برنامه انکشاف تحصیلات عالی  HEDP(بانک جهانی ) مقیم پوهنتون پولی تخنیک کابل:

فعالیت دفتر برنامه انکشاف تحصیلات عالی در پوهنتون محترم پولی تخنیک کابل بتاریخ ۲ دلو ۱۳۹۴ آغاز گردید. برنامه انکشاف تحصیلات عالی به گونه طرح شده تا بتواند در عملی سازی پلان دوم استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی(National Higher Education Strategic Plan II) آن وزارت را پشتیبانی نماید. پروژه HEDP دارای دو بخش بوده که (الف) آن خود برنامه انکشاف تحصیلات عالی بوده و (ب) تطبیق بخش اول و پشتیبانی تخنیکی آن میباشد. درین مدت دفتر برنامه انکشاف تحصیلات عالی مقیم این پوهنتون مطابق به پلان مطروحه این برنامه فعالیت های آتی را انجام داده است:

 1. توزیع و دریافت پرسشنامه ها برای استادان و آمرین دیپارتمنت در مورد (روش شاگرد محوری و آموزش مبتنی بر اهداف یا Student Centred Learning and Outcome Based Education)
 2. ملاقات با روسای فاکولته ها و صحبت در مورد تطبیق و یا عدم تطبیق روش شاگرد محوری و آموزش مبتنی بر اهداف
 3. تهیه و ارسال لست ضروریات و تجهیزات لابراتواری برای این پوهنتون
 4. معرفی شش تن از اساتید محترم این پوهنتون برای اشتراک در ورکشاپ ۹ روزهStudent Centred Learning and Outcome Based Education در وزارت تحصیلات عالی
 5. بازدید از لابراتوار ها و جمع آوری معلومات در مورد احیای مجدد لابراتوار ها و برگزاری تریننگ های کوتاه مدت آموزشی برای لابرانت ها و تکنیشن ها
 6. معرفی نماینده دیپارتمنت فزیک برای مشخص ساختن نیازمندیهای لوازم لابراتواری بخش ساینسی (فزیک، کیمیا و بیولوژی) پوهنتون ها که از طریق برنامه انکشاف تحصیلات عالی تهیه میگردد
 7. معرفی آمر محترم کتابخانه برای مشخص ساختن نیازمندی ها در مورد کتب پیشنهادی فاکولته های این پوهنتون
 8. تهیه و ارسال لست کتب مورد ضرورت فاکولته های مختلف این پوهنتون
 9. معرفی پنج تن از اساتید فاکولته های مختلف این پوهنتون برای برنامه ماستری به کشور های هند، مالیزیا، تایلند و آلمان برای سال ۲۰۱۶ (فعلاً در کشور های متذکره مشغول آموزش هستند)
 10. تهیه میز، الماری و چوکی برای شعبات اداری و تدریسی، همچنان تهیه چوکی برای صنوف درسی
 11. تدویر ورکشاپ ۵ روزه رهبری و مدیریت برای رؤسا و معاونین پوهنتون ها
 12. تدویر ورکشاپ ۵ روزه رهبری و مدیریت برای رؤسای فاکولته ها
 13. تدویر ورکشاپ ۵ روزه تخنیکی برای کارمندان بخش تکنالوژی معلوماتی این پوهنتون
 14. تدویر ورکشاپ ۵ روزه برای کتابداران  فاکولته های مختلف این پوهنتون
 15. معرفی رؤسای فاکولته ها برای اشتراک در ورکشاپ سه روزه روش شاگرد محوری و آموزش مبتنی بر نتیجه (Student Centred Learning & Outcome Based Education)
 16. معرفی ۵ تن از اساتید پوهنتون برای انتخاب در برنامه ماستری سال ۲۰۱۷
 17. انتخاب سه تن از اساتید فاکولته های مختلف این پوهنتون برای اشتراک در برنامه ماستری سال ۲۰۱۷ که عنقریب سفر خویش را آغاز خواهند نمود
 18. تهیه و ارسال لست مورد ضرورت برای مرکز انکشاف مسلکی (PDC)
 19. معرفی و انتخاب دو تن از اساتید محترم این پوهنتون به صفت اعضای بازنگر خارحی (External Peer Reviewer) که بتاریخ ۱۹ آگست ۲۰۱۷ برای اشتراک در ورکشاپ آموزشی شیوه بازنگری مؤسسات تحصیلات به کشور مالیزیا
 20. انتخاب ۵ تن از اساتید محترم این پوهنتون برای اشتراک در ورکشاپ آموزشی شیوه شاگرد محوری و آموزش مبتنی بر نتیجه (Student Centred Learning & Outcome Based Education) که عنقریب برای سپری نمودن ورکشاپ متذکره عازم کشور مالیزیا خواهند شد.

فعالیت های پلان شده برای پوهنتون پلی تخنیک کابل از جانب برنامه انکشاف تحصیلات عالی HEDP طی سال های ۲۰۱۶ – ۲۰۲۰ قرار ذیل است:

 • تهیه لوازم و تجهیزات برای شعبات I.T پوهنتون های زیر چتر پروژه
 • بورسیه های ماستری برای اعضای کادر علمی
 • ارایه خدمات ICT و تجهیزات آن برای پوهنتون ها
 • ارایه خدمات ترانسپورتی برای محصلان اناث
 • تهیه و تجهیز لابراتوارهای ساینسی که شامل کتب درسی و دیگر سهولت ها میباشد
 • ایجاد واحد داخلی ارتقای کیفیت و اعتباردهی در پوهنتون زیر چتر این پروژه
 • ایجاد مراکز تحقیق