دیپارتمنت شهر سازی:

فراهم آوری خدمات با کیفیت عالی برای تمام هموطنانی که واجد شرایط اکادمیک و تحصیل اند، ارایه تدریس معیاری، تحقیق و رهبری پروژه های ملی برای رشد، توسعه و پیشرفت کشور با فارغانی که خواسته های جامعه را به صورت مسلکی و تخصصی  در سطح کشور مرفوع نمایند، رسالت ما می باشد .

دیدگاه ما ایجاد یک سیستم تحصیلات عالی تخصصی انجنیری برای پلانگذاری شهری است که نه تنها از نظر کمی و کیفی نیاز های توسعه و پیشرفت افغانستان را نظر به مطالبات معاصر جوابده باشد، بلکه با معیار های اکادمیک پوهنتون های منطقه و جهان رقابت نماید .

دیپارتمنت شهرسازی در سال 1392 هجری خورشیدی به اثر کوشش های خردمندانه استادان دیپارتمنت مهندسی ‏و مقامات محترم ریاست پوهنخی ساختمانی و پوهنتون پولی تخنیک کابل و به خصوص شخص جناب وزیر صاحب ‏تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در چوکات پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل ایجاد گردید. ‏دیپارتمنت شهرسازی درحقیقت در پهلوی دیپارتمنت مهندسی اساس پوهنځی مهندسی وشهرسازی را در جمهوری اسلامی ‏افغانستان پایه گذاری می نماید.‏

پلان درسی دیپارتمنت شهرسازی به اساس پلان درسی بسیاری از پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی ‏شهرسازی دنیا عیار گردیده است که در آن خصوصیات ملی و خواسته های جامعه افغانی بصورت دقیق و همه جانبه گنجانیده ‏شده است. دیپارتمنت شهرسازی تلاش می ورزد که در تطبیق پلان درسی از میتود ها و روش هایی استفاده نماید که ‏فارغان رشته شهرسازی بتوانند در ساحه کار و فعالیت خویش نه تنها مسایل روزمره پلانگذاری شهری را بصورت ‏مناسب حل نمایند بلکه تمام مسایل جدیدی را که در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه در عرصه پلانگذاری شهری ‏رونما می گردد دقیقا ً تشخیص و به حل مناسب آن اقدام عملی نمایند و این حقیقت را درک نمایند که هیچ شهرسازی‏ نمی تواند بدون در نظر داشت چنین مسایل، استعداد هنری و سطح دانش تخصصی خویش را توسعه و بهبود بخشد. ‏

پلان درسی دیپارتمنت شهرسازی مضامینی را در بر می گیرد که فارغان رشتۀ شهرسازی می توانند در ساحات ‏پلانگذاری و طراحی شهرهای جدید و ناحیه های مسکونی، بصورت مؤفقانه انجام خدمت نمایند. در یک دوره مکمل ‏تحصیلی برای محصلان رشته شهرسازی به تعداد (‏40‎‏) مضمون به حجم ( ‏164‎‏) کریدت تدریس می گردد که در باره ‏مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، کلتوری، هنری – تخنیکی  طرح شهری و اساسات مهندسی بحث می کند و در انکشاف ‏سالم استعداد ها و ارتقای سطح دانش محصلان کمک های همه جانبه می نماید. در پهلوی یک تعداد مضامین پوهنتون ‏شمول، اساسی و اختیاری مضامین اختصاصی که برای محصلان رشته شهرسازی تدریس می گردد عبارت اند از: مبادي ‏شهرسازي، جغرافياي شهري، تاريخ شهرسازي ‎و مسكن، تخنيك هاي پلانگذاري، اسكيچ  و نقشه برداري، پروژه شهري، ‏زيربنا هاي شهري، اقتصاد شهري، برنامه ریزی مسكن شهري، پلانگذاري لند سكيپ شهري، ترانسپورت شهری، پلانگذاري ‏انكشاف منطقوي، حفظ آثار و ساحات باستاني شهري، سروي اجتماعي – اقتصادي، مديريت اراضي شهري، تسهيلات كمپيوتري در پلانگذاري شهري و غیره اند، ولی مضمون پروژه شهری  اساس رشته تخصصی ‏محصلان را تشکیل داده است که در ردیف اول قرار دارد. ‏

