ورکشاپ سه روزه GNSS (یا مجموعه ای ازسیستم تعیین موقعیت جغرافیایی شامل جی پی اس)

11 Nov, 2019

ورکشاپ سه روزه GNSS   (یا مجموعه ای ازسیستم تعیین موقعیت جغرافیایی شامل جی پی اس، گلاوناس، گالیله و بی دو)  درپوهنتون پولی تخنیک کابل دایر گردیدکه از اهمیت خاصی در بخش نقشه برداری،حمل ونقل، اتومات سازی بنادر تجارتی،

تجهیز نمودن لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل

11 Nov, 2019

جهت تامین امنیت و فضای بهتر زندگی محصلان عزیز، لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل با تجهیز،اطاق ها، نصب دیوارهای محافظتی، کمره های امنیتی و ورودی بایمتریک به یک لیلیه معیاری مبدل گردید

دیدار محصلان پوهنتون پولیتخنیک کابل از آبدات تاریخی کشور

15 Oct, 2019

محصلان دیپارتمنت های شهر سازی و مهندسی پوهنتون پولیتخنیک کابل برای کسب تجارب عملی در مضامین تاریخ مهندسی و حفظ آبدات تاریخی از قصر پغمان و جریان کار باز سازی قصر های تاریخی بالا باغ پغمان دیدن کردند.

Pages