خلص سوانیح معاون امور محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

 

محترم سید مجتبی " ایشان زاده "  فرزند سید حبیب در سال 1367 هجری خورشیدی در ولایت پروان در یک خانواده روشن فکر دیده به جهان گشود.

دوره ابتدایه مکتب را در لیسه عالی غیاث الدین غوری ولایت مزارشریف،دوره متوسطه را خارج از کشور و دوره لیسه را در لیسه عالی غلام حیدرخان ولایت کابل موفقانه به اتمام رسانید.

دوره تحصیلات عالی را در پوهنتون تکنالوژی شهر بلگراد کشور روسیه در رشته انجنیری ساختمانی به درجه ماستر به پایان رسایند.

فعلآ نیز به حیث استاد برحال دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی همچنان براعلاوه وظیفه مقدس تدریس سرپرستی معاونیت امور محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل را نیز به دوش دارد.