وزارت تحصیلات عالی                                                                                                                                                                  

پوهنتون پولی تخنیک کابل                                                                                                                                                                   

معاونیت علمی                                                                                                                                                                 
آمریت کنترول ازکیفیت                                                                                                                                                                  
نتایج ارزیابی فعالیت های علمی و اکادمیک د یپارتمنت ها توسط کمیته فرعی پوهنحی ها                                                                                                                                                         

پوهنحی  الکتروميخانیک  

تاریخ ارزیابی : 25 /  10  / 1396

شماره

معیار

نمره معیاری

 

دیپارتمنت ها

 

ملاحظات

انجنيری اتو میخانیک

فزیک

تامین برق

میخانیک نظری وتطبیقی

ریاضیات عالی

لسان خارجی

1

موجودیت پلان های استراتیژیک تاییده شده دیپارتمنت، پوهنحی و پوهنتون

6

6

5

6

4.3

5

5

 

2

موجودیت خط مشی یاددهی ویادگیری(پلان های عملیاتی انفرادی استادان"IAP" و شواهد تطبیق آن) و طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس.

6

5

4

6

5.3

4

6

 

3

موجودیت پلان بهبود کیفیت تدریس(TIP)  وشواهد تطبیق آن.

4

4

3

3.6

3.3

3

4

 

4

موجودیت پلان های تاییده شده کاری، تدابیری سالانه دیپارتمنت، پوهنحی و پوهنتون وشواهد تطبیق ان

5

4

4

5

3.6

3

5

 

5

موجودیت گزارش های فعالیت تاییده شده ماهانه، سمستروار وسالانه.

موجودیت کتاب صادره و وارده ودوسیه ها (2) .

5

5

4

5

4.3

4

5

 

6

موجودیت آرشیف منظم اسناد استادان و گذارش های سالانه اکادمیک وتایید آن.

6

5

6

6

5.3

6

3

 

 

 

7

مقاله های علمی، تحقیقی استادان نشر شده در مجله علمی و شواهد آن (یک عنوان درهر سمستر توسط یک استاد).

تعداد سمینارها و کنفرانس های علمی دایر شده وشواهد آن (علان، لست اشتراک کننده گان، فورمه هیت ژوری، پرزینتیشن و ...) حد اقل سالانه یک عنوان توسط یک استاد، استادان نامزد اگر فعالیت نموده باشند نمره دارد.

8

7

7

8

 

 

8

 

 

7

 

 

8

 

8

اشتراک استادان در سمینارها، ورکشاپ ها وبرنامه های آموزشی داخلی و خارجی وشریک ساختن اموزش با اعضای دیپارتمنت و موجودیت شواهد آن.

5

5

4

5

2.6

4

 

5

 

9

کلکسیون های اثار اصلی ترفیعات علمی استادان، تیزس های ماستری ودکتورا، تحقیقات، ترجمعه وآثار علمی دیگر.

5

4

4

5

4.6

4

 

4

 

10

  1. موجودیت نصاب درسی دیپارتمنت مربوط در مطابقت با لایحه کریدت، مفردات درسی مواد، تدریس تاتید شده و مواد ممد درسی.
  2. موجودیت کورس پالیسی تایید شده توسط دیپارتمنت.

8

8

7

8

 

6.6

 

7

 

8

 

11

اسناد فعالیت استادان موظف رهنما در مطابقت با لایحه سیستم کریدت.

5

5

---

5

---

---

 

---

دیپارتمنت عمومی است

12

گزارش های فعالیت های علمی، ساحوی وعملی لابراتواری استادان ومحصلان، در مورد منول های ترتیب شده توسط استادان.

5

5

3

5

2.6

3

5

 

13

موجودیت دیتابیس منظم برای راپورهای پروژه ها ودوره های ستاژ، سیمینار ها، مونوگراف های محصلان فارغ التحصیل و موجودیت اسناد طور فزیکی یا سافت.

