دیپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ:

دیپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ در سال 6/8/1393هجری شمسی در چوکات پوهنځی انجنیری منابع آب و محیط زیست به منظور رشد زیر بنای اقتصادی در رشته های اختصاصی، آشنایی با تاریخ معاصر افغانستان، تحقق قانون اساسی، حاکمیت ملی، استقلال و دیموکراسی واقعی کشور تآسیس گردید. افغانستان تاریخ پر افتخار پنج هزار ساله متمدن را دارا می باشد، مردم که  در سر زمین افغانستان زندگی می نمایند، ملت واحد، تجزیه ناپذیر، آزاد و مستقل بوده اند، بنآ دیپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ وظیفه خود می داند که محصلین افغانی را با روحیه وحدت ملی در رشته های اختصاصی مصروف تحصیل می باشند به شکل شاید و باید با استراتیژی ملی تربیه نموده، تا از سرزمین پر افتخار خویش به قیمت جان خود دفاع نمایند، مانند گذشته دیوار های جدایی را در بین مردم از بین برده و به مثابه ملت واحد به یک سیستم زیر بنای اقتصاد رشتوی منظم از حاکمیت ملی کشور دفاع نمایند.

دیپارتمنت اقتصاد رشتوی وتاریخ معاصر در بخش های منابع زیر زمینی صنف بندی آنها، مواد خام منرالی و ناحیه بندی اقتصادی کشور، نقش امور اکتشاف جیولوجیکی در اقتصاد، امور اکتشاف جیولوجیکی و پرنسیپ های اساسی آن، صنف بندی منابع و ذخایر مواد مفیده به اساس مطالعات بین المللی نسبت به راپور جیولوجیکی، استفاده از تجارب جهانی در عرصه امور عملی در رشته های اختصاصی اقتصاد جوانان را به مثابه متخصصین مسلکی با در نظر داشت افتخارات تاریخی تربیه می نمایند. در مجموع اساتید محترم دیپارتمنت مطابق کریکولم و مفردات درسی به شکل سمستر وار تدریس می نمایند.

در حال حاضر در دیپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ اساتید محترم نه تنها مصروف پیشبرد تدریس مضامین مختلف بوده، بلکه سرگرم تحقیقات علمی همه جانبه در عرصه های مختلف اقتصاد و تاریخ جهت ارتقا و رشد اقتصاد ملی کشور می باشند. اعضای کادر علمی دیپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ همواره سعی و تلاش دارند تا با اکمال تخصص شرایط دکتورا(PhD)  را به همکاری خاص پوهنتون فراهم نمایند.