زندگی همه ملت ها دارای مفاهیم اساسی ای است که برای تحقق آن می کوشند و در راه استحکام آن سعی ورزیده کوشش می کنند که مفاهیم مذکور درهمه ساحات فکری، اجتماعی، اقتصادی و دیگر ساحات زندگی آنها زنده و متحرک نگهداشته  شود، برای تحقق این مطلب از وسایلی چون تألیف کتب، تدویرسمینارها، کنفرانس ها، پرو گرام ها ی تعلیمی وتربیوی ووسایل متنوع نشراتی استفاده نموده و به تشریح، توضیح وتوجیه این مفاهیم می پردازند وبالآخره می خواهند اساسات وخصایص این مفاهیم مختص به ملت خود را دراختیار دیگران بگذارند.

این مفاهیم اساسی ومطالبی که این مفاهیم متضمن آن است، در حقیقت ثقافت یک ملت را شکل مید هد، واز جانب دیگر زعمای فکری و دانشمندان ثقافت که با مفاهیم اساسی ملت ومردم خود آشنا اند ، وظیفه خود میدانند تا در راه نشر آن اقدام نموده این مفاهیم را از ساحات نظری مجرد در سطح واقعیت زنده قرار دهند تا بتوانند این مفاهیم به حیث مصدر فکر و شعور آن ها استقرار یابد، سلوک وحیات عملی آن ها را در زندگی شکل دهد.

تاریخ هیچ ملتی بیاد ندارد که ملت ها درگذشته های تاریخ و زندگی امروز درنشر ثقافت خود اهمال را روا داشته باشند ویا خواسته باشند که ثقافت آن ها درسایه ی ثقافت دیگران محوگردد و ثقافت دیگران بجای آن تبارزنماید. روی همین اصل است که ثقافت یک ملت درحقیقت شکل زند گی همان ملت را معرفی می کند واین ثقافت است که شخیصت یک  قوم را تبارز می دهد و چگونگی مسیرزندگی آن ها را مشخص می سازد،  به این ترتیب ثقافت به سان عقیده است که بدان ایمان داشته باشند ومبادیی است که براساس آن حرکت می کنند و نظامی است که پیروی آن را برخود لازم گردانیده اند ومیراثه ای است که نمی خواهند آن را ازدست بدهند، آن ها می دانند وقتی ملت وقومی ثقافت خود را ازدست می دهد چنین ملت وقومی درقطارمردگان شخصیت  قرارمی گیرند این جا است که ازدست دادن ثقافت را زوالی  می دانند که همگان ازآن خوف داریم، روی همین منظور دشمنان یک ملت همه وقت در کمین اند تا ازطرق مختلف بتوانند جهت محکوم گردانیدن یک ملت نظام اجتماعی وساحات فکری آنها را ازمیان بردارند وثقافت خود را درمیان آنها رایج گردانند، در روشنی همین تحلیل عام  درمورد مدلول ثقافت، طبیعت و اثرآن درحیات یک ملت میتوان درمورد اهمیت آن بیشتر عمیق گردیم.

ثقافت حاوی ارزشها و مفاهیمی است که تمام فعالیت های گذشته و موجوده امت اسلامی را به شمول دین، زبان، تاریخ، مدنیت، عبادات، مناسک، علم و حکمت، فنون وادبیات، سیروسیاحت، امور زندگی، حقوق، عدل وانصاف ، رسم و رواج همه را در بر می گیرد به این مفهوم، اسلام هم دین است وهم ثقافت یاگفته می توانیم که دین وثقافت یک چیز است به مفهوم دیگر اسلام حقیقتی است دارایی دو نام یعنی (دین وثقافت ) که به این ترتیب دین وثقافت ازنگاه اسلام لازم وملزوم همدیگراند.

روح ثقافت اسلامی را معتقدات وجسم آن را  اعمال صالحه تشکیل می دهد که ما می توانیم ثقافت اسلامی را دراین آیینه  جمال آراء ملاحظه کنیم  خداوند جل جلاله می فرماید:}وَالْعَصْرِإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍإِلَّاالَّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْابِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْابِالصَّبْرِ {  یعنی : قسم به عصر که انسان همه درخسارت وزیان  است مگر آنان که به خدا ایمان آورده نیکو کارشدند و به درستی و راستی و پایداری در دین یکدیگر را سفارش کردند(وبه حفظ دین واطاعت حق همدیگر را تشویق وترغیب کردند.

