اعلان تدارکاتی گوشت پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1398

19 قوس, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی مقدار​ ( 22050) کیلوگرام گوشت سرخی اعلی گاو مورد  ضرور

1398اعلان تدارکاتی 13 قلم حبوبات پوهنتون پولی تخنیک کابل سال

06 قوس, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی مقدار ( 13) قلم حبوبات مواد اعا

پوهنتون پولی تخنیک کابل به یک تن طباخ در سال 1398 ضرورت دارد

04 قوس, 1398

اعلان یک بست اداری

عنوان .ظیفه    : طباخ

Pages