تاریخچه کمیونیتی کالج تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولیتخنیک کابل:
کمیونیتی کالج برنامه علمی دونیم ساله بوده که در عرصه تخنیکی و مسلکی محصلان را با فراگرفتن مهارت های تخنیکی جهت کاریابی در بازار کار آماده میسازند. وزارت تحصیلات عالی کمیونیتی کالج را به عنوان برنامه های به سطح پوهنتون ایجاد نموده است تا محصلان را برای وظایف مشخص در ادارات دولتی و سکتور خصوصی آماده ساخته و همچنان برای آنعده از محصلان که فعالیت های اقتصادی خویش را به عنوان کارآفرینان مستقل آغاز مینمایند، آموزش دهد.کمیونیتی کالج در سال 2013 در چوکات اداری پوهنتون پولی تخنیک کابل شامل گردیده است که پروسه آماده شدن کالج جهت پیشبرد فعالیت های خویش یک سال را در بر داشت تا درسپتمبر 2014  به فعالیت آغاز نمود و دور اول محصلین خویش را کاملآ ریگان از طریق اخذ امتحان اختصاصی جذب نمود، که در این دور امتحان حدودآ به تعداد 1280 داوطلب حاضر به امتحان بودند از آن جمله  39 تن جذب گردید،که 30 تن ذکور و 9 تن اناث، ،28 تن محصل که 8 تن اناث میباشد در دور دوم و 38 تن در دور سوم که 8 تن آنان اناث میباشند که در مجموع 105 تن محصل دارد.

اهداف برنامه کمیونیتی کالج پوهنتون پولیتخنیک کابل:
برنامه کمیونیتی کالج معلوماتی بمنظور آماده ساختن محصلان با مهارت های خاص تخنیکی و تکنالوژیکی طراحی گردیده تا نیازمندی های بازار کار افغانستان مرفوع گردد.
 هدف از این برنامه تحصیلی آمادگی قبل از برنامه لیسانس نبوده بلکه مقصد آن :
1.    آماده ساختن محصلین برای کاریابی در بازار کار.
2.    مرفوع نمودن تقاضای سکتور های تخنیکی و تکنالوژی.
3.    رشد و ارتقاء کمی و کیفی تحصیلات مسلکی و حرفوی از طریق رقابت آزاد.
4.    فراهم نمودن زمینه تحصیلات نیمه عالی با کیفیت در بدل فیس مناسب.
5.     ارایه تدریس برای رشد، توسعه وپیشرفت كشوربا فارغان كه خواسته های جامعه، مطالبات مسلكی وتخصصی رادرسطح کشور مرفوع نمایند.
6.    آموزش و پرورش کادر های مسلکی و حرفوی نظر به نیازمندی های جامعه .

موضوعات کلیدی شامل برنامه کمیونیتی کالج تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون پولیتخنیک کابل:
این برنامه دارای پنج سمستر بوده و نصاب تحصیلی آن شامل مضامین چون:
1.    دیتابیس 
2.    برنامه های سسکو 
3.    طراحی نرم افزار 
4.    دیزاین صحفه انترنیتی 
5.    برنامه های مایکروسافت 
6.    زبان انگلیسی
7.    برنامه کار آموزی 
که تمام محصلین این کالج مکلف اند که برنامه کار آموزی خویش را طی یک سمستر(سمستر آخر) تکمیل نمایند، چون این برنامه یک دوره مهم تحصلی بوده که باعث ایجاد روابط تحصیلی و کاری برای محصلین میباشد
نصاب تحصیلی (کریکولم) برنامه کمیونیتی کالج معلوماتی

سمستر اول (بهاری)

1.    اساسات کمپیوتر
2.    اساسات وسایل فزیکی کمپیوتر
3.    اساسات شبکه کامپیوتر
4.    ریاصیات
5.    انگلیسی
6.    ثقافت اسلامی    

سمستر دوم (خزانی)    

1.    برنامه نویسی
2.    اساسات وسایل فزیکی کمپیوتر
3.    اساسات شبکه
4.    ریاضیات
5.    انگلیسی
6.    ثقافت اسلامی
سمستر سوم (بهاری) 

 1.    مدیریت تکنالوژی معلوماتی
2.    مدیریت نگهداری و سیستم ها
3.    برنامه نویسی
4.    دیتابیس
5.    شبکه
6.    انگلیسی اختصاصی و کمپیوتر    

سمستر چهارم (خرانی)   

1.    شبکه
2.    ساختار اطلاعات 
3.    دیتابیس
4.    امنیت شبکه
5.    مدیریت نگهداری سیستم ها
6.    اختراعات تکنالوژی
سمستر پنجم (بهاری)    
برنامه کار آموزی        

مراجع دخیل در طراحی و تطبیق برنامه کمیونیتی کالج:
پوهنتون پولی تخنیک کابل برنامه کمیونیتی کالج تکنالوژی معلوماتی را با حمایت مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) از طریق برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) و با همکاری تخنیکی کالج تخنیکی سنترال جورجیا (CGTC) ایالات متحده امریکا، ایجاد نموده است.کالج همکار پوهنتون پول تخنیک کابل را در قسمت تهیه و بهبود کریکولم درسی، روش های جدید تدریس، تهیه مواد درسی و آموزش استادان حمایت مینماید.

دست آورد های عمده برنامه کمیونیتی کالج معلوماتی پوهنتون پولیتخنیک کابل:
تا اپریل 2017 این کالج به تعداد 105 تن محصل دارند که 39 محصل در دور اول که از آنجمله 9 تن آن اناث و 30 تن ذکور ،در دور دوم 28  تن محصل که 8 تن اناث و 20 تن آن ذکور و در دور سوم که 8 تن آن اناث و 30 تن ذکور میباشند .از ان جمله محصلین دور اول از این برنامه به تاریخ 22/5/2017 فارغ و تمامآ شامل مشاغل دولتی و خصوصی گردیده اند.
معلومات در مورد مدت، تقسیم اوقات و مقدار فیس کالج
مدت    دونیم سال  =    پنج سمستر
مدت هر سمستر    16 هفته
مجموعه ساعات کریدت    72 ساعت کریدت
وقت    از شنبه الی چهار شنبه
تایم درسی    4:30 الی 7:30
فیس تدریس    10000 افغانی فی سمستر
فیس مجموعی برنامه    50000 افغانی