دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن در سال 1346 هجری شمسی در اولین روز آغاز دروس در پوهنتون پولی تخنیک کابل زیر نام " دیپارتمنت جیولوجی، تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد " تاسیس گردیده و بحیث دیپارتمنت مادری تا اکنون به فعالیت خود بحیث یک کانون فارغ دهنده انجنیران جیولوجی و معادن ادامه میدهد.

یک سال بعد از تاسیس این دیپارتمنت ، دیپارتمنت جدیدی زیر نام " دیپارتمنت استخراج معادن جامد" و دو سال بعد آن دیپارتمنت دیگری زیر نام" دیپارتمنت جیولوجی، تفحص، اکتشاف و استخراج معادن نفت و گاز" از این دیپارتمنت جدا گردیده اند، که هر دو دیپارتمنت متذکره ، تا حال بحیث دیپارتمنت های فارغ دهنده در بخش انجنیری استتخراج معادن جامد و انجنیران معادن نفت و گاز به فعالیت علمی و اکادمیک خود ادامه میدهند.

در سال1392 با در نظر داشت اهمیت تحقیقات جیو انجنیری و هایدروجیولوجی در امور متخلف ساختمانی و صنعتی، دیپاتمنتی زیر نام" جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی" از دیپارتمنت متذکره بحیث دیپارتمنت مستقل و فارغ دهنده مجزا گردیده، که امید است اولین دور انجنیران بخش جیو انجنیری و هایدروجیولوجی را در سال 1397 تقدیم جامعه نماید.

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن در طول حیات اکادمیک خود تا حال در حدود بیشتر از (2000) انجنیران بخش جیولوجی را به سویه لیسانس، ماستر و دوکتورا تربیه نموده و غرض خدمت به مردم و کشور به جامعه افغانی تقدیم نموده است. انجنیران جیولوجی که از این دیپارتمنت فارغ التحصیل شده اند در بخش های نقشه برداری جیولوجیکی، تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده ، هایدروجیولوجی و جیولوجی انجنیری فعالانه کار نموده و بحیث متخصصین ورزیده در تهیه نقشه های جیولوجیکی ساحات مختلف کشور، تفحص و اکتشاف و محاسبه ذخایر معادن مختلف مانند مس، طلا، نقره، معادن پولی میتال، سنگ های قیمتی و تزئینی سهم ارزنده خود را ایفا نموده اند، آنها در تعیین کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی دسترسی کامل داشته و برای احداث ساختمان های صنعتی و مدنی، بند و انهار، سرک سازی ، نصب پایه های برق و غیره امور ساختمانی تحقیقات لازم و ضروری جیولوجی را به وجه احسن انجام داده اند.

در سال1393  بنا بر پیشنهاد مجلس استادان دیپارتمنت، تائید شورای علمی پوهنحی و شورای علمی پوهنتون و تصویت مقامات ذیصلاح وزارت تحصیلات عالی نام این دیپارتمنت به دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن تعویض گردید.

در جریان فعالیت این دیپارتمنت کتب درسی، ممد درسی، رهنمای لابراتواری و لکچر نوت ها در مضامین مختلف از طرف استادان خارجی و داخلی تهیه و تالیف گردیده و غرض استفاده محصلین به طبع آنها نشر اقدام گردیده است.

پروسه تالیف و ترجمه کتب درسی و ممد درسی در حال حاضر در دیپارتمنت رونق خوب یافته و به همت استادان مجرب این دیپارتمنت ده ها کتب در مورد مضامین مختلف مانند جیولوجی عمومی، علم معادن، جیو کیمیا، تفحص و اکتشاف معادن، جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی، جیولوجی افعانستان در دو جلد (جلد اول جیولوجی و جلد دوم معادن مواد مفیده )، جیولوجی ساختمانی، اساسات پتروگرافی، اساسات جیمولوجی، مگماتیزم و میتالوجینی افغانستان و غیره به زبان های پشتو و دری تالیف و ترجمه گردیده، که در بهبود پروسه تدریس و ارتقا سطح دانش محصلین سهم بس ارزنده را ایفا نموده است.

در کادر علمی این دیپارتمنت در حال حاضر استادان ذیل شامل بوده که پروسه تدریس مضامین مربوط به دیپارتمنت و دیپارتمنت های همجوار را بصورت موفقانه انجام میدهند.

