معرفی پوهنحی الکترومیخانیک

   پوهنحی الکترومیخانیک بنابر نیاز مندی جامعه در سال 1360 هجری شمسی به منظور تربیه کادرهای ملی در رشته های تامین برق موسسات صنعتی، شهر ها و دهات و انجنیری اتومیخانیک مربوط ترانسپورت اتوموبیلی و همچنان انجام تحقیقات علمی تاسیس گردیده است. از آوان تاسیس تا اکنون به تعداد زیادی انجنیران مسلکی را به سویه لیسانس و ماستر تربیه و به جامعه تقدیم نموده که در حل پرابلم های موجود جامعه افغانی در موسسات تولیدی و سکتوری جهت ارتقای اقتصاد کشور نقش مهم را ایفا می نمایند.

   این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت اختصاصی تامین برق و انجنیری اتومیخانیک و چهار دیپارتمنت عمومی چون ریاضیات عالی، فزیک، میخانیک نظری و تطبیقی و لسان های خارجی می باشد.

      در حال حاضر به تعداد (  58 ) تن اساتید دارای رتب مختلف علمی در دیپارتمنت های این پوهنحی در امر تدریس اشتغال دارند

      در سال 1364 هجری شمسی به تعداد ( 25 ) تن انجنیران مسلکی در اولین دوره به درجه علمی ماستری از پوهنحی الکترومیخانیک فارغ التحصیل گردیده است. تا اکنون الی سال 1396 به تعداد         (  1638 ) تن انجنیران مسلکی از دیپارتمنت های اختصاصی این پوهنحی فارغ التحصیل گردیده اند. از جمله آنها به تعداد ( 913 ) تن در بیست و هشت دوره از دیپارتمنت تامین برق و (  725  ) تن در بیست و نه دوره از دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک به جامعه تقدیم گردیده اند.

رســـالت ( Mission)

 فراهم نمودن زمینه ها و امکانات دسترسی به تحصیلات عالی، برای تمام کسانی  که واجد شرایط  باشند و همچنان ایجاد یک نهاد تحصیلی معیاری که توان ارایه ی تدریس، تحقیق و خدمات با کیفیت را داشته و فارغ التحصیلانی را به جامعه تقدیم نماید که توان رقابت را در بازار کار داشته باشند و همچنان خواسته های جامعه و حتی مطالبات مسلکی و تخصصی را در سطح کشور و منطقه مرفوع نمایند.

دیــدگاه ( Vision)

ایجاد یک نهاد تحصیلات عالی تخصصی انجنیری معیاری در رشته های مربوطه که از نظر کمی و کیفی نه تنها نیازمندی های پیشرفت و انکشاف کشور را نظر به مطالبات روز و مارکیت کار جوابده باشد بلکه به ارزش های ملی پابند بوده، از اندوخته های کافی در مورد جدید ترین پیشرفت های علوم ساینسی و تکنالوژی اگاه بوده و در سطح ملی و بین المللی دارای اعتبار و از جایگاه برجسته برخوردار باشد.

   اهداف ( Goals )

 • اساسی این پوهنحًی متشکل اند از:
 1. معاصر سازی و معیاری سازی کریکولم های درسی با استندردهای منطقوی و بین المللی به شکل مستمر،
 2. کار دوامدار روی تدارک تسهیلات، امکانات، تجهیزات و فرصت ها برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های اموزشی و اکادمیک دیپارتمنت ها،
 3. ارتقای ظرفیت علمی و اکادمیک اعضای کادر علمی دیپارتمنت ها،
 4.  بهبود و ارتقای کیفیت تحصیلی؛
 5. تلاش در جهت ایجاد همکاری ها و توامیت ها با نهادهای تحصیلات عالی داخلی، منطقوی و بین المللی.

