دیپارتمنت جیودیزی :

دیپارتمنت جیودیزی درسال 1393 بمنظور پیشبرد دروس نظری، عملی  و اجرای پرکتیک تعلیمی  جیودیزی و امور مارکشیدری برای پوهنځي های ساختمانی، جیولوجی و معادن، انجنیری ساختمان های ترانسپورتی و انجنیری منابع آب و محیط زیست، ایجاد گردید.

اهداف:

دیپاتمنت جیودیزی اهداف ذیل را دنبال مینمائید:

  • تربیه کادرهای جوان رشته های مختلف انجنیری با دانش جیودیزی با کیفیت و معیاری که بتوانند نیاز مندی های پروژه ها را در عرصه جیودیزی براورده سازند؛
  •  جذب وارتقای ظرفیت اساتید؛ آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تعصبات سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی؛
  •  بازنگری متداوم مفردات درسی؛
  •  ایجاد دیتابیس و ویب سایت معیاری برای دیپارتمنت؛
  •  تقویت پروسه ارزیابی خودی دیپارتمنت.