لازم است تا در انیجا از خدمات ارزنده تمام استادان داخلی و خارجی که در سال های گذشته صادقانه با تحمل مشکلات فروان در پروسه تدریس و سیر تکاملی دیپارتمنت سهم داشته اند با قدردانی یا آوری نموده، آنانیکه به دار فانی پیوسته اند، روح شان شاد باشد و آنانیکه در قید حیات هستند طول عمر را با زندگی پر سعادت برای شان آرزو مینمایم.

اهداف آموزشی دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن

متحصصینیکه در دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن به صورت مسلکی تربیه می شوند بصورت فشرده اهداف ذیل را بر آورده میسازند:

  1. تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد.
  2. تهیه و ترتیب نقشه های جیولوجیکی به مقیاس های مختلف
  3. تحقیقات جیولوجیکی پروسه های مختلف جیولوجیکی
  4. ارزیابی خطرات جیولوجیکی و اتخاذ تدابیر مقدماتی غرض جلوگیری آنها.
  5. اجرای امور جیوانجنیری و هایدروجیولوجی در مربوطات وزارت خانه های مختلف جمهوری اسلامی افغانستان.
  6. اجرای موفقانه امور لابراتواری در مربوطات ریاست سروی جیولوجی وزارت معادن و پطرولیم.
  7. تشخیص و تثبیت تیپ های صنعتی معادن مختلف
  8. محاسبه ذخایر مواد مفیده معادن به کتگوری ها و شیوه های مختلف
  9. دریافت وریانت های مساعد و مفید محاسبه ذخایر.
  10. پیشنهاد طریقه استخراج معادن و مشوره های مفید در این زمینه.

دیدگاه

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن یک واحد تحصیلات عالی برای دانش محصلان و انجنیران مسلکی شمرده می شود. این نهاد علمی در تربیه کادر های جوان مسلکی مطابق به نیازمندی های جامعه و کشور عزیز ما افغانستان به منظور ارتقای رفاه اجتماعی و بنیه اقتصادی ملی کشور رول بس ارزنده را بازی مینماید، آموزش و تربیه کادر های جوان در این دیپارتمنت توسط استادان مجرب دیپارتمنت صورت میگیرد. انجنیران مسلکی دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن میتواند کشور را بسوی پیشرفت و ترقی مطابق به ایجابات جامعه سوق دهد.

رسالت

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مانند سایر دیپارتمنت ها در تربیه کادر های انجنیران مسلکی جیولوجی (انجنیر جیولوج) به منظور ارتقای سطح دانش محصلان و سهم گیری فعال آنها در تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد ترتیب نقشه های مختلف جیولوجی، تعیین مفیدیت و اقتصادی بودن معادن مختلف به منظور ارتقا و رفاه اجتماعی مطابق نیاز مندی کشور رول ارزنده را بازی مینماید.

     هدف

هدف از آموزش انجنیران مسلکی در عرصه تولیدی مطابق به نیازمندی جامعه می باشد. به منظور  رسیدن به معیار های ستندرد نصاب تحصیلی (کریکولم) و نوسازی آن لازم است تا برای تحصیلات عالی با کیفیت تسهیلات لازم مطابق به معیار های جهانی، زمینه های خوب و امکانات بیشتر مهیا گردد تا دیپارتمنت های مختلف رشتوی بتوانند انجیران مسلکی را مطابق به نیاز مندی کشور به جامعه تقدیم نمایند.

     

      

کریکولم دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن

صنف (اول) سمستر (اول)

کود مضمون     نام مضمون     تعداد کریدیت
CO 101  نقافت اسلامی      1
CO 103 تاریخ   1
EL 102 لسان خارجی – انگلیسی  3
EL 113    ریاضیات عالی در علوم جیولوجیکی 4
CH 114   کیمیای عمومی  4
CO 123     هندسه ترسیمی و رسم تخنیک  2
EL 116   فزیک   2
CS 119 اساسات کمپیوتر  2
GE 104   ورزش    1
مجموعه       20

صنف (اول) سمستر (دوم)

کود مضمون      نام مضمون    تعداد کریدیت
CO 201     ثقافت اسلامی        1
EL 202    لسان خارجی – انگلیسی  3
EL 213   ریاضیات عالی در علوم جیولوجیکی    3
CH 214     کیمیای عمومی         3
CH 251    کیمیای تحلیلی   2
CO 223   هندسه ترسیمی و رسم تخنیک    1 
EL 216   فزیک    2
CS 219     اساسات کمپیوتر     2
GE 225   جیولوجی عمومی   3
مجموعه    20

