دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی :

دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی درسال 1393 به حیث دیپارتمنت فارغ ده به اساس تقاضای اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی ایجاد گردید. و اولین دوره محصلین را در 1393هـ. ش. سال جذب نمود. این دیپارتمنت در حال حاضر دارای سه لابراتوار مجهز با 126 پایه کمپیوتر و سافت ویرهای مربوطه آن می باشد که به کمک مالی سفارت ایالات متحده امریکا ایجاد گردیده است.

اهداف:

    دیپاتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی اهداف ذیل را دنبال مینمائید:

 • تربیه کادرهای جوان با دانش تخصص انجنیری با کیفیت و معیاری که بتوانند نیاز مندی های جامعه را در عرصه سیستم اطلاعات جغرافیایی براورده سازند؛
 •  جذب وارتقای ظرفیت اساتید، آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تعصبات سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی؛
 •  بازنگری متداوم کریکولم دیپارتمنت و مفردات درسی؛
 •  ایجاد روابط، توامیت ها و همکاری های علمی، تحقیقی و اکادمیک با پوهنتون های داخلی وخارجی، امضای تفاهم نامه ها و پرتوکول های همکاری با وزارت خانه ها، ادارات و ارگانهای سکتوری؛
 •  ایجاد دیتابس و ویب سایت معیاری برای دیپارتمنت؛
 •  تقویت پروسه ارزیابی خودی دیپارتمنت.

کریکولم درسی دیپارتمنت اطلاعات جغرافیایی

صنف اول – سمستر اول

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. لسان خارجی، 2 کریدیت
 3. تاریخ معاصر افغانستان، 1 کریدیت
 4. ریاضیات عالی، 4 کریدیت
 5. اساسات جیودیزی، 3 کریدیت
 6. تربیت بدنی، 1 کریدیت
 7. رسم تخنیک، 2 کریدیت
 8. کمپیوتر I.C.T، 2 کریدیت
 9. هندسه ترسیمی، 2 کریدیت
 10. کیمیا، 2 کریدیت

مجموع 20 کریدیت

صنف اول – سمستر دوم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. لسان خارجی، 2 کریدیت
 3. تاریخ معاصر افغانستان، 1 کریدیت
 4. ریاضیات عالی، 4 کریدیت
 5. تربیت بدنی، 1 کریدیت
 6. هندسه ترسیمی، 2 کریدیت
 7. کمپیوتر AD.I.T، 2 کریدیت
 8. اساسات جیودیزی، 4 کریدیت
 9. رسم توپوگرافی، 1 کریدیت
 10. پرکتیک تعلیمیI، 2 کریدیت

مجموع 20 کریدیت

صنف دوم – سمستر سوم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. ریاضیات عالی، 3 کریدیت
 3. لسان خارجی، 2 کریدیت
 4. جیولوجی و جیومورفولوجی، 2  کریدیت
 5. بکاربرد کمپیوتر در امور جیودیزی، 2 کریدیت
 6. جیودیزی II، 4 کریدیت
 7. اساسات الکترونیک، 2 کریدیت
 8. فزیک، 4 کریدیت

مجموع 20 کریدیت

صنف دوم – سمستر چهارم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. ریاضیات عالی، 3 کریدیت
 3. اساسات GIS،2 کریدیت
 4. تکیومتر الکترونیکی، 2 کریدیت
 5. تیوری پراسس ریاضیکی اندازه گیری های جیودیزیکی، 4 کریدیت
 6. فزیک، 4 کریدیت
 7. بکاربرد کمپیوتر در امور جیودیزی، 2 کریدیت
 8. پرکتیک تعلیمی II، 2 کریدیت

مجموع 20 کریدیت

صنف سوم – سمستر پنجم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. جیودیزی تطبیقی، 3 کریدیت
 3. شهرسازی، 2 کریدیت
 4. تیوری پراسس ریاضیکی اندازه گیری های جیودیزیکی، 3 کریدیت
 5. حفاظت محیط زیست، 1 کریدیت
 6. جیودیزی عالی، 3 کریدیت
 7. GIS-I، 3 کریدیت
 8. دیتابیس، 2 کریدیت
 9. استرونومی جیودیزیکی، 2 کریدیت

مجموع 20 کریدیت

صنف سوم – سمستر ششم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. جیودیزی تطبیقی، 3 کریدیت
 3. فوتوگرامتری، 3 کریدیت
 4. جیودیزی عالی، 3 کریدیت
 5. اندازه گیری های رادیو جیودیزی، 3 کریدیت
 6. GIS-II، 2 کریدیت
 7. جیودیزی کیهانی، 3 کریدیت
 8. پرکتیک تعلیمی III، 3 کریدیت

مجموع 21 کریدیت

صنف چهارم – سمستر هفتم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. پروگرام سازی، 3 کریدیت
 3. پلان گذاری و اقتصاد رشتوی، 2 کریدیت
 4. فوتوگرامتری، 3 کریدیت
 5. اساسات RS، 2 کریدیت
 6. GIS-III، 2 کریدیت
 7. کارتوگرافی، 3 کریدیت
 8. اساسات کدستر، 1 کریدیت
 9. کورس قبل از دیپلوم، 2 کریدیت
 10. پرکتیک تولیدی، 3 کریدیت

مجموع 21 کریدیت

صنف چهارم – سمستر هشتم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. سنجش از دور، 3 کریدیت
 3. GIS – IV، 3 کریدیت
 4. پروژه دیپلوم، 12 کریدیت

مجموع 19 کریدیت

مجموع درس های یک دوره تحصیلی لیسانس 161 کریدیت