آمریت منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل

آمریت منابع بشری ازسال «1345» درچوکات انستیتوت پولی تخنیک کابل بنام مدیریت مامورین ایجاد الی سال «1366» ارزاندام نموده درسال «1367» به مدیریت عمومی مامورین ارتقأ نموده ، که درسال 1390 تشکیل پوهنتون پولی تخنیک کابل تحت پوشش اصلاحات اداری وخدمات ملکی قرارگرفت که نظربه اساس بودن پروسه کاری آمریت منابع بشری درتشکیل این پوهنتون به ترکیب ذیل منظورگردید .

آمریت منابع بشری درتشکیل خویش دارای سه مدیریت (مدیریت عمومی استخدام ، مدیریت عمومی ارتقأ ظرفیت وانکشاف اداری ومدیریت عمومی ارزیابی اجراات وسوانح کارکنان ، مدیریت توزیع وثبت فورم وتنظیم سوابق کارکنان،  مامورحاضری ومامورسوانح وتقاعد ) میباشد .

مدیریت عمومی استخدام :

 ازتاریخ 20 جدی سال 1390 سیستم جدید رتب ومعاش پروسه اصلاحات اداری وخدمات ملکی دراین پوهنتون تطبیق گردیده واین پروسه به طورشفاف بدون تعبیض طی وتقریباً (90%) ازبست ها تکمیل واشخاص واجدشرایط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی وطرزالعمل کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی استخدام گردیده است .

بست ها ازطریق مدیریت توزیع وثبت فورم وتنظیم سوابق کارکنان به مدت معینه به اعلان سپرده میشود وبه اشخاص واجد شرایط فورم توزیع وبعدازخانه پری دوباره با کاپی تذکره تابعیت واسناد تحصیلی وسوابق کاری جمع آوری وجهت شارت لست ترتیب وارایه میگردد . بعدازشارت لست اشخاص واجد به روزیکه ازطرف کیمته تعین میگردد امتحان اخذ میگردد بعدازارزیابی شخص واجد شرایط که موفق شناخته میشود اعلان وبعد از طی مراحل اصولی اسناد (استعلام صحی ، استعلام جنائی ، فورم سویه تحصیلی ومکتوب قوای بشری )غرض تقرر، ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل وانفکاک جهت اخذ احکام ازمقام محترم وزارت تحصیلات عالی وبعدازمنظوری به اساس حکم مقام محترم وزارت پ2 ترتیب وبه مراجع مربوط تکثیرمیگردد .

مدیریت عمومی ارتقأ ظرفیت وانکشاف اداره :

  ترتیب جدول مقایسوی تشکیل پیش بینی شده سال 1396 ، ترتیب تشکیل سال 1395 مطابق سال 1394، ارسال فورم های ارتقا کارمندان و کارکنان خدماتی ترتیب پیشنهاد و پ2 قدم ، تدویر ورکشاپ ها (مکتوب، حاضری، ارزیابی پیش از ورکشاپ و ارزیابی بعد از ورکشاپ، چپتر، تنظیم صنف اطلادهی به مربیان کلیدی و تصدیق نامه ها ) ترتیب لست استادان به اساس دیپارتمنت ها و ترتیب تعینات استادان.

مدیریت عمومی ارتباط ارزیابی اجراات وسوانح کارکنان :

ترتیب دفاترسوانح برای استادان ، مامورین واجیران جدیدالتقرر، درج ومعامله ترفیعات علمی استادان ، ارتقأ قدم مامورین واجیران به دفاترسوانحات شان ، اجرای حقوق تقاعد استادان ، مامورین واجیران ، طی مراحل اصولی اسناد (استعلام صحی ، استعلام جنائی ، فورم سویه تحصیلی ومکتوب قوای بشری )غرض تقرر استادان ، تبدل ، انفکاک ومتقاعدین ، ترتیب اطلاعیه تقاعد ودرج آن درفورمه های مخصوص به صورت آنلاین ، ترتیب پ2 های تقرر ، تبدل ، انفکاک ، ترتیب خلص سوانح برای استادان وکارمندان ، ترتیب مکاتیب پاسپورت .  

مدیریت حاضری :

ترتیب دفتر حاضری یومیه واضافه کاری کارمندان وکارکنان خدماتی به طورماهوار، درج ومعامله تصادیق رخصتی ها ، رقعه مریضی، کنترول وبررسی ازدفترحاضری کارمندان وکارکنان خدماتی معاونیت مالی واداری به صورت یومیه ترتیب راپورمعاش واضافه کاری ، ترتیب جداول اضافه کاری طبق فوند اضافه کاری.