 صنف (دوم) سمستر (سوم)

کود مضمون     نام مضمون    تعداد کریدیت
CO 301                     ثقافت اسلامی      1
EL 302   لسان خارجی – انگلیسی      2
EL 313      ریاضات عالی در علوم جیولوجیکی   2
EL 316     فزیک    2
EL 317    میخانیک تخنیکی    2
GC 318    جیودیزی انجنیری     2
GE 325 جیولوجی عمومی    3
GE 353     کرستالوگرافی      3
GE 327       پالیونتالوجی و جیولوجی تاریخی    2 
GE 347   کار ساحوی (جیولوجی عمومی)    2
مجموعه      21

  صنف (دوم) سمستر (چهارم)

کود مضمون  نام مضمون      تعداد کریدیت
CO 401      ثقافت اسلامی      1
EL 402    لسان خارجی – انگلیسی   2
EL 417         میخانیک تخنیکی  2
EM 408      الکتروتخنیک   2
GC 418    جیودیزی انجنیری       2
GE 428     منرالوجی 3
GE 427   پالیونتالوجی و جیولوجی تاریخی  3
GE 429  جیولوجی ساختمانی و نقشه برداری جیولوجیکی 3
GC 448 کار ساحوی (جیودیزی انجنیری)     2
مجموعه    20

 صنف (سوم) سمستر (پنجم)

کود مضمون      نام مضمون       تعداد کریدیت
CO 501                    ثقافت اسلامی         1
GE 552      استفاده کمپیوتر در جیولوجی    2
GE 528    منرالوجی 3
GE 554      کرستال اوپتیک    2
GE 558  علم معادن       2
GE 529      جیولوجی ساختمانی و نقشه برداری جیولوجیکی 2
GE 560       تکتنونیک و جیودینامیک   2
GE 538     جیومورفولوجی  2
GE 531   هایدروجیولوجی و جیولوجی انجنیری    3
GE 549     کار ساحوی (نقشه برداری جیولوجیکی)    2
مجموعه     21

   صنف (سوم) سمستر (ششم)

کود مضمون      نام مضمون   تعداد کریدیت
CO 601                    ثقافت اسلامی 1
GE 630    پتروگرافی احجار مگماتیکی       3
GE 658    علم معادن 2
GE 660      تکتونیک و جیودینامیک 2
GE 632   جیولوجی محیط زیست و خطرات جیولوجیکی  3
GE 636   تفحص و اکتشاف معادن   2
GE 662    امور معادن 2
GC 620     سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 2
GE 672 مدیریت معادن 3
مجموعه    20

 صنف (چهارم) سمستر (هفتم)

کود مضمون     نام مضمون  تعداد کریدیت
CO 701                      ثقافت اسلامی   1
GE 739   اساسات جیمولوجی    2
GE 756     پتروگرافی احجار میتامورفیکی      3 
GE 757     جیوکیمیا     2
GE 758  علم معادن    2
GE 759      ستراتیگرافی و سدیمنتولوجی         2
GE 761    برمه کاری اکتشافی  2
GE 734 جیوفزیک  2
GE 736      تفحص و اکتشاف معادن    2
GE 766    نوشتار علمی و ارائه      1
GE 772      قانون معادن     2
مجموعه      21

 صنف (چهارم) سمستر (هشتم)

کود مضمون      نام مضمون         تعداد کریدیت
CO 801                      ثقافت اسلامی 1
GE 839                      اساسات جیمولوجی 2
GE 857  جیوکیمیا 2
GE 859                        ستراتیگرافی و سدیمنتولوجی 3
GE 842                       جیولوجی منطقوی و ستراتیگرافی افغانستان 2
GE 834  جیوفزیک  2
GE 836 تفحص و اکتشاف معادن 2
GC 836 مارکشیدری 1
GC 864 ریموت سنسنگ 2
EMRE 865                  اقتصاد رشتوی     2    
GE 866 نوشتار علمی و ارائه 1
مجموعه     20   

صنف (پنجم) سمستر (نهم)

کود مضمون نام مضمون  تعداد کریدیت
GE 972 کار آموزی (کار ساحوی قبل از دیپلوم)  5
GE 973    دیپلوم دوره ی لیسانس 8
مجموعه     13