کتابخانه

معرفی مختصر کتابخانه پوهنتون پولیتخنیک کابل

با تأسیس پوهنتون پولیتخنیک کابل در سال 1342 ھ. ش با همکاری اتحاد شوروی وقت در ساحه 72 هکتار زمین واقع افشار سیلو در چوکات دو تعمیر تدریسی و لابراتوارها یک باب کتابخانه مجهزنیز ایجاد گردید که گنجایش 100 محصل را در سالون جهت مطالعه دارا بوده و تعداد کتب به لسانهای فارسی دری، پشتو، روسی و انگلیسی که در آن حدود بیشتر از (57000) جلد کتب ومجلات مختلف موجود است و مورد مطالعه ، استادان و محصلان این پوهنتون و سایر پوهنتونهای دیگر قرار دارد.

 در کتابخانه  سه مدیریت ذیل فعالیت دارند .

 1. مدیریت عمومی کتابخانه
 2. مدیریت کتابخانه دیجیتلی وریفرنس
 3. مدیریت کارت ، کتلاک ، توزیع وتنظیم کتب

کتابخانه پوهنتون پولیتخنیک کابل یک کتابخانه تخنیکی بوده که اکثرا کتابها مربوط به رشته های انجنیری پوهنځی های مربوطه میباشد و کتابهای موجود کتابخانه از طریق انترنت فهرست بندی شده است.از اینکه کتابخانه پوهنتون پولیتخنیک یک کتابخانه تخنیکی میباشد بنآ سیستم دسترسی به کتب آن با سایر کتابخانه ها متفاوت بوده که قرار ذیل است :

 1. تعداد کتب درسی  وکارهای لابروتواری که از طریق استادان این پوهنتون تالیف یاترجمه گردیده به شکل سمستر وار به محصلان توزیع میگردد.
 2. برخی از کتب دیگر که تعداد شان محدودمیباشد به شکل ریفرنس درسالون کتابخانه قابل دسترسی بوده ومطالعه میگردد.
 3. تعداد کتب دیگری که تعدادشان نسبتآ محدود میباشد صرف برای یک هفته بدسترس محصلان قرار میگیرد .
 4. افزون برآن یک پارتیشن جداگانه جهت سهولت دسترسی محصلان به دیتابیس فهرست کتب موجود از طریق انترنت نیز تشکل گردیده است .

اشتراک پرسونل کتابخانه در آموزش ها

 1. پرسونل کتابخانه به کورس آموزش کتابداری در سال 1384 که از طرف مؤسسه AREU دایر گردیده بود و پرسونل کتابخانه آموزش را به مؤفقیت به پایان رسانیدند.
 2. یک تن از پرسونل کتابخانه یک سیمینار آموزشی را در رابطه به کتابداری در سال 1385 به پایان رسانید.
 3. یک تن از پرسونل کتابخانه جهت آموزش کتابداری به مرکز منبع معلومات افغانستان در سال 1386معرفی گردیده به اتمام رسانید.
 4. آموزش پرسونل کتابخانه برای امکانات کمپیوتر و انترنت بمنظور کار کتلوگینگ .

ترمیم کتابخانه به صورت اساسی که شامل

 1. ترمیم دیوار های که در اثر جنگ ها تخریب گردیده بود.
 2. فرش نمودن لیلونیم در سطح کتابخانه.
 3. رنگمالی کتابخانه.
 4. نصب پرده ها.
 5. نصب ایرکندیشن.
 6. ترمیم سیستم برق.

فعالیت هائیکه از طرف پرسونل کتابخانه صورت گرفته است

 1. کتابهای کتابخانه از طریق سایت کوها از طرف دفتر ایکوالیتی الاینسس در سالهای 1389 الی 1391 ثبت گردید.
 2.  
 3. درخواست کتب تخنیکی از منابع مختلف. مانند: ایشیا فوندیشن، سفارت ایران، سفارت امریکا وغیره.و همچنان یک تعداد کتب که از طرف بانک جهانی خریداری گردیده است.
 1. ترتیب کتب به سیستم رشته وار.
 2. اهدأ کتب به بعضی از پوهنتونهای ولایات.
 3. اهدأ مجلات علمی – علم و تکنالوجی از نشرات پوهنتون پولیتخنیک کابل به پوهنتونها، مراکز علمی و فرهنگی مرکز و ولایات کشور.
 4. توزیع مجلات علمی به استادان و دیپارتمنت ها.
 5. درخواست مجلات، روزنامه ها، هفته نامه ها و غیره از منابع مختلف.
 6. توزیع کارت عضویت کتابخانه به تمام استادان و محصلان این پوهنتون.
 7. بدسترس قرار دادن مواد درسی به محصلان این پوهنتون و دیگر پوهنتونهای که به کتابخانه پوهنتون پولیتخنیک مراجعه مینمایند.
 8. ترتیب پیشنهادات راجع به ضروریات و کمبودات کتابخانه.
 9. جمع آوری کتب بعد از ختم سمستر از نزد محصلان.
 10. ترتیب و تنظیم کتب در شلف های مربوطه.
 11. صادر و وارد نمودن مکاتب.
 12. ترتیب حواله جات.
 13. ترتیب و تنظیم اخبار، مجلات، روزنامه ها، هفته نامه و بدسترس قرار دادن آنها      جهت مطالعه به علاقه مندان
 14. اجرای فورم عدم مسوولیت محصلان.

کار اساسی که در سال 1391 در کتابخانه صورت گرفته :

•  فهرست بندی کتب از طریق انترنت جهت سهولت و دستیابی مراجعین.

•  ترتیب نمودن یک پارتیشن جهت دستیابی محصلان