دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی

این دیپارتمنت در سال 1358 همزمان با تاسیس پوهنحًی ساختمانی ایجاد گردید. برنامه اساسی این دیپارتمنت را معیاری ساختن و معاصر سازی متداوم همه عرصه های مربوطه، رشد علوم انجنیری بر مبنای جدید ترین دست آورد های علوم وفنون جهان  و تربیه کادر های علمی  انجنیری شایسته و مجرب مطابق به نیازهای کشور و وفادار به ارزش های انسانی و میهنی نظر به  مطالبات و معیار های  عصر و زمان تشکیل می دهد.

رسالت ما فراهم آوری خدمات با کیفیت عالی برای تمام هموطنانی که واجد شرایط اکادمیک  و تحصیل اند . همچنان ارایه تدریس، تحقیق ورهبری پروژه های  ملی برای رشد، توسعه و پیشرفت کشور با فارغان که  خواسته های جامعه، مطالبات مسلکی و تخصصی را در سطح کشور مرفوع نمایند، می باشد.

اولین دوره فارغان این دیپارتمنت در سال 1351 که 17 نفر بوده که به حیث انجنیران ورزیده ساختمانی به جامعه تقدیم نمودند.

تدریس در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی با استفاده از روش های معاصر و موثر ممکنه بشکل ارایه لکچرها، درس های عملی، کار های لابراتواری، سیمینارها و کنفرانس های علمی استادان و محصلان، اجرای کار های صنفی، پروژه های صنفی و تطبیقات علمی و تولیدی، کاربرد نرم افزار های انجنیری و انترنت، تامین روابط وهمکاریهای علمی و اکادمیکی با استادان پوهنځی های انجنیری سایر پوهنتونها، تبادل تجارب با موسسات تولیدی ساختمانی کشور در عرصه های کاربردی و استفاده از مواد و سیستم های جدید ساختمان سازی پیش برده می شود. دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی قبل از جنگ های داخلی در کشور با لابراتوار تست وآزمایش مواد و عناصر ساختمانی مجهز بوده که درآن علاوه بر اجرای کارهای لابراتواری توسط محصلان و کارهای تحقیقاتی استادان، آزمایش مواد ساختمانی موسسسات تولیدی ساختمانی دیگر نیز اجراء میشد که با تاسف فراوان در اثر جنگهای خانمانسوز داخلی ومداخلات خارجی کاملاً ازبین رفت.  خوشبختانه در این اواخر دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی توفیق یافت تا به کمک مالی بانک جهانی، لابراتوار مواد وعناصر ساختمانی خود را دوباره تجهیز نماید. که در حال حاضر استادان آموزش دیده در محدوده امکانات این لابراتوار آزمایشات لابراتواری را برای محصلین در بخش مضمون مواد ساختمانی اجراء می نمایند.  از آرزو های دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی است که نسل جوان کشور را به اساس لیاقت و شایستگی وبطورخستگی ناپذید تحت سقف واحد در زمینه ی فراگیری علوم انجنیری فعالیت نمایند. به همگان معلوم است که فارغان این دیپارتمنت همزمان با فراغت شان درچوکات موسسات ساختمانی دولتی وغیر دولتی با امتیازات مالی و معنوی کافی جذب گردیده ومصدر خدمت به جامعه میشوند. این انجینیران در زمینه های دیزاین ومحاسبه، نظارت وکنترول، مدیرت واعمار ساختمانها اجرای وظیفه نموده سهم ومسئولیت خود را در عرصه بازسازی و اعمار مجدد کشور جنگ زده خویش صادقانه ادا مینمایند.

