دیپارتمنت جیودیزی انجنیری :

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری از همان  اوایل تاسیس پوهنتون پولی تخنیک کابل دیپارتمنت جیودیزی و امورمارکشیدری به حیث دیپارتمنت عمومی فعالیت تدریسی داشت که درسال 1361 به دیپارتمنت فارغ ده ارتقاء یافت. بعداز دو دوره  فارغین در رشته امورمارکشیدری درسال 1367به دیپارتمنت جیودیزی انجنیری که یکی از رشته های حیاتی در تمام بخش های انجنیری ساختمانی می باشد تبدیل گردید که تاسال 1372 پنج دوره ماستر فارغ داده است. دیپارتمنت جیودیزی انجنیری ازسال تاسیس تا حال 421 انجنیر جوان را به جامعه تقدیم داشته است. دیپارتمنت جیودیزی انجنیری دارای اساتید رتب علمی مختلف است که در مضامین مختلف کتب، لکچرنوت ها، سافت ویرهای مختلف و پاور پاینت جهت تدریس را دارد. دربخش جیودیزی تکنالوجی کاملاً تغییرنموده، وسایل پیشترفته و دیجیتلی به میان آمده که خوشبختانه دیپارتمنت از آن برخوردار بوده و این علم را فرا گرفته و تدریس می نماید.

اهداف :

    دیپاتمنت جیودیزی انجنیری اهداف ذیل را دنبال مینمائید:

 • تالیف وترجمه کتب ومواد درسی؛
 •  تربیه کادرهای جوان با دانش تخصص انجنیری با کیفیت، معیاری، با روحیه وطن دوستی و اخلاق نیکو؛
 •  برابری و مردم دوستی؛
 • ارتقای ظرفیت اساتید؛
 •  تجهیز دیپارتمنت با تکنالوجی جدید؛
 • آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تعصبات سیاسی، قومی، ازبانی و مذهبی؛
 •  بازنگری متداوم کریکولم دیپارتمنت و مفردات درسی؛
 • جستجوی منابع و ارگانهای تمویل کننده بخاطر تطبیق بهترپلان های ستراتیژیک دیپارتمنت؛
 •  ایجاد روابط، توامیت ها و همکاری های علمی، تحقیقی و اکادمیک با پوهنتون های داخلی وخارجی، امضای تفاهم نامه ها و پرتوکول های همکاری با وزارت خانه ها، ادارات و ارگانهای سکتوری؛
 •  ایجاد دیتابیس و ویب سایت معیاری برای دیپارتمنت؛
 •  تقویت پروسه ارزیابی خودی دیپارتمنت.

 

کریکولم درسی دیپارتمنت جیودیزی انجنیری

صنف اول – سمستر اول

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. لسان خارجی، 2 کریدیت
 3. تاریخ معاصر افغانستان، 1  کریدیت
 4. ریاضیات عالی، 4 کریدیت
 5. اساسات جیودیزی، 3 کریدیت
 6. تربیت بدنی، 1 کریدیت
 7. رسم تخنیک، 2 کریدیت
 8. کمپیوتر I.C.T، 2 کریدیت
 9. هندسه ترسیمی، 2 کریدیت

مجموع 18 کریدیت

صنف اول – سمستر دوم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. لسان خارجی، 2 کریدیت
 3. تاریخ معاصر افغانستان، 1 کریدیت
 4. ریاضیات عالی، 4 کریدیت
 5. تربیت بدنی، 1 کریدیت
 6. هندسه ترسیمی، 2 کریدیت
 7. کمپیوتر AD.I.T، 2 کریدیت
 8. اساسات جیودیزی، 4 کریدیت
 9. رسم توپوگرافی، 1 کریدیت
 10. پرکتیک تعلیمیI، 2 کریدیت

مجموع 20 کریدیت

صنف دوم – سمستر سوم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. ریاضیات عالی، 3 کریدیت
 3. لسان خارجی، 2 کریدیت
 4. جیولوجی و جیومورفولوجی، 2 کریدیت
 5. بکاربرد کمپیوتر در امور جیودیزی، 2 کریدیت
 6. جیودیزی II، 4 کریدیت
 7. اساسات الکترونیک، 2 کریدیت
 8. فزیک، 4 کریدیت

مجموع 20 کریدیت

صنف دوم – سمستر چهارم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. ریاضیات عالی، 3 کریدیت
 3. جیودیزی II، 4 کریدیت
 4. تیوری پراسس ریاضیکی اندازه گیری های جیودیزیکی، 4 کریدیت
 5. فزیک، 4 کریدیت
 6. بکاربرد کمپیوتر در امور جیودیزی، 2 کریدیت
 7. پرکتیک تعلیمی II، 2 کریدیت

مجموع 20 کریدیت

صنف سوم – سمستر پنجم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. جیودیزی تطبیقی، 3 کریدیت
 3. تکنالوژی ساختمان، 2 کریدیت
 4. تیوری پراسس ریاضیکی اندازه گیری های جیودیزیکی، 3 کریدیت
 5. حفاظت محیط زیست، 1 کریدیت
 6. جیودیزی عالی، 3 کریدیت
 7. استرونومی جیودیزیکی،2 کریدیت
 8. تکیومتر الکترونیک، 2 کریدیت
 9. شناخت وسایل جیودیزیکی، 2 کریدیت

مجموع 19 کریدیت

صنف سوم – سمستر ششم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. جیودیزی تطبیقی، 3 کریدیت
 3. فوتوگرامتری، 3 کریدیت
 4. جیودیزی عالی، 3 کریدیت
 5. اندازه گیری های رادیو جیودیزی، 3 کریدیت
 6. جیودیزی کیهانی، 3 کریدیت
 7. پرکتیک تعلیمی III، 3 کریدیت

مجموع 19 کریدیت

صنف چهارم – سمستر هفتم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. جیودیزی تطبیقی، 4 کریدیت
 3. جیودیزی عالی، 3 کریدیت
 4. فوتوگرامتری، 3 کریدیت
 5. گراویمتری، 2 کریدیت
 6. GIS-1، 2 کریدیت
 7. کارتوگرافی، 2 کریدیت
 8. اساسات کدستر، 1 کریدیت

مجموع 18 کریدیت

صنف چهارم – سمستر هشتم

 1. ثقافت اسلامی، 1 کریدیت
 2. سروی زیرزمینی، 2 کریدیت
 3. پلان گذاری و اقتصاد رشتوی، 2 کریدیت
 4. کورس قبل از دیپلوم، 2 کریدیت
 5. سنجش از دور، 3 کریدیت
 6. GIS -2، 3 کریدیت
 7. پرکتیک تعلیمی تولیدی، 4 کریدیت

مجموع 17 کریدیت

صنف پنجم – سمستر نوهم

 1. پروژه دیپلوم، 12 کریدیت

مجموع 12 کریدیت

مجموع درس های یک دوره تحصیلی لیسانس 163 کریدیت