پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی :

 پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی جز متشکله پوهنتون پولی تخنیک کابل بوده که نقش عمده را دربازسازی کشور با تقدیم انجنیران جوان درعرصه تکنالوژی کیمیاوی ایفا مینماید.

 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی دربرج سنبله سال 1350 هجری شمسی مطابق با ماه اگست سال 1971 میلادی در چوکات پوهنحی جیولوجی و معادن اساس گذاری گردید. بنأ بیجا  نخواهد بود تا ابتدا راجع به فعالیت های دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی طی سالیان متمادی روشنی انداخته شود.

 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی درسال 1351 هجری اولین دوره فارغ التحصیلان خویش را که 13 نفربودند به جامعه افغانی تقدیم نمود. درجریان سال های فعالیت این دیپارتمنت  توانسته تا انجنیران جوان را به سویه های لیسانس وماستر دربخش های شبانه وروزانه در رشته های تکنالوژی مواد عضوی، تکنالوژی مواد غیر عضوی، تکنالوژی تولید شحمیات،  تکنالوژی تصفیه مواد عضوی، تکنالوژی تصفیه غله جات و تکنالوژی تولید مواد تخمری. تا کنون طی 31 دوره دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی به تعداد 725 نفر فارغ داده که  ازجمله 232 آن به سویه ماستر میباشد. همچنان با استفاده از امکانات تحقیق دردیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی دونفر ازتیزس دوکتورای خویش دفاع نموده اند.

 درسال 1359 پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی درچوکات انستیتوت پولی تخنیک کابل تاسیس گردید اما چون زیادتر دیپارتمنت های متشکله آن از بخش جیولوجی ومعادن بوده بنأ بعد از  چند وقت فعالیت نام آن به پوهنحی جیولوجی و معادن تبدیل شد.

 اکنون که درکشور علاوه بر بخش سکتور دولتی بخش سکتور خصوصی نیز فعالیت مینماید وهم بخاطر برآورده ساختن تقاضای بازار به انجنیران عرصه تکنالوژی کیمیاوی  دیپارتمنت تکنالوژی درسال 1388 به پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی ارتقا نمود.

  پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی فعلا دارای 4 دیپارتمنت فارغ دهنده که هر کدام بنام های:

1.       تکنالوژی مواد عضوی.

2.       تکنالوژی مواد غیر عضوی.

3.       تکنالوژی مواد غذایی.

4.       تکنالوژی پروسیس فلزات

میباشد، فعالیت دارد.

 

    پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدلغفور " نورزاد " سرپرست ریاست پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی

 در دیپارتمنت و پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی درسالهای مختلف تعداد زیاد استادان داخلی وخارجی فعالیت نموده اند که به تعداد 49 عنوان کتب مختلف النوع مسلکی توسط استادان  به چاپ رسیده است.

 استادان این پوهنحی با تمام موسسات علمی وصنعتی کشور روابط علمی به روحیه همکاری متقابل داشته وبا اکثریت وزارت خانه ها وموسسات شخصی درقسمت تحلیل وتجزیه  کیفیت مواد خام ومحصولات همکاری نموده اند. بنأ تربیه کادرهای علمی وتخنیکی با موسسات دارای سکتور های مختلف پالیسی وهدف این دیپارتمنت را تشکیل میدهد.