399

پوهنحٔی تکنالوژی کیمیاوی دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی با کود (  (28-90-A3-078-03-002  یک بست به سویه دوکتورا ماستر ویا

علان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1399

25 اسد, 1399

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ( حفر یک حلقه چاه عمیق ووصل آن به شبکه آبرسانی

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی تکنالوژی کیمیاوی خویش سال 1399در رشته کیمیا به کادر علمی جدید ضرورت دارد

25 اسد, 1399

پوهنحٔی تکنالوژی کیمیاوی دیپارتمنت کیمیا با کود (  (28-90-A3-0780-03-007  یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دا

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی کمپیوترساینس خویش سال 1399در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد

22 اسد, 1399

پوهنحٔی کمپیوترساینس دیپارتمنت  انجنیری شبکه با کود (  (28-90-A3-081-03-005   یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر که ف

اعلان کاریابی دو بست اداری معتمد جنسی آمریت لیلیه ومعتمد جنسی آمریت تهیه ، تدارکات وخدمات

05 اسد, 1399

ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار وتطبیق پروسه رتب و معاش و تحقیق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح وایجاد یک ادا

Pages