دانشمندان اسلامی در مورد ثقافت اسلامی تعریفات زیادی را بیان داشته اندکه خلاصه همه رامیتوان در تعریف ذیل مورد مطا لعه قر داد: ثقافت اسلامی عبارت ازشناخت ضرورت های اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی اسلام است که دانستن آنها بصورت غیر تخصصی وجیبۀ هر فرد مسلمان میباشد. بادرنظرداشت اهمیت وجایگاه موضوع که درفوق ازآن تذکر رفت تدریس مضمون ثقافت اسلامی برای محصلان ونسل جوان درموسسات تحصیلات عالی ونیمه عالی یک ضرورت مبرم ومهم می باشد، بناء مقامات ذیصلاح ایجاد دیپارتمنت ثقافت اسلامی را درسال 1374درسطح مؤسسات تحصیلات عالی کشورتصویب نمودند.

تاریخچه:

دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنتون پولیتخنیک کابل یکی از یکی از برجسته ترین دیپارتمنت های  عمومی بوده که درسال 1374هـ  ش درسطح پوهنتون پولیتخنیک کابل، در چوکات پوهنحی ساختمانی به منظور ارتقاء و بلند بردن سطح دانش وبینش اسلامی و تثقیف محصلان وانجنیران مسلمان با فرهنگ والای وغنی اسلامی ایجاد گردید.

دراین دیپارتمنت مضامین ثقافت اسلامی از سمستر اول الی  سمسترهشتم بالترتیب: جهان بینی اسلامی، فلسفه عبادات، نظام اخلاقی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام اجتماعی اسلام، نظام اقتصادي اسلام ،قرآن وعلوم  معاصر و تمدن اسلامی، هشت کریدت در هشت سمستر در پوهنحی های ساختمانی،الکترومیخانیک، جیولوجی ومعادن، تکنالوژیکیمیاوی، کمپیوترساینس وانفورماتیک انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی  وجوماتیک وکدستر  تدریس می گردد.

دیپارتمنت ثقافت اسلامی باداشتن استادان با درک و با احساس توانسته است محصلان وانجنیران مسلمان را با روحیه ومعنویات اصیل اسلامی با شناخت و درک صحیح و درست از اسلام عزیز و جهان بینی اسلامی با در نظر داشت خواسته های عصر و زمان با بلند ترین معیار های اخلاقی، وطن دوستی، عمران وآبادی کشور، خدمت به جامعه وهم نوع خویش همراه با حسن نیت، صداقت وامانت داری تربیه نماید و درچندین دوره برای خدمت به جامعه تقدیم نموده و می نماید.

اهداف آموزشی مضمون ثقافت اسلامی

 1. تربیه کادر های جوان با دانش اصيل اسلامي؛
 2. پرورش کادر ها با روحیه  اسلامي، وطن دوستی و اخلاق نیکو؛
 3. فهم و استحکام عقیدۀ اسلامی برای محصلان؛
 4. تفهيم درست عبادات اسلامی برای محصلان؛
 5. تربیه، شخصیت اسلامی محصلان؛
 6. دفاع از معتقدات وارزش هاي اسلام؛
 7. تاکید بر سماحت و اعتدال دراسلام در خلال دروس ثقافت اسلامی؛
 8. پاسخ دهی علمی و اکادمیک به سوالات و پرسش های دینی جوانان؛
 9.  تلاش در راستای تبیین احکام دینی و توضیح آن با زبان علم و فرهنگ متعالی؛
 10. ترویج فرهنگ اسلامی در بین جوانان و زدودن آثار فرهنگ های بیگانه و غیر اسلامی؛
 11. پخش فرهنگ اعتدال و دیگر پذیری در بین جوانان و مذاهب مختلف جهان اسلام؛
 12.  آراسته کردن محصلان با معلومات ناب اسلامي؛
 13. زدودن افکار رحبانیت و افراط و تفریط که فعلاً جهان اسلام  از آن رنج میبرد.

اهداف عمومی ديپارتمنت ثقافت اسلامي

 1. تربیه کادر های جوان با دانش اصيل اسلامي؛
 2. پرورش کادر ها با روحیه  اسلامي،وطن دوستی و اخلاق نیکو؛
 3. ارتقای ظرفیت علمی و تحصیلی اساتید؛
 4. تجهیز دیپارتمنت با تکنالوژی جدید تدریس و تحقیق؛
 5. توسعه  و کاربرد متداوم روش جدید تدریس؛
 6. فراهم سازی فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تمام انواع تعصبات در محیط اکادمیک؛
 7. تالیف و ترجمه کتب و مواد درسی جدید؛
 8. انجام تحقیقات عملی پیرامون موضوعات مختلف دینی – اجتماعی و اقتصادی؛
 9. استخدام اعضای کادر علمی براي دیپارتمنت  به اساس ضرورت؛
 10. اجرای پروژه های تحقیقاتی؛
 11. ایجاد روابط، توامیت ها و همکاری های علمی، تحقیقی واکادمیک با ديپارتمنت های ثقافت اسلامي داخل و خارج از کشور؛
 12. استخدام، تربیه و تشویق كارمندان اداري خدماتي برای دیپارتمنت؛
 13. تهيه وسايل طباعتی و نشراتی برای ديپارتمنت؛
 14. ایجاد وبسایت معیاری براي ديپارتمنت؛
 15. تطبیق متداوم پروسه ارزیابی خودی در بخش های اکادمیک؛ اداری و تدریسی توسط اساتید با تجربه و محصلان شایسته؛
 16. اعاده سیستم مجازات و مکافات در سطح ديپارتمنت؛
 17. ایجاد انجمن های ادبی، علمی و فرهنگی محصلان، به منظور تربيه  سالم و رشد استعداد های جوانان.

