دری

 

برای شناخت بهتر پوهنتون پولیتخنیک کابل اینک فلم مستند این کانون علمی به تمام دوستان و فارغ التحصیلان پوهنتون پولیتخنیک تقدیم میدارم.
جا دارد که از محترم مومند صاحب رئیس کمپنی دینامیک ویژن و همکارانش که در تهیه این فلم مستند همکاری نموده سپاس و قدردانی نمایم

Media Type:

Video: 
Binary Data