معرفی مختصر کتابخانه پوهنتون پولیتخنیک کابل

با تأسیس پوهنتون پولیتخنیک کابل در سال 1342 ھ. ش با همکاری اتحاد شوروی وقت در ساحه 360 هکتار زمین واقع افشار سیلو در چوکات دو تعمیر تدریسی و لابراتوارها یک باب کتابخانه نیز ایجاد گردید که این کتابخانه با داشتن میز و چوکی گنجایش 200 نفر محصل را در صالون جهت مطالعه دارا بوده و تعداد کتب به لسانهای فارسی – دری، پشتو، روسی و انگلیسی که در آن حدود بیشتر از (80000) جلد کتب ومجلات مختلف موجود است که مورد مطالعه – استادان و محصلان این پوهنتون و سایر پوهنتونهای دیگر قرار دارد. در کتابخانه  سه مدیریت ذیل در آن فعالیت دارند .

مدیریت عمومی کتابخانه

مدیریت کتابخانه دیجیتلی وریفرنس

مدیریت کارت ، کتلاک ، توزیع وتنظیم کتب

کتابخانه پوهنتون پولیتخنیک کابل یک کتابخانه تخنیکی بوده که اکثرا" کتابها مربوط به رشته های انجنیری پوهنځی های مربوطه میباشد و کتابهای موجود کتابخانه از طریق انترنت   فهرست بندی شده است.

از اینکه کتابخانه پوهنتون پولیتخنیک یک کتابخانه که موسسه تحقیقی میباشد بنآ سیستم دسترسی به کتب آن با سایر کتابخانه ها متفاوت بوده قرار ذیل است .

تعداد کتب درسی ومدرسی وکارهای لابروتواری که از طریق استادان دیپارتمنت سمستر روزنه وسالانه تالیف میگردن سمستر روزنه به محصیلن توزیع میگردند.

برخی کتب دیگر که کم باب اند به شکل ریفرنس بوده تنها در صالون کتابخانه قابل دسترسی بوده ومطالعه میگردد.

تعداد کتب دیگری را محصلین از طریق کارت کتابخانه برای یک هفته میتواند با خود برده ومطالعه نمایند .

افزون برآن یک پارتیشن جداگانه جهت سلولت ودیتابیس محصلان به فهرست کتب موجود از طریق انترنت نیز تشکل گردیده است .

اشتراک پرسونل کتابخانه در آموزش ها

پرسونل کتابخانه به کورس آموزش کتابداری در سال 1384 که از طرف مؤسسه AREU دایر گردیده بود و  پرسونل کتابخانه آموزش را به مؤفقیت به پایان رسانیدند.

یک تن از پرسونل کتابخانه در یک سیمینار آموزشی در رابطه به کتابداری در سال 1385.

یک تن از پرسونل کتابخانه جهت آموزش کتابداری به مرکز منبع معلومات افغانستان در     سال 1386.

آموزش پرسونل کتابخانه برای امکانات کمپیوتر و انترنت بمنظور کار کاتالودینگ کتابهای کتابخانه از طریق سایت کوها از طرف دفتر ایکوالیتی الاینسس در سالهای 1389 الی 1391.

 تدویر یک محفل جهت افتتاح فهرست کتب از طریق انترنت که در اختتام محفل تحسین نامه های از    طرف ریاست پوهنتون و خدمات محصلین برای پرسونل کتابخانه اعطاء گردید.

تغیراتیکه از چند سال اخیر بدینسو در کتابخانه رونما گردیده است

ترمیم کتابخانه به صورت اساسی که شامل :

ترمیم دیوار ها که در اثر جنگ ها تخریب گردیده بود.

فرش نمودن لیلونیم در سطح کتابخانه

رنگمالی کتابخانه

نصب پرده ها

نصب ایرکندیشن

ترمیم سیستم برق

فعالیت هائیکه از طرف پرسونل کتابخانه صورت گرفته است

جمع آوری مواد درسی

درخواست کتب تخنیکی از منابع مختلف. مانند: ایشیا فوندیشن، سفارت ایران، سفارت امریکا وغیره

همچنان یک تعداد کتب که از طرف بانک جهانی خریداری گردیده است

رده بندی کتب به سیستم رشته وار

اهدأ کتب به بعضی از پوهنتونهای ولایات

اهدأ مجلات علمی – علم و تکنالوجی از نشرات پوهنتون پولیتخنیک کابل به پوهنتونها، مراکز علمی و فرهنگی مرکز و ولایات کشور.

توزیع مجلات علمی به استادان و دیپارتمنت ها.

درخواست مجلات، روزنامه ها، هفته نامه ها و غیره از منابع مختلف.

توزیع کارت عضویت کتابخانه به تمام استادان و محصلان این پوهنتون.

بدسترس قرار دادن مواد درسی به محصلان این پوهنتون و دیگر پوهنتونهای که به کتابخانه ما                                                                                                                                    مراجعه مینمایند.

ترتیب پیشنهادات راجع به ضروریات و کمبودات کتابخانه.

جمع آوری کتب بعد از ختم سمستر از نزد محصلان.

ترتیب و تنظیم کتب در شلف های مربوطه.

صادر و وارد نمودن مکاتب.

ترتیب حواله جات.

ترتیب و تنظیم اخبار، مجلات، روزنامه ها، هفته نامه و بدسترس قرار دادن آنها جهت مطالعه به       علاقمندان.

 کار اساسی که در سال 1391 در کتابخانه صورت گرفته :

•  فهرست بندی کتب از طریق انترنت جهت سهولت و دستیابی مراجعین.

•  ترتیب نمودن یک پارتیشن جهت دستیابی محصلان به کمپیوتر و انترنت.

•  پیشنهاد در رابطه به خریداری 10 پایه کمپیوتر معۀ میز و چوکی آن برای استفاده محصلان از   فهرست کتب موجود در انترنت.

•  10 پایه میز معۀ چوکی آن برای کمپیوتر از طرف دفتر Sheep خریداری  گردید.