آمریت مالی و حسابی که تحت اثر معاونیت امور اداری میباشد سالهای قبل با تاسیس پوهنتون پولی تخنیک کابل آغاز به کار نمود که این آمریت توسط حشمت الله اداره میگردد.

آمریت مالی وحسابی دارای دوبخش است  مدیریت عمومی تنظیم بودجه و مدیریت عمومی حوالجات که هر یک وظایف خود را طبق پلان به پیش می برند.

مدیریت عمومی تنظیم بودجه:

ترتیب وسنجش جدول های تفاوت معاشات کارمندان و کارگران که از طریق پروسه اصلاحات اداری موافق شده اند . درخواست تخصیصات به وقت معین در اخیر هر برج از مرکز وزارت تحصیلات عالی درخواست کمبودات بخش های که مشکلات بودجوی دارند مانند بخش کود های 210 ، 220 ، 225 .

ثبت دارای فورم های ب 2 ، م 3 خریداری ثبت دارای فورم 16 معاشاتی و مصارفاتی تمامآ کود ها 210،220،222،224،225 ثبت فورم های م 3 و م 16 وکودهای مختلفه به دفتر م 20 .

تطبیق راپور ماهوار با دفتر م20 و ارسال  دوباره آن به ریاست محترم خزائین وزارت مالیه.

درخواست تخصص حق الزمه ماستری شبانه،واقساط پروژه انکشافی بعد از رسیدن اسناد از مرکز وزارت.

اهداف برای تطبیق پلان:

  • ترتیب وسنجش تفاوت معاشات کارمندان و کارگران .
  • سنجش بودجه عادی سالانه.
  • پیش برد پروژه های حفظ ومراقبت پوهنتون ها .
  • کوشش هرچه بیشتر بخاطر بدست آوردن وجه پیش برد پلان ها وپروژه های این پوهنتون.

نتایج متوقعه از تطبیق پلان برای اداره:

رسیدن تخصیص و اجرای به موقعه مزد و حق الزحمه های بخش های معاشاتی ومصارفتی اداری وبخش ماستری شبانه وتکمیل شدن اسناد اقساط پروژه های انکشافی به وقت معین.

مدیریت عمومی حوالجات:

ترتیب حواله های م16 مزد ها،حق الزحمه،سفریه،استادان،کارمندان و کارگران ترتیب حواله های قرادادیان بخش لیلیه محصلین این پوهنتون،تضمین قرار قراردادیان،ترتیب حواله معاشات استادان که مصروف ادامه تحصیل خارج از کشورهستند.

ترتیب مصارف بخش های عام المنفعه این پوهنتون و ارسال آن به حسابات مربوطه.

تصفیه حسابات مصارفات پیش پرداخت وجه سردستی وحواله های طور تحویل برویت کارت م10 پیشکی.

ترتیب فورمه 25 مصارف پیش صرفیه برق،کرایه خانه بلاک های رهایشی،فیس محصلین بخش ماستری شبانه،تضمین های قرار دادیان وقیمت دیپلوم محصلین فارغ التحصیل بعد از طی مراحل اصولی وارسال جهت انتقال به حسابات مربوط.

اخذ فورم های م26 ( سند تحصیلی ) مصارف صرفیه برق،کرایه خانه بلاک های رهایشی این پوهنتون،فیس محصلین بخش ماستری شبانه،تصمین های قرارا دادیان وقیمت دیپلوم محصلین فارغ التحصیل وکارت هویت محصلین لیلیه

اهداف برای تطبیق پلان :

  • حواله نمون مزد معاشات استادان،مامورین وکارگران.
  • مصارف عام المنفعه .
  • قرارداد مواد خوراکه لیلیه روغنیات،قرطاسیه وموادصفایی.
  • تصفیه وتحصیل حسابات انتقالی وبلند بردن سطح عواید سالانه این پوهنتون.

نتیج متوقعه تطبیق پلان:

تادیه مزد معاشاتی،حق الزمه ماستری شبانه استادان،سفریه ها،اضافه کاری حق الزمه مجله علمی استادان وتصفیه پیش پرداخت ها و تصفیه شدن صرفیه برق بلاک های رهایشی این پوهنتون.