مدت دوره تحصیل در این دیپارتمنت تا قبل از آغاز جنگها پنج سال را دربر میگرفت و به فارغان این رشته دیپلوم ماستری تفویض میگردید. اکنون مدت دوره تحصیلی در این دیپارتمنت 9 سمستر و یا چهارنیم سال میباشد که براساس پلان انکشافی وزارت تحصیلات عالی به سیستم کریدیت عیار وتطبیق گردیده است. این دیپارتمنت درسال 1388 اولین دور فارغان سیستم کریدیت را به جامعه تقدیم نمود. محصلان این دیپارتمنت در جریان هشت سمستر درس های نظری، عملی و حضوری را فرا گرفته و دراخیر سمستر هشتم تطبیقات راجع به جمع آوری مواد وآمادگی برای اجرای پروژه دیپلوم را اجراء مینمایند. بر اساس مواد لازمه جمع آوری شدۀ مذکور پروژه دیپلوم خویش را درجریان سمستر نهم اجراء وتکمیل نموده وبعداً در حضور کمیسیون اختصاصی که متشکل از استادان دیپارتمنت، دیپارتمنت های ذیربط وهمچنان موسسات ساختمانی دیگر میباشند، دفاع نموده و درصورت موفقیت سند خویش را به سویه لیسانس بدست می آورند.

در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی پوهنځی ساختمانی تدریس برنامه ماستری در رشته انجنیری ساختمان (MSCE) در بهار سال 1390 آغاز گردید که در سال 1393 اولین دور از محصلان دفاع تیزس ماستری خود را موفقانه دفاع نمودند. که درحال حاضر این برنامه مطابق برنامه تایید شده وزارت تحصیلات عالی موافقانه جریان دارد.

اهداف :

 • تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی انجنیری با کیفیت ومعیاری،
 • پرورش کادرها با روحیه وطن دوستی و اخلاق نیکو،
 • ارتقای ظرفیت اساتید،
 • تجهیز لابراتوار دیپارتمنت با تکنالوژی جدید تدریس و تحقیق و حفظ و مراقبت آن‎ها،
 • توسعه کاربرد متداوم روش جدید تدریس،
 • فراهم سازی فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تمام انواع تعصبات در محیط اکادمیک،
 • بازنگری و معاصر سازی متداوم کریکولم های درسی.

با فرا گرفتن یک دوره تحصلیی لیسانس با مفردات موجود فارغان این رشته مقاصد ذیل را بر آورده ساخته و توانایی ‏های آتی را دارا خواهند بود:‏

 • طرح (سنجش) هر نوع مسایل میتودیکی و علمی تعمیرات صنعتی و مدنی مطابق اساسات عملی بطور مناسب،
 • طرح ریزی و اعمار انواع تعمیرات مسکونی، عام المنفعه و تعمیرات صنعتی با معیارهای پذیرفته شده جهانی،
 • سنجش و برآورد انواع مختلف تعمیرات صنعتی و مدنی با معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی،
 • طرح ریزی ساختمان‎های صنعتی و مدنی در مقابل قوه های مخرب زلزله مطابق به معیارهای ملی و بین المللی،
 • تعیین و انتخاب مواد ساختمانی مناسب جهت طرح و دیزاین ساختمان های صنعتی و مدنی و مقایسه تخنیکی و   اقتصادی آن ها.

دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی اگر خدا خواسته باشد تصمیم دارد که در صورت داشتن لابراتوار آزمایش عناصر ساختمانی و توامیت با یک از پوهنتون های معتبر خارجی پروگرام دوکتورا را نیز ایجاد نماید.

در چوکات دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی لابراتوار مواد و عناصر ساختمانی موجود بوده که تجهیزات این لابراتوار به کمک بانک جهانی تهیه شده و در حال حاضر آزمایشهای مواد ساختمانی برای محصلان در بخش مضمون مواد ساختمان از طرف این دیپارتمنت اجراء میگردد. 