5

5

---

5

 

----

 

----

 

---

دیپارتمنت عمومی است

14

موجودیت نتایج ارزیابی از کیفیت تدریس، راپورها وبازخورد به استادان موجودیت شواهد فعالیت های دیپارتمنت اگرکمیته ی به سطح پوهنحی موجود باشد.

6

6

4

5.33

5

4

5

 

15

موجودیت اسناد منظم فعالیت های خدماتی اجرأ شده توسط محصلان دیپارتمنت مربوط.

4

3

---

2.66

--

--

---

دیپارتمنت عمومی است

16

موجودیت راپور نظارت از تطبیق طرزالعمل جدید امتحانات و موجودیت شواهد تطبیق طرزالعمل

4

4

4

4

4

4

4

 

17

  1. موجودیت گزارش های ارزیابی خودی دیپارتمنت، پوهنحی و پوهنتون، موجودیت راپورهای سالانه ارتقای کیفیت.
  2. موجودیت کتاب ثبت وراجسترجلسات کمیته ارتقای کیفیت.

9

9

7

9

 

7.3

 

7

 

6

 

18

وضعیت فزیکی دیپارتمنت (شکل ظاهری).

4

4

4

4

4

4

4

 

مجموعه نمرات

100

94

81.4

97.6

83

81.4

77

 

 

 

فورمه ارزیابی فعالیتهای مدیریت تدریسی و اجرائیه

پوهنځی : (     ا لكتروميخانیک       )          دیپارتمنت :    (مدیریت تدریسی   )                                                                                 تاریخ ارزیابی : 25 /  10 /   1396

شماره

معیار

نمره پوره معیار

نمره اعطا شده توسط هیئت

شرح شواهد

1

موجودیت آرشیف اسناد استادان و جدول های منظم با تفکیک رتب علمی، درجه تحصیلی ورتب دولتی.

10

10

 

2

الف : اسناد محصلان با تفکیک دیپارتمنت که دارای وضاحت کوایف مثل برحال، محروم ، تاجیل، ناکام ، منفک ، اخراج وغیره باشد. (6)

ب : موجودیت اسناد توظیف استادان رهنما درمطابقت با لایحه کریدت.

10

10

 

3

موجودیت نتایج محصلان بشکل کمپیوتری وموجودیت شواهد ارسال آن به معاونیت امورمحصلان .

10

10

 

4

موجودیت تقسیم اوقات مجالس شورای علمی و اداری و ثبت پروتوکول ها و اسناد ارسال آن به دیپارتمنت ها.

 

5

5

 

5

آگاهی کامل از پروسه ارتقای کیفیت .

 

5

4

 

6

راجستر مواد کتبی وارد و صادر شده، ارسال به بخش های مختلف و سیستم آرشیف.

 

10

10

 

7

آرشیف منظم وضعیت اخذ امتحانات (وسط سمسترونهایی با تفکیک چانس ها ) و ریکارد منظم فوتوکاپی سوال ها، موجودیت استادان ممتحن و ممیز.

10

10

 

8

ترتیب تقسیم اوقات سمستر و امتحانات، کیفیت و تائید آن.

 

5

4

 

9

گزارش سمستروارفعالیت ها درمقابل شکایات و پیشنهادات استادان، محصلان و کارمندان.

 

5

4

 

10

آرشیف اسناد پروسه مکافات و مجازات.

 

5

4

 

11

موجودیت گزارش های حاضری محصلان صنفی، بدل اعاشه و لیلیه.

 

10

10

 

12

تعقیب مضامین پوهنتون شمول و موجودیت شواهد عکس العمل ها در صورت غفلت استاد موظف از پوهنځی های دیگر.

 

5

5

 

13

تعقیب حاضری استادان و موجودیت اسناد رخصتی مریضی، تفریحی و ضروری و بیلانس آن.

 

5

 

5

 

14

ثبت اسناد و راجستر تقسیم و نگهداری اجناس و لوازم پوهنځی.

 

5

5

 

مجموعه نمرات

                                                                                                                                 

100

96