پوهنځی انجنیری کامپیوتر و انفارماتیک:

پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک به تاریخ 6/10/ 1386 هجری شمسی ابتدا بحیث یک دیپارتمنت تحت نام تکنالوجی معلوماتی وانجنیری کمپیوتر (ITCE) تحت آمریت پوهنوال مرزا محمد مرزا در چوکات پوهنحئی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل زمانی به فعالیت آغاز نمودکه در آن زمان عدم موجودیت مکان مناسب وعدم دسترسی عده یی از اساتید به تکنالوجی جدید، بی باوری ها وحساسیت های منفی را در میان استادان علیه ایجاد این رشته بر انگیخته بود که به حیث چالش بزرگی در برابر ایجاد مرکز فعالیت های تکنالوجی معلوماتی قرار داشت. این پوهنحی در آغاز سال 1387برای اولین بار به تعداد 35 محصل را از پوهنحی الکترو میخانیک جذب و به فعالیت های اکادمیک آغاز نمود و توانست در مدت بسیار کم ، به سرعت رشد قابل ملاحظه نماید .

دیپارتمنت ITCE در 12 دلو 1387 به پوهنحئی کمپیوتر ساینس تحت ریاست پوهنوال مرزا محمد مرزا ارتقا یافت. پوهنحی مذکور در سال 1388 با جذب اساتید جدید دارای13 استاد و  500 محصل جدید الشمول و مجموعآباداشتن 84 محصل  از رشته واحد به دو دیپارتمنت Information Technology (IT) و Computing and Information Science (CIS) توسعه یافت . این پوهنحی از تایخ ایجاد تا اکنون کریکولم خود را در  هرسال دومرتبه طی جلسات عمومی استادان این پوهنحی بازنگری وانکشاف داده است.

 این پوهنحئی در سال 1388 به کمک مالی ناتو وکشور ترکیه توانست که لابراتوارهای مجهز راجهت ایجاد دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر خویش تجهیز و اکمال نماید. بنا بر آن در سال 1389سومین دیپارتمنت فارغ دهنده این پوهنحی بنام دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر (Computer Engineering) با لابراتوارهای مجهز به فعالیت آغاز نمود  .

پوهنحئی کمپیوتر ساینس در 16/6/ 1389 به پوهنحئی انجنیری کمپیوتر وانفور ماتیک با تشکیل چهار دیپارتمنت ذیل تغیر نام نمود. این تغییرنام بخاطری صورت گرفت که این پوهنحی در چوکات یک پوهنتون انجنیری مثل پولی تخنیک کابل پالیسی و پلان ستراتیژیک این پوهنتونرا تعقیب و محصلان این پوهنحی با القاب لسانس انجنیر تربیه وبه جامعه تقدیم گردند.

  1. -       دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی Department of Computing &Information Science (CIS)
  2. -       دیپارتمنت تکنالوجی معلوماتی Department of Information Technology (IT)
  3. -       دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر  Department of Computer Engineering (CE)
  4. -       دیپارتمنت انجنیری نرم افزار  Department of Software Engineering (SE)

پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک درسال 1390 دارای 240 محصل و 20 تن استاد بوده وبه نسبت عدم موجودیت جای مناسب نتوانست که دیپارتمنت های Software Engineering  و Telecommunication  و غیره را که از نیازمندی های جامعه ما میباشد فعال نماید.. پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک در پایان سال 1390به تعداد 22 تن ، اولین دور فارغان خویش را در رشته های IT و CIS به جامعه تقدیم نمود که تمامی آنها از طریق رقابت آزاد اشغال وظیفه نمودند. درسال 1391 به تعداد 1722 محصل جدید از طریق ریاست امتحانات کانکور به این پوهنحی معرفی گردید . تعداد محصلان این پوهنحی درسال 1391 به 414 تن میرسید. در سال 1391 به تعداد 39 تن کادر جوان فارغ التحصیل گردیدند در سال 1392 به تعداد 164  تن محصل جدید به این پوهنحی معرفی گردید. در سال 1392 به تعداد 52 محصل خویش را به سویه لسانس انجنیر فارغ وبه جامعه تقدیم نمود .  در سال 1393 به تعداد 195  تن محصل جدید ( خلاف توانائی وخلاف پذیرش وپلان ستراتیژیک پوهنحی ) به این پوهنحی معرف گردید و تعداد محصلان این پوهنحی در سال 1394 به بیشتر از 600 تن میرسد. این پوهنحی تا سال 1394 درمجموع  به تعداد 175 محصل را به سویه انجنیر لسانس فارغ التحصیل نموده است. این پوهنحی در سال 1395 به تعداد  180  محصل را در سه دیپارتمنت جذب  وبه تعداد 80 محصل را فارغ التحصیل نمود.