مقاصد (Objectives )

      پوهنحی الکترومیخانیک با رعایت قوانین، مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی و با درنظرداشت دیدگاه، رسالت، نقاط ضعف و قوت، تهدیدات و فرصت های موجود جهت تحقق اهداف فوق فعالیت های ذیل را انجام می دهد:

 • فراهم آوری زمینه تحصیل به درجه ماستری و دکتورا برای اعضای کادر علمی دیپارتمنت ها،
 • مجهز نمودن صنوف درسی دیپارتمنت ها با تکنالوژی جدید تدریس،
 • کاربرد تکنالوژی و روش های جدید تدریس برای بهبود کیفیت تدریس،
 • اکمال تجهیزات لابراتواری دیپارتمنت های اختصاصی و عمومی پوهنحًی،
 • آیجاد فضای مناسب برای تدریس و جلوگیری از تمام انواع تعصبات ( سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی )،
 • بازنگری و معاصر سازی متداوم کریکولم، مفردات و مواد درسی در سطح دیپارتمنت ها،
 • کار مستمر روی تطبیق کریکولم ها و بخصوص مفردات درسی تائید شده،
 • تکمیل اعضای کادر علمی دیپارتمنت ها به اساس ضرورت در مطابقت با لایحه شمولیت در کادر علمی،
 • اجرای پروژه های تحقیقاتی و خدمات انجنیری در رشته های مختلف جهت حل مشکلات جامعه،
 • جستجوی منابع و ارگان های کمک کننده جهت تطبیق بهتر برنامه های پلان استراتیژیک پوهنحًی،
 • ایجاد زمینه ها برای تامین توامیت ها با پوهنتون های داخل و خارج از کشور،
 • تطبیق پالیسی های ارزیابی خودی و ارزیابی از کیفیت تدریس در سطح پوهنحًی،
 • ایجاد کتابخانه ها در سطح دیپارتمنت ها و پوهنځی و اکمال آنها با کتب و مواد درسی جدید،
 • افزایش و نشر آثار تحقیقاتی علمی اعضای کادر علمی پوهنحًی،
 • تلاش برای تربیه لابرانت ها و تکنیشن ها برای لابراتوارهای دیپارتمنت ها،
 • اعاده سیستم مجازات و مكافات در سطح پوهنحًی،
 • ایجاد رشته های جدید حسب نیازمندی های منافع ملی كشور،
 • امضای تفاهم نامه ها و پروتوکول های همکاری با وزارت خانه ها، ادارات و ارگان های سکتوری.

     طی یک و نیم دهه  اخیر یک اندازه پیشرفت ها در بازسازی نظام تحصیلی این نهاد علمی صورت گرفته است که از ان جمله  می توان به انکشاف کریکولم و نصاب درسی رشته های اختصاصی و دیپارتمنت های عمومی این پوهنحی؛  اکمال صنوف درسی با وسایل تکنا لوژی جدید تدریس، اکمال تجهیزات لابراتواری قسماً در بعضی دیپارتمنت ها،  بلند بردن سویه تحصیلی یک تعداد اعضای کادر علمی ، تطبیق سیستم کریدت منحیث سیستم موثر و پیشرفته تحصیلی اشا ره نمود،  اما این اقدامات برای بهبود و ارتقای  کیفیت و ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی  کافی نبوده و لازم است تا کار مستمر روی بلند بردن کیفیت و به روزسازی تحصیلات عالی، انکشاف دیپارتمنت ها طبق نیاز مندی جامعه صورت گیرد.

   رشته های اختصاصی پوهنحی الکترومیخانیک که محصلان در آنها مشغول تحصیل اند برای اقتصاد ملی کشور جداً ضروری اند. فارغان پوهنحی الکترومیخانیک در دوایر دولتی؛ موسسات خارجی؛ تصدی های تولیدی؛ موسسات علمی و تحقیقاتی و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند.

      قابل تذکر است که از سال 1384 هجری شمسی سیستم کریدت منحیث سیستم موثر و پیشرفته تحصیلی در تمام پوهنحی های پوهنتون پولی تخنیک کابل منجمله پوهنحی الکترومیخانیک به عوض سیستم سمستر وار قبلی مورد تطبیق قرار داده شده است. پروسه جذب محصلین در این پوهنحی طوری است که در آغاز هر سال تعلیمی جدید، محصلین جدیدالشمول بعد از سپری نمودن امتحان کانکور از طریق وزارت تحصیلات عالی به این پوهنحی معرفی می گردند.