دیپارتمنت شهرسازی پوهنخی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل بنا بر جوان بودن اش برای امور تدریس محصلان ‏مربوط خویش وسایل و تجهیزات کافی در اختیار ندارد ولی با ان هم  وسایل و تجهیزات موجود می تواند تا اندازه نیازمندی ‏های دیپارتمنت را مرفوع سازد. دیپارتمنت شهرسازی مصمم است تا ابتدا صنوف خویش را با میز های نقشه کشی و ‏چوکی های درسی تجهیز نموده برای رسامی ومودل سازی اطاق های رسامی و مودل سازی در آینده ایجاد نماید. سالون ‏نقشه کشی و اطاق رسامی مربوط دیپارتمنت خالی از میز ها و چوکی های مخصوص نقشه کشی و رسامی اند که امیدواریم ‏در آینده بسیار نزدیک این مشکل رفع گردد. دیپارتمنت شهرسازی نیز در پهلوی دیپارتمنت مهندسی از مرکز کمپیوتری که از ‏طرف انجمن مهندسین عاجل فرانسه و سنای کشور فرانسه در چوکات پوهنخی ساختمانی و دیپارتمنت مهندسی ایجاد گردیده ‏و مجهز با وسایل، کمپیوتر ها و تجهیزات مخصوص نقشه کشی و طراحی اند، در آموزش دروس عملی و نظری محصلان ‏خویش استفاده می کند و در مرکز مذکور برای محصلان صنف سوم پروگرام های پیشرفته طرحـــــــریزی توسط کمپیوتر ‏یعنی ‏Auto CAD‏  وRevit  ‎‏  تدریس می شود و خوشبختانه درحال حاضر این محصلین قادر اند با استفاده ازاین پروگرام ‏ها به طرح و دیزاین پروژه های صنفی خویش بپردازند. ‏

استادان دیپارتمنت شهرسازی وظیفه خود می دانند که در پهلوی مکلفیت های درسی یک سلسله تحقیقات علمی و ‏میتودیکی را انجام دهند تا از یک طرف سطح دانش خویش را توسعه و ارتقا بخشند و از طرف دیگر راه هایی را جستجو ‏نمایند که در آموزش و پرورش سالم محصلان مؤثر واقع گردد. تحقیقات علمی و میتودیکی که توسط دیپارتمنت انجام شده و ‏می شود اساسا ً در جهات ذیل سمت دهی گردیده اند :‏

 • مطالعه و بررسی دقیق در مورد مهندسی و شهرسازی جمهوری اسلامی افغانستان
 • تحلیل و ارزیابی همه جانبه تجارب تربیه مهندسین وشهرسازان ج.ا.ا.‏
 • تحقیق و مطالعه در مورد آثار و یاد گار های تاریخی معماری وشهرسازی قدیم افغانستان ‏
 • تحقیق و مطالعه در مورد روش و شیوه های تاریخی وقدیمی پلانگذاری شهری و طرحریزی شهری.‏
 • تحقیق و مطالعه در مورد روش و شیوه های جدید پلانگذاری شهری و طرحریزی شهری
 • تهیه و ترتیب رهنمود ها و دستور العمل های مشخص برای پلانگذاری و طراحی شهر های جدید در افغانستان.‏

دیپارتمنت شهرسازی پروگرام تحقیقات علمی استادان مربوط خویش را طوری ترتیب می نماید که موضوعات تحقیقاتی ‏پرابلم های معاصر مهندسی و شهرسازی افغانستان مورد بررسی قرار گیرد تا نتایجی بدست آید که هم در امور تدریس محصلان ‏و هم در ساحات اقتصادی، اجتماعی و کلتوری جمهوری اسلامی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. ‏

طوریکه معلوم است تهیه کتب و آثار علمی به لسان های ملی د رآموزش و پرورش سالم افراد جامعه رول بس مهمی را ‏بازی می نماید. بنابراین استادان دیپارتمنت شهرسازی به منظور رفع نیازمندی ها، بهبود وضع آموزش و پرورش سالم جوانان ‏و تقویه بنیادی سویه علمی محصلان یک تعداد کتب و ممد های درسی را در رشته های  اختصاصی تحت کارتألیف و ترجمه ‏دارند. دیپارتمنت شهرسازی به منظور بهبود کار و فعالیت ثمر بخش استادان مربوط خویش همیشه سمینار های علمی و ‏میتودیکی را دایر می نماید، در این سمینار ها و کنفرانس های علمی مسایل اصول تدریس مضامین اختصاصی، نتایج ‏تحقیقات علمی و میتودیکی استادان مورد بحث قرار گرفته و برای حل مناسب مسایل مورد نظر راه های علمی و عملی ‏جستجو می گردد تا کار های علمی و فعالیت های تدریسی دیپارتمنت مطابق اساسات علمی تنظیم شود.‏

