دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی:

این دیپارتمنت در سال 1387 ایجاد گردید و علوم کامپیوتری بخش وسیعی از موضوعات تئوری و کاربردی آن در زمینه زبانهای کامپیوتری،شبکه های کمپیوتری، طراحی نرم افزا، روباتیک، اداره سیستم ها، امنیت معلومات و امثال آنها را تحت پوشش قرار می دهد. می توان کارهای تخصصی این رشته را در چهار گروه ذیل تقسیم نمود:

1.     طراحی و پیاده سازی نرم افزارها:

 متخصصین این رشته کارهای مرتبط با برنامه نویسی مسایل مختلف و سیستمهای تخصصی انجام می دهد و از روشهای جدید در انجام کارهایشان استفاده می کنند. همچنین آنها تیمهای برنامه نویسی را برای تولید سیستمهای نرم افزاری سرپرستی می نمایند.

2.     طراحی و پیاده سازی شبکه های کمپیوتری:

متخصصین این رشته با اندوخته های علمی و مهارت های مسلکی فراگرفته توانایی لازم را برای طراحی و پیاده سازی شبکه های کوچک و بزرگ کمپیوتری, اداره و مدیریت شبکه ها, تامین امنیت شبکه ها و توسعه سیستم های بیسیم را دارند.

3.     توسعه و انکشاف روشهای جدید تئوری و کاربردی در زمینه کامپیوتر:

  بیوانفورماتیک   (Bioinformatics) یعنی استفاده از کامپیوتر در مهندسی ژنتیک ، و داده کاوی (Data Mining) که برای کاوش در حجمهای بالای اطلاعات بکار می رود و علومی که در کنترل و هوشمند سازی روباتیک استفاده می شود.

4.     انکشاف و توسعه راه های جدید برای حل مشکلات کامپیوتر:

  بهینه سازی ذخیره ، بازیابی اطلاعات در دیتابیس ها، انتقال بهتر و سریعتر اطلاعات در شبکه ها و تحلیل تصاویر.

اهمیت فراگیری علوم مرتبط به رشته محاسبه و علوم معلوماتی یا (کمپیوتر ساینس) به مثابه یکی از شاخه های علوم تکنالوژی عصری ریشه در نیازمندی های نا محدود و روزافزون بشریت و کشور عزیز ما افغانستان دارد. تقویت سکتورهای مختلف اقتصادی, اجتماعی و تکنالوژیکی  در یک کشور نیازمند رشد و انکشاف نیروی بشری مجهز با علوم معاصر  بوده که منتج به بهزیستی و ارتقای سطح زندگی و بهبود امکانات پیشرفته افراد آن جامعه میگردد.

از آنجا که رشد و انکشاف جوامع پیشترفته مستلزم آموزش و فراگیری علوم کمیوترساینس و تکنالوژی بوده، در بسیاری جوامع و کشورها دیپارتمنت های معتبری صرف تحقیق و مطالعه عمیق در زمینه  علوم  محاسبه و معلوماتی یا کمپیوتر ساینس مینمایند.

نیازمندی به آموزش علم کمپیوتر ساینس در هر جامعه انکشاف یافته و رو به انکشاف محسوس است، خاصتاً در کشور ما افغانستان به حیث یک مملکت عقب مانده و رو به انکشاف از علوم معاصر چون کمپیوتر ساینس و تکنالوژی معلوماتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

دیدگاه:

دیدگاه ما عبارت  از انکشاف رشته محاسبه و علوم معلوماتی به مثابه مرکز عرضۀ مفکوره های علمی و تکنالوژیکی با مهارت های عالی و تقویت نقاط قوت جهت رقابت علمی در سطح ملی، منطقوی و بین المللی میباشد.

رشته محاسبه و علوم معلوماتی پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک به حیث یک رشته اکادمیک با کیفیت عالی و غیر جانبدار به اساس استندرد های علمی مجهز با تکنالوژی و نصاب تعلیمی مدرن و قبول شده جهانی فعالیت های خویش را ادامه میدهد. ما در نظر داریم تا عرضه خدمات تحصیلی ، فعالیت های خویش را در ساحه محاسبه و علوم معلوماتی بیشتر ساخته و با نهاد های معتبر جهانی در این رشته توامیت خویش را هر چه بیشتر افزایش دهیم.

رسالت:

فراهم نمودن زمینه آموزشی، تدریس، تحقیق، ظرفیت سازی و تربیه پرسونل مسلکی و فنی، و تقدیم متخصصین جوان برای رشد و انکشاف جامعه مدرن و مرفع رسالت این اداره میباشد.

اموریت:

رشته محاسبه و علوم معلوماتی بخاطر برآورده ساختن اهداف و دیدگاه خویش آماده است مطابق نیازهای جامعه با داشتن استادان مجرب و امکانات وسیع به امور علمی و تدریسی و تحقیقات خویش مؤفقانه ادامه دهد. ماموریت ما تلاش در جهت اکمال و تحقق مؤفقانه نصاب تحصیلی و پیشبرد فعالیت های علمی و اکادمیک در جامعه نیازمند تحصیلی کشور میباشد. ما خود را مسول میپنداریم تا دروس با کیفیت را با استفاده از وسایل نوین تکنالوژی به محصلان خویش عرضه نموده و توانایی فکری محصلان را در رشته مربوطه به سطح بالا ارتقا دهیم تا با محصلان رشته های مشابه در کشور رقابت کرده بتوانند. بهبود و باز نگری کریکولم و مفردات درسی رشته محاسبه و علوم معلوماتی, تدوین امور اکادمیک و اداری این رشته مطابق قانون, ایجاد سهولت ها و فضای آرام و آزاد اکادمیک به محصلان این رشته جز از ماموریت مابه شمار میرود.