مضامین ثقافت اسلامی 
مضامین این دیپارتمنت که در پوهنحی های مختلف  پوهنتون پوليتخنيك كابل تدریس میشوند تحت عناوین ذیل میباشد.
Ø سمستر اول: جهان بینی اسلامی؛
Ø سمستر دوم: فلسفه عبادت در اسلام؛
Ø سمستر سوم: فلسفه اخلاق در اسلام؛
Ø سمستر چهارم: نظام سیاسی اسلام؛
Ø سمستر پنجم: نظام اجتماعی اسلام؛
Ø سمستر ششم: نظام اقتصادي اسلام؛
Ø سمستر هفتم: قران و علوم  معاصر؛
Ø سمستر هشتم: تمدن اسلامی.

تعداداستادان این دیپارتمنت اکنون به شش تن می رسد که  از رشته های تعلیمات اسلامی، فقه وقانون پوهنحنی های شرعیات پوهنتون کابل، پوهنتون دعوت و جهاد وسایرپوهنتون های داخلی و خارجی، فارغ التحصیل گردیده اند  که شهرت و رتب علمی فعلی شان قرارذیل میباشد:

پوهنمل عبد الحليم حكيمي

آمر دیپارتمنت ثقافت اسلامي  پوهنځي ساختماني؛

تحصیلات:

 • ماستر در رشته فقه جناييي اسلامي پوهنتون پيام نور  1392هـ ش 
 • لیسانس در رشته شرعيات پوهنتون کابل،1375 هـ ش

آثارعلمی:

 • ترجمه كتاب اهداف خانواده دراسلام (ترجمه)؛
 • بررسي رشوه در شريعت اسلامي وقانون چزاي افغانستان،(رساله تحقيقي)؛
 • نگاهي به اعجاز علمي قرآن كريم،(مقاله)؛
 • قرآن وعلوم معاصر( تاليف،كتاب درسي درمضمون ثقافت اسلامي)؛
 • بررسي اعجاز تاريخي قرآن كريم،(مقاله)؛
 • بررسي سنت وتجدد در اسلام ، (مقاله)؛
 • حقوق قرآن برمسلمان (مقاله)؛
 • اسباب حفظ خانواده دراسلام (مقاله)؛

ساحه تحقیق: علوم اسلامي، فقه وحقوق اسلام ؛

تماس: halim.hakimi52@gmail.com-774057204-0744949810

پوهنمل سعیدالرحمن احساس

استاد دیپارتمنت  ثقافت اسلامی پوهنځې ساختمانی پوهنتون پولی تختنیک کابل؛

تحصیلات:

 • ماستر در رشته  علوم اسلامی ( جنرل اسلامیات) از پوهنتون هزاره پاکستان ، ۲۰۰۶
 • لیسانس در رشته  تفسیر وحدیث پوهنځي اصول الدین و دعوت پوهنتون دعوت وجهاد پشاور،  ۱۹۹۶.

آثارعلمی:

 •  حقوق اطفال در اسلام (مقاله)؛
 •  اثر تطبیق احکام شرعی در امن اجتماعی  (مقاله)؛        
 •  اثر ګناهان در زندګی انسان (مقاله)؛
 •  زن در آیینه اسلام و جاهلیت (مقاله)؛
 • اسباب و حقیقت اختلاف در احکام شرعی . ( اثر اصلی تحیقی)
 •  نظام اخلاقی اسلام ( کتاب درسی)
 • نظام سیاسی اسلامی ( کتاب درسی)

ساحه تحقیق:  مسایل مختلف اسلامی که ثقافت اسلامی غنامند می سازد.