دیپارتمنت شهرسازی بمنظور فعالیت بهتر استادان و محصلین مربوط خویش در نظر دارد تا جهت جلب همکاری و عقد ‏قرار داد های همکاری متقابل با ادارات و موسسات ذیربط چون وزارت محترم انکشاف شهری، فواید عامه و ریاست ‏مهندسی و پلان سازی شاروالی کابل سعی وکوشش جدی نماید، تا آنها را متقاعد به همکاری با این دیپارتمنت ساخته و به اساس ‏آن استادان دیپارتمنت شهرسازی همیشه با پرسونل فنی مؤسسات فوق الذکر تماس داشته باشند و در بارۀ مسایل مورد علاقه ‏جانبین تبادل افکار و نظریات نمایند. ‏

اهداف

 • تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی پلانگذاری شهری با کیفیت و معیاری
 • پرورش کادر ها با روحیه وطن دوستی و اخلاق نیکو
 • ارتقای ظرفیت علمی اساتید دیپارتمنت
 • ایجاد لابراتوار ها برای دیپارتمنت و تجهیز آن با تکنالوژی جدید، تدریس و تحقیق و حفظ و مراقبت آنها
 • توسعه کار برد متداوم روش جدید تدریس
 • فراهم سازی فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تمام انواع تعصبات در سطح دیپارتمنت
 • بازنگری و معاصر سازی متداوم کریکولم درسی دیپارتمنت
 • تجدید نظرکلی در مفردات درسی مضامین دیپارتمنت نظر به ضرورت
 • تاُلیف و ترجمه کتب ومواد درسی جدید
 • ایجاد برنامه های ماستری در دیپارتمنت

با فرا گرفتن یک دوره تحصیلی لیسانس با  مفردات موجود فارغان این رشته مقاصد ذیل را برآورده ساخته و توانایی های آتی را دارا خواهند بودد:

 • طرحریزی، پلانگذاری و احداث شهر ها و شهرک های جدید و ناحیه های مسکونی،
 • پلانگذاری، اداره و سازماندهی امور  پروژه های شهری با تکنالوژی جدید و عصری،
 • مطالعه و تحقیق در مورد تأثیر فکتور های اقلیمی و شرایط طبیعی ساحه بالای پلانگذاری، طرح و تطبیق شهرک ها و شهرهای بزرگ،
 • مطالعه آثار باستانی کشور در عرصه های معماری، مهندسی و شهرسازی کشور عزیز ما افغانستان و سایر ممالک.

  پوهنیار انجنیر مهندس محمد یونس وفا, استاد دیپارتمنت شهرسازی پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

  تحصیلات:

 •   ماستر رشته مهندسی و طراحی شهری از پوهنتون تخنیکی سلواکیا در براتسلوا (2010)
 •   لیسانس در رشته مهندسی پوهنتون پولی تخنیک کابل (2005)

آثارعلمی:

 • بررسی چگونگی استفاده از تجارب جهانی در عرصه طرحریزی مهندسی تعمیرات مکاتب در افغانستان، (مقاله)؛
 • بررسی انواع سیستم های ترانسپورتی عامه در جهان و افغانستان (نمونه موردی - شهر کابل)، (مقاله)؛
 • بررسی فضاهای شهری متناسب به نیاز کودکان در شهر کابل، (مقاله)؛
 • متغیرهای تأثیرگذار بر مدیریت زباله شهری از منظر شهرسازی، (مقاله)؛
 • بررسی چگونگی استفاده از تجارب جهانی در عرصه طرحریزی مهندسی تعمیرات مکاتب در افغانستان، (رساله تحقیقی)؛
 • لکچرنوت های مختلف برای مضامین درسی متفاوت (لکچرنوت)؛

تماس: y.wafa@kpu.edu.af, +93793550153

 

  پوهنیار عبدالرقیب اکلیل​, استاد دیپارتمنت شهرسازی دانشکده ساختمانی دانشگاه  پولی تخنیک کابل

  تحصیلات:

 •  ماستر در رشته پلان گذاری و طراحی شهری از دانشگاه   تویوهاشی جاپان (2014)
 •   لیسانس در رشته مهندسی  دانشگاه  پولی تخنیک کابل (2007)

آثارعلمی:

 • توسعه و مشخصه های پلان گذاری شهرک ها و تاثیرات آن بالای ساختار کلی شهر کابل  ( رساله )
 • مطالعه و طرح شیمای پلان گذاری مجتمع فرهنگی در شهر کابل  (‌رساله )‌
 • روش بهسازی ساحات غیرپلانی در افغانستان ( مقاله )
 • مشخصه های پلان گذاری در  شهرهای اسلامی
 • احداث شهرک های پلانی و غیرپلانی بین سال های ۱۹۹۵ الی ۲۰۱۲ در شهر کابل
 • راه کار سروی اجتماعی و اقتصادی در پلان گذاری شهری
 • لکچرنوت های متعدد برای مضامین درسی متفاوت (لکچرنوت)؛

تماس: raqib.ekleel@gmail.com 0747210507