لست تجهیزات لابراتواری:

 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش تحلیل غربالی مواد
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش حدود غلظت خاک ها
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش تعیین FDD  و MDD خاک ها
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش CBR خاک ها
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش مقاومت جغل در مقابل فرسایش
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش نشست مخروطی کانکریت
 • وسایل لابراتواری جهت تهیه نمودن نمونه های استوانوی و مکعبی برای مصالح سمنتی و کانکریت
 • وسایل لابراتواری جهت تعیین وزن مخصوصه ریگ
 • وسایل لابراتواری جهت تعیین وزن مخصوصه جغل
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش غلظت پورتلند سمنت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش زمان نشست پورتلند سمنت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش ظرافت و میدگی پورتلند سمنت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش مقاومت فشاری پورتلند سمنت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش مقاومت فشاری کانکریت
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش مقاومت برشی خاک
 • وسایل لابراتواری جهت اجرای آزمایش تحکیم خاک
 • وسایل لابراتواری جهت تولید آب مقطر

 پوهندوی دیپلوم انجنیرمحمد اسمعیل سروری, استاد دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

 •  ماستر رشته ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنتون پولی تخنیک کابل، 1995

 آثارعلمی:

 •   طرح ودیزاین تعمیر تجارتی پنج منزله درکابل تیزس ماستری
 • کتاب درسی جلد اول عناصر فلزی
 • مطالعه تاثیرات اضافه باری وسایط باربری بالای پل های شهرکابل ،مقاله علمی تحقیقی
 • موثریت اقتصادی گادرهای متشنج قبلی با استفاده ازبست های محکمیت عالی ، مقاله علمی تحقیقی
 • بررسی شکل پذیری درساختمانهای آهنکانکریتی مقاوم زلزله ، مقاله علمی تحقیقی
 • بررسی مقاومت سائیدگی جغل سنگهای معادن پلچرخی وکوه قورق ، مقاله علمی تحقیقی
 • Current practice of earthquake engineering in construction industry in Afghanistan and recommendations   ، مقاله علمی تحقیقی
 • ترجمه کتاب دیزاین آهنکانکریت
 • استواری تعمیرا مقابل زلزله  چپتر نوت درسی

ساحه تحقیق: انجنیری ساختمان های صنعتی ومدنی ورشته های همجوار.

تماس:0930744711457  ایمیل ادرس:  ym_ismail@kpu.edu.af

  پوهنمل دیپلوم انجنیر اسدالله اتل , پوهنځی ساختمانی دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی

 تحصیلات:

  ماستری از پوهنتون اوهایوی ایالات متحده امریکا، رس کالج، دیپارتمنت انجنیری سیول، 2010

 • لیسانس از پوهنتون پولی تخنیک کابل، پوهنځی ساختمانی دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی، 2004

آثار علمی:

 • ارزیابی رابطه بین پختگی کانکریت ریخت شده درساختمان و مقاومت سنجشی آن در شرایط افغانستان ، (تحقیقی رساله)؛
 • مشکلات محیطی پروژه های ساختمانی، (مقاله)؛
 • موثریت  ساختمانی و اقتصادی عناصر آهنکانکریتی مرکب (پیش ساخته- متشنج قبلی و یکریخت) در شرایط افغانستان، (مقاله)؛
 • ستراتیژی حفظ - مراقبت وتداوم تأسیسات دولتی و عام المنفعه، (مقاله
 • پیش بینی مصارف و زمان اعمار پروژه های ساختمانی شاهراه ها با استفاده از مودول شبکه اعصاب مصنوعی، (تیزس ماستری)؛
 • انتخاب مناسبترین روش پیوند بین سطح کانکریتی موجود و تازه ریخت شده در شرایط افغانستان، (مقاله)؛
 • انتخاب مناسبترین روش ارزیابی مقاومت و تقویه ساختمانهای صدمه دیده توسط زلزله در شرایط افغانستان، (مقاله)؛
 • مقایسه تخنیکی سمنت جیوپولیمیر با پورتلند سمنت، (مقاله)؛
 • بررسی مناسب ترین شرایط رطوبتی خشت سفالی برای معموره های خشتی در شرایط کابل، (مقاله)؛
 • مقایسه مقاومت مصالح ساختمانی متشکل از ریگ طبیعی بگرام با ریگ شسته تولید منطقه ارغندی کابل، (مقاله)؛
 • موثریت تخنیکی و اقتصادی کانکریت با تراکمیت خودی در شرایط افغانستان، (مقاله)؛
 • موثریت محاسبه پایه های آهنکانکریت با سیخ بندی غیر متناظر، (مقاله)؛
 • روش های موثر رویکاری در ساختمانهای بلند منزل رهایشی و تجارتی، (مقاله)؛
 • اساسات اقتصاد انجنیری (ممد درسی)
 • اساسات اداره پروژه های ساختمانی جلد اول و دوم (ممد درسی)

ساحه تحقیق: پرژه های ساختمانی، لابراتوارهای مواد ساختمانی، پروژه های ساختمانی در افغانستان و دیزاین آن.

