پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٌی جیولوجی ومعادن خویش سال 1398در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد

24 Nov, 2019

پوهنحٌی جیولوجی ومعادن:

دیپارتمنت انجنیری استخراج زیرزمینی با کود ( 28-90-A3-08-06-08 ) یک بست به سویه دوکتورا، ماستر ویالسانس، اعلان مجدد.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 30/08/1398 الی 14/09/1398 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.