 اړیکه۰۰۹۳۸۸۹۰۳۰۰ / ٫ ehsassaeed@yahoo.com

پوهندوی محمد ایوب اواب

استاد دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحی ساختمانی

تحصیلات:

 • لیسانس : رشته تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل سال 1375

آثارعلمی :

 • جایگاه اخلاص ونیت دراسلام )رساله علمی تحقیقی(.
 • بررسی ورزش در اسلام : )رساله علمی تحقیقی(.
 • بررسی احکام وقف ونقش آن درتأمین اجتماعی: )رساله علمی تحقیقی(.
 • بررسي خیانت درامانت ونتایج سوء آن : (مقاله علمی تحقیقی).
 • مطالعه آسانگیر ورفع حرج دراسلام : (مقاله علمی تحقیقی).
 • بررسي ورزش دراسلام : (مقاله علمی تحقیقی).
 • بررسی آلوده گی صوتی دراسلام: ( مقاله علمی تحقیقی).
 • بررسی اسرارتدریجی نزول قرآن : ( مقاله علمی تحقیقی).

ساحه تحقیق: جهان بینی اسلامی، نظام اجتماعی اسلام ، تمدن اسلامی وقرآن وعلوم معاصر.

ارتباط : 00065838ayoub.awwab1@gmail.com  +937

پوهندوی محب الله میدانی

استاد  دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنځۍ ساختمانی

تحصیلات:

 • ماستري در ریشته فقه وقانون پوهنتون دعوت وجهاد، 1994
 • لیسانس د در ریشته شرعیات پوهنتون دعوت وجهاد، 1992  

آثارعلمی:

 • احکام مفقود در اسلام ، (مقاله)؛
 • د ښځې موقف د اسلام له نظره،  ، (مقاله)؛
 • د صلات خوف حکم اوطریقه، (مقاله)؛
 • سوله د اسلام له نظره، (مقاله
 • د جومات اداب، (مقاله
 • د قیامت علمی نښي، (مقاله)؛
 • د قیامت وړی علامی، (مقاله)؛
 • د ښځې شرعی حقوق اوپه افغانی ټولنه کې د هغې ستونزی، (تیزس ماستری)؛
 • د قیامت د اثبات دلایل، (تحقیقی رساله)؛
 • مقایسه حجاب در ادیان ثلاثه، (تحقیقی رساله)؛

تماس:Muhebullah.miadani.com, 0785654335     

پوهنیار عبدالوکیل عیار

استاد دیپارتمنت  ثقافت اسلامی پوهنځې ساختمانی پوهنتون پولی تختنیک کابل؛

تحصیلات:

 • ماستري: در پوهنتون پیام نور از پوهنحًی حقوق جزا و جرم شناسی 1393
 • لیسانس : در پوهنتون دعوت و جهاد از پوهنحًی اصول الدین 1369.

آثارعلمی:

 • نگرش مختصر پیرامون سوره والعصر  (رساله)؛
 • بررسی آداب معاشرت میان زوجین در پرتو شربعت اسلامی ، (مقاله)؛
 •  بررسی جرم پولشویی در نظام حقوقی افغانستان،  (رساله)؛
 • نقش دانشمندان مسلمان در انکشاف علم جغرافیا ( مقاله
 • بررسی جرم پولشویی در نظام حقوقی افغانستان،  (مقاله)؛

تماس:   0799340520  / ٫ pro.wakil@yahoo.com

پوهندوی عبدالله زاهدی

استاد دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنحًی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل    

تحصیلات:

 • ماستر در رشته تعلیمات اسلامی پوهنحًی شرعیات پوهنتون کابل، 1393
 • لیسانس در رشته تعلیمات اسلامی پوهنحًی شرعیات پوهنتون کابل ،1376

آثارعلمی:

 • بررسی عوامل فساد امت های گذشته در پرتو قرانکریم (رساله)
 • اسرار تکرار در قرانکریم  (رساله)
 • تربیت سالم اولاد در اسلام(رساله)
 • نظام اخلاقی اسلام(کتاب)
 • عوامل فساد امت های گذشته ازنظر اسلام(مقاله)
 • تزکیه نفس در شریعت اسلامی(مقاله)
 • احکام ذیح(مقاله)
 • شناخت فرشتگان در پرتو شریعت اسلامی(مقاله)
 • حکمت های تکرار در قران کریم(مقاله)
 • شناخت هبه(مقاله)
 • توبه و اثر آن در زدودن گناهان(مقاله)
 • عوامل اختلاف الایمه(مقاله)
 • سوگند در پرتو شریعت اسلامی(مقاله)
 • بررسی ظهار از دیدگاه اسلام(مقاله)
 • امن در پرتو قران(مقاله)
 • -شناخت اکراه(مقاله)
 • تعزیر در پرتو شریعت اسلامی(مقاله)
 • سوالات مادر مسلمانان عایشه رض از رسول الله صلی الله علیه وسلم(مقاله)
 • اعمال که باعث از بین رفتن نیکی ها میشود(مقاله)
 • حکمت های تحریم شراب در پرتو شریعت اسلامی. (مقاله)  

تماس: Abdullah zahedy@gmail.com       0786404396