کارکنان و وظایف آمریت تهیه و تدارکات

آمریت تهیه، تدارکات وخدمات پوهنتون پولی تخنیک کابل  در تشکیل سال 1390 این پوهنتون  ایجادگردیده است که تمام پرسونل این آمریت از طریق رقابت آزاد( کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی )  تقرر حاصل نموده اند و دارای شعبات ذیل می میباشد :

1.     مدیریت عمومی قراردادها.

2.     مدیریت عمومی محاسبه جنسی ودیپوها.

3.      مدیریت عمومی تهیه وتدارکات .

4.     مدیریت عمومی ترانسپورت.

تمام اجراات آمریت تهیه،تدارکات وخدمات وشعبات مربوطه آن مطابق لایحه وظایف بادر نظرداشت قانون وطرزالمل تدارکات صورت میگیرد ، از آغاز تاسیس این آمریت در چوکات پوهنتون پولی تخنیک کابل وبه اساس فیصله شماره (3277/ 15152) مورخ 14 قوس 1390 هیئت محترم رهبری وزارت تحصیلات عالی که تمام قرار دادهای مواد اعاشوی ، تنظیفاتی ، محروقاتی ، روغنیات ،وسایط نقلیه با تشکیل لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل از تاریخ اول جدی 1390به این پوهنتون واگذار گردیده است ، بادر نظرداشت فیصله فوق الذکر از سال 1391 الی اکنون پروسیجر تمام قرارداد های خویش را بعداز طی مراحل اصولی مطابق قانون وطرزالعمل تدارکات طی مراحل نموده است.

قراردادها در بخش عواید:

1-طی مراحل قرار داد علف خودرو ومیوه سردرختی پوهنتون پولی تخنیک کابل از سال 1392 الی اکنون .

2-طی مراحل قرار داد کانتین محصلان لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل .

3-طی مراحل قرار داد کفتریا  پوهنتون تخنیک کابل.

قرارداد در بخش های امور ساختمانی:

1-قرارداد پروژه بازسازی وترمیمات اساسی مسجد شریف جامع پوهنتون پولی تخنیک کابل  با امور ایجابی آن از بودجه انکشافی پوهنتون پولی تخنیک کابل  سال مالی 1394.

2-قرارداد پروژه ترمیمات بازسازی دو حوض مقابل ویک حوض داخل محوطه کانکریت ریزی قسمت غرب، پیشروی و اطراف تعمیرات تدریسی و ترمیم کانال عمومی پیشروی تعمیرآی تی پوهنتون پولی تخنیک کابل  از بودجه انکشافی سال        مالی 1394.

3-قرارداد پروژه ترمیمات اساسی شبکه آبرسانی وکانالیزاسیون تشناب ها وحمام های شش بلاک لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل از بودجه عادی( بخش حفظ ومراقبت) سال مالی 1395.

4-قرارداد پروژه ترمیمات اساسی سیستم برق وآبرسانی تعمیرات تدریسی ، تکنالوژی معلوماتی ،دیپارتمنت تربیت بدنی ، برج های برق ، چراغهای باغی وسیتم آبرسانی باغی ، ترمیم  اتاقهای تعمیر بخارخانه وایزوگام بام های تعمیر متذکره ،ترمیم گراچ های وسایط نقلیه وایزوگام بام های آن ،ترمیم میدان های ورزشی دیپارتمنت تربیت بدنی ،ترمیم آشپزخانه های محصلان لیلیه ،ترمیم یک قسمت دیواراحاطه شمالی پوهنتون پولی تخنیک کابل ،احاطه نمودن ذخیره های آب آشامیدنی داخل پوهنتون پولی تخنیک کابل وارتفاع دادن دیواری های احاطه  جنوبی چاه های عمیق نمبر (1) ونمبر(2) واقع میرویس میدان روبروی سرای هراتی از بودجه عادی (بخش حفظ ومراقبت) سال مالی 1395.

5-قرارداد پروژه ترمیمات اساسی تعمیر طعام خانه لیلیه ،ترمیم اساسی تعمیروشبکه های تخنیکی جمنازیوم ورزشی ، ترمیم اساسی شش بلاک لیلیه و ترمیمات اساسی تعمیر لابراتوار پوهنتون پولی تخنیک کابل از بودجه (عادی بخش حفظ ومراقبت) سال 1395.

6-قرارداد پروژه حفریک حلقه  چاه عمیق معه سایر لوازم ضروری آن از کود(280132 AFG ) بودجه انکشافی این پوهنتون سال مالی13955.

قراردادها در بخش اجناس و خدمات غیرمشورتی

1-قرارداد قرطاسیه باب ومواد تنظیفاتی .

2-  قرارداد یازده  قلم مواد اعاشوی محصلان لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی.

3-قرارداد ترکاری و میوه موسمی اعلی مورد ضرورت محصلان لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی.

4- قرارداد گاز مایع مورد ضرورت آشپزخانه های لیلیه وضرورت شعبات ذیربط این پوهنتون در ایام فصل زمستان.

5-قرارداد گوشت سرخی اعلی گاو مورد نیاز محصلان لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی .

6- قرارداد کرایه گیری (21) عراده وسایط مختلف النوع در (21) خط السیرهای مختلف شهر کابل مورد ضرورت منسوبین پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی.

از سال 1391 الی اکنون به وجه حسن مطابق قانون وطرزالعمل تدارکات به پیشبرده  شده است.

7- قرارداد  تهیه و تدارک (40) سیت مایکرسکوپ های پتروگرافیکی مورد نیاز  دیپارتمنت اکتشاف معادن پوهنحًی جیولوجی ومعادن از بودجه غیر اختیاری (کمک های کشور فرانسه) سال1393.

8-قرارداد (9) قلم تجهیزات لابراتواری دیپارتمنت جیودیزی انجینری پوهنحًی چیوماتیک وکدستراز بودجه انکشافی این پوهنتون  سال 1394.

9-قرارداد  (28 ) قلم تجهیزات لابراتواری دیپارتمنت انجنیری آتو میخانیک وضرویات اجناس بمنظورمعیاری ساختن صنف های درسی از لحاظ داشتن تکنالوژی معاصراز بودجه استقلالیت مالی پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل گردیده است سال1395.