ارتباط: a.attal@kpu.edu.af, +93702111205

  پوهنیار دیپلوم انجنیر سکندر ځدراڼ , استاد دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی، پوهنځی ساختمانی  

 تحصیلات:

  ماستری در رشته انجنیری ساختمان (سترکچر) از پوهنتون Purdue ایالت اندیانا کشور امریکا، 2018

 •  لیسانس در رشته ساختمانهای صنعتی و مدنی از پوهنتون پولی تخنیک کابل ، 2009

آثارعلمی:

 • ارزیابی صدمات شدید توسط زلزله ها بالای تعمیرات آهنکانکریتی در افغانستان (تیزس)

تماس: s.zadran@kpu.edu.af

 پوهنیار دیپلوم انجنیر صفت الله بهیج, استاد دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی ، پوهنځی ساختمانی

 تحصیلات:

  ماستری: دیپارتمنت سیول انجنیری ، پوهنتون ملک فهد عربستان سعودی ، 2017

 • لیسانس: دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی ، پوهنتون پولی تخنیک کابل ، 2012

آثارعلمی:

 • محاسبات عددی برای مطالعه خواص شیر (Shear Behavior) گادرهای ساخته شده از آهنکانکریت با عملکردهای عالی ، (مقاله چاپ شده در مجله بین المللی کشور جرمنی)
 • مطالعه لابراتواری خواص شیر (Shear Behavior) گادرهای ساخته شده از آهنکانکریت با عملکردهای عالی و تقویه شده توسط سیخ های با مقاومت عالی ، (مقاله چاپ شده در مجله ACI کشور ایالات متحده امریکا)
 • بررسی تأثیر کیفیت کانکریت بالای زنگ زده گی سیخ ها (مقاله)
 • بررسی تأثیر طبقه بندی جغل ، علاوه گی ها و پرکننده ها بالای کانکریت متراکم شده خودی، (مقاله)
 • تحقیقات عددی و لابراتواری برای دریافت خواص شیر (Shear Behavior) گادرهای ساخته شده از آهن کانکریت با عملکردهای عالی ، (تیزس ماستری)
 • میتودهای عددی و احصاییوی برای حل مسایل انجنیری، (چپتر)

ساحه تحقیق: کانکریت عادی ، کانکریت با عملکردهای عالی ، کانکریت متراکم شده خودی ، تحلیل و انالیز ساختمان ها ، مواد ساختمانی پیشرفته و با خواص عالی.

تماس: sifatullah.bahij@kpu.edu.af, +93788616200

  پوهنیار مجیب الرحمن مشعل, استاد دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی در پوهنځۍ ساختمانی

  تحصیلات:

 ماستری از پوهنتون ایالتی نیویارک در بفالو در رشته انجینیری ساختمانی ، 2016

 •  لیسانس از پوهنتون مرکزی کابل در رشته انجینیری ساختمانی ،2010

آثارعلمی:

 • روش فعلی کاربرد انجینیری زلزله در صنعت اعمار افغانستان، (مقاله)؛
 • استفاده از فولاد ساختمانی به حیث مواد ساختمانی در صنعت اعمار افغانستان، (مقاله)؛
 • ترجمه کتاب درسی در مورد دیزاین ساختمانهای چوبی،
 • ترجمه کتاب درسی درمورد دیزاین ساختمانهای فولادی
 • بررسی عملکر پایه های I – مانند فولادی در محورضعیف آنها تحت تأثیر بار انفجار (موضوع امتحان ماستری)

ساحه تحقیق: انجنیری زلزله

اړیکه: ‏mojeebur@buffalo.ed , 93774130935+