خلص سوانح غلام اولیا " پوپل" سرپرست معاونیت امور مالی واداری پوهنتون پولی تخنیک کابل:

    محترم غلام اولیا "پوپل فرزند عبدالستار در یک خانواده با رسوخ و روشنفکر در سال 1348 هجری شمسی چشم به جهان گشود. 

وی دوره ابدائیه را در مکتب اسپین ادی ، متوسطه را در مکتب متوسطه کارته پروان و دوره لیسه را در لیسه عالی نادریه به اتمام رسانیده ، و دوره تحصیلی خویش را در پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل موفقانه سپری نمودند.

 

سایر وظایف :

  1.      مامور تدریسی پوهنځی الکترومیخانیک.
  2.      مدیر عمومی آرشیف.
  3.      مدیر عمومی تدریسی پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفارماتیک.
  4.      آمر امور محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل.

   اکنون نظر به شایسته گی و کار کردهای موفقانه محترم غلام اولیا "پوپل " رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل ایشان را  به حیث سرپرست معاونیت امور مالی واداری پوهنتون پولی تخنیک کابل بعد از منظوری مقام محترم وزارتحصیلات عالی تعین وتوظیف نمودند.