این پوهنتون چهار بلاک خوابگاه برای محصلان ذکور دارا میباشند که هر بلاک دارای چهار طبقه و هر طبقه