اهداف آموزشی :

اهداف آموزشی در مطابقت با اهداف پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک در چوکات قوانین ولوایح تحصیلات عالی ترتیب گردیده است.  رشته محاسبه و علوم معلوماتی به تحقق اهداف ذیل در زمینه آموزش و تحصیل است

تربیه جوانان متخصص مجهز با روحیه ملی و اسلامی،  انتقال، تجزیه و تحلیل دانش و مهارت های علوم کمپیوتر به محصلان، برآورده ساختن نیاز های مربوط به علوم کمپیوتر جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی. ارتقاء توانمندی اجرای تحقیقات علمی به سطح ملی و بین المللی بخاطر سهمگیری در روند رشد و انکشاف تکنالوژی. تقویت و بهبود رشته محاسبه و علوم معلوماتی و سطح دانش اساتید چون اخذ سند ماستری, دکتورا  برای راه اندازی تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته برای رفع چالش ها و مشکلات موجود در عرصه علوم کمپیوتری کشور. سهم گیری اساتید، کارمندان و محصلان در غنامندی کار های عام المنفعه نهاد های دولتی و خصوصی در سطح محلی و ملی میباشد.

مرام نامه :

مرامنامه این دیپارتمنت به تأسی از برنامه های پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک، پوهنتون پولی تخنیک کابل و براساس مرام و اهداف وزارت محترم تحصیلات عالی تدوین و تعقیب میگردد. جامعه تحصیلی افغانستان در اثر جنگ های متداوم سالیان اخیر نتوانسته است خدمات تحصیلی با کیفیت عالی مطابق به نیازمندی های جامعه و تقاضای بازار کار، ارائه و عرضه نمایند. با تحولات اخیر سیاسی و در حال حاضر که کشور در مسیر رشد و انکشاف سیاس واجتماعی به پیش میرود، وضعیت عمومی و نیز وضعیت تحصیلات عالی بهبود

یافته است، یکی از تحولات مهم سال های اخیر در کشور ایجاد رشته های تحصیلی جهت ارتقاء ظرفیت پذیرش داوطلبان و نیز ارائه خدمات تحصیلی برای نیازمندان موثر بوده است. درین قسمت آنچه از نظر ما بیش از همه دارای اهمیت و ارزش است توجه و تأکید بالای کیفیت تحصیلی نسبت به   کمیت و تعدد میباشد. بنآ رشته محاسبه و علوم معلوماتی به تحصیل معیاری با کیفیت عالی تحصیلی مرتبط میباشد. رشته محاسبه و علوم معلوماتی منحیث یکی از رشته های تحصیلی و علمی مرام و هدف تحصیلی خویش را مطابق به لوایح و مقررات وزارت تحصیلات عالی کشور تنظیم  نموده که طبق آن در چوکات پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک به فعالیت های علمی و اداری خویش ادامه میدهد.

کریکولم ومفردات درسی :

کریکولم ویا نصاب تحصیلی بیان گر تمامی مضامینی است که در طی یک دوره تحصیلی با نظر داشت تعداد کریدیت مضامین و با تفکیک مضامین اساسی، تخصصی، پوهنتون شمول ویا اختیاری پیشکش و تطبیق میگردد. و مفردات درسی عبارت از تفصیلات در مورد مضامین شامل کریکولم است که در آن محتویات هر مضمون بشکل فصل وار و با ذکر عناوین فرعی شامل هر فصل   میباشد. تعدیل در ساختار کریکولم مطابق ضرورت جامعه، رشد و انکشاف علوم

مربوطه به سطح منطقه و جهان از سوی جلسه دیپارتمنت پیشنهاد و بعد از طی مراحل قانونی تطبیق میگردد.

پلان درسی / پالیسی کورس :

ترتیب یک پلان درسی معین قبل از شروع هر سمستر و توزیع آن برای محصلان لازمه آغاز مضمون هر سمستر است. پالیسی کورس شامل پلان درسی استاد در طی 16 هفته درسی یک سمستر با ذکر عناوین در قالب یک زمان بندی مشخص میباشد. پالیسی کورس باید توسط استاد مضون تهیه و به وقت و زمان معین به اداره دیپارتمنت تسلیم گردد. اداره دیپارتمنت ازتطبیق پلان درسی و جریان آن طی جلسات دیپارتمنت و ذریعه بازدهی (فیدبک) محصلان پی گیری میگردد.

جلسات دیپارتمنت ها :

دیپارتمنت ها در جلسات دوهفته یی و ماهوار خود مسایل مربوط به رفع چالش های دیپارتمنت، تقرر، ترفیع، انفکاک استادان و روند امور درسی را در سطح دیپارتمنت فیصله نموده و از کیفیت دروس و امور اکادمیک نظارت مینمایند. اعضای کادر علمی رشته محاسبه و علوم معلوماتی عضو جلسه بوده که توسط آمر دیپارتمنت جلسات رهبری و تنظیم میگردد.

موضوعات اصلی شامل این رشته

Programming Fundamentals (PF)

Programming Languages (PL)

Software Engineering (SE)

Computer Networks (CN)

Wireless Networks(WN)

Information Security(IS)

System Administration(SA)

Algorithms and Complexity (AL)

Operating Systems (OS)

Net-Centric Computing (NC)

Discrete Structures (DS)

Information Management (IM)

Human-Computer Interaction (HC)

Intelligent Systems (IS)

Social and Professional Issues (SP)

Computational Science (CN)

Architecture and Organization (AR)

Graphics and Visual Computing (GV)