تاریخچه پوهنځي جیوماتیک و کدستر:

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظوررشد اقتصاد ملی کشور و برای تربیه کادرها ی ملی در رشته های مختلف انجنیری مطابق به نیازمندی های کشور درعرصه های تخنیکی در21 میزان سال1342 (11اکتوبر 1963) در ناحیه پنجم شهرکابل تاسیس گردیده است.

ازهمان اوایل تاسیس پوهنتون پولی تخنیک کابل دیپارتمنت جیودیزی وامورمرکشیدری به حیث دیپارتمنت عمومی فعالیت تدریسی داشت درسال 1361 به دیپارتمنت فارغ دهنده به نام دیپارتمنت جیودیزی انجنیری ارتقاء یافت از سال 1367 الی سال1372یعنی5 دوره به سویه ماستری فارغ التحصیل داده است. بادرنظرداشت نیازمندی های کشوردرعرصه علوم تخنیکی به خصوص علوم جیوماتیک وهمچنان مطابق به پلان استراتیژیک پوهنتون پولی تخنیک کابل و وزارت تحصیلات عالی درسال 1393 دیپارتمنت جیودیزی انجنیری به پوهنځي جیودیزی انجنیری ارتقاء یافت. به اساس پیشنهاد جلسه عمومی استادان پوهنځي جیودیزی انجنیری) 8/11/1393( پوهنځي جیودیزی انجنیری تغییرنام نموده و به پوهنځي جیوماتیک وکدسترمسمی گردیده است.

اهداف پوهنځي جیوماتیک و کدستر:

 پوهنځي جیوماتیک وکدسترنظربه نیاز مبرم کشور تاسیس گردیده و هدف از تاسیس آن تربیه کادرهای آگاه و مجهز با دانش معاصر می باشد. این پوهنځي با رعایت قوانین،  مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی، تسهیلات و امکانات دست داشته خویش، تمام فعالیت های آینده خویش را با در نظر داشت دیدګاه، رسالت ، فرصت های موجود و مقاصد این مرامنامه ، اهداف ذیل رادنبال می نمائید :

·        تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی و تخصصی انجنیری با کیفیت و معیاری،

·        پرورش کادرها با روحیه وطن دوستی ، اخلاق نیکو ، برابری و مردم دوستی،

·        ارتقای ظرفیت اساتید،

·        تجهیز دیپارتمنت ها با تکنالوجی جدید،

·         فعال ساختن لابراتوا رها با تجهیزات معاصر و تهیه مواد آن مطابق به تکنالوجی جدید،

·         آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی برای تدریس و جلوگیری از تمام انواع تعصبات (سیاسی، قومی ، زبانی و مذهبی)،

·        بازنگری دوامدار و معاصر سازی کریکولم های دیپارتمنت ها،

·        تجدید نظر متداوم درمفردات درسی مضامین که در دیپارمنت های این پوهنځي تدریس می گردد،

·         تهیه کتب و مواد درسی جدید، مساعد نمودن شرایط برای تحقیقات علمی استادان و محصلان ممتاز پوهنتون و در همکاری با بعضی ارگان های ذیربط ،

·        تکمیل اعضای کادرعلمی دیپارتمنت ها به اساس ضرورت،

·         ایجاد پروگرام ماستری در رشته جیودیزی انجنیری ،

·        اجرای پروژه های تحقیقی و انجنیری برای درآمدزايي پوهنتون ،

·        جستجوی منابع و ارگانهای تمویل کننده بخاطر تطبیق بهترپلان های ستراتیژیک پوهنځي،

·         ایجاد رشته های جدید حسب نیاز مندی های منافع ملی کشور،

·         ایجاد روابط ، توامیت ها و همکاری های علمی ، تحقیقی و اکادمیک با پوهنتون های داخلی و خارجی، داشتن تفاهم نامه ها و پرتوکول های همکاری با وزارت خانه ها، ادارات و ارگانهای سکتوری،

·         استخدام تربیه و تشویق لابرانت ها و تکنیشن ها،

·        اعمار تعمیرات برای پوهنځي،

·         ایجاد دیتابس و ویب سایت معیاری برای پوهنځي،

·         تقویت پروسه ارزیابی خودی پوهنځي،

·         اعاده سیستم مجازات و مکافات در سطح پوهنځي.

پوهنځي جیوماتیک و کدستردر تشکیل دارای چهار دیپارتمنت ذیل می باشد :

·         1- جیودیزی انجنیری(Engineering Geodesy )؛

·         2- سیستم اطلاعات جغرافیه ئی (geographical information system )؛

·        3-  کدستر (cadastre ) ؛

·        4- جیودیزی (Geodesy).