اعلان کاریابی

.........................................................................................................................................................

عنوان وظیفه  : معتمد نقدی

وزارت/اداره  : ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت        : کابل

بخش           : آمریت مالی وحسابی

بست          : ( ۷ )

گزارش دهی به: آمریت مربوطه

گزارش گیری : ندارد

کود           : 28 – 90 – 05 – 016  

تاریخ اعلان : 1398/3/26

تاریخ ختم    : 1398/4/5

…………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه:

تعقیب حواله ها و اسناد مالی با وزارت مالیه وتطبیق کتاب نقدی با کتاب لیجر.

............................................................................................................

تحصیلات ؛ تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده ( ۷ و ۸ ) قانون کارکنان خدمات ملکی ؛ ذکر گریده است.

  1. درجه تحصیل :
  • به دارنده سواد ابتدایی  ترجیح داده میشود.
  1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه ):
  • ضرورت نیست.
  1. مهارت های دیگر ( کورسهای کوتاه مدت؛ آموزش های داخل خدمت وغیره ):
  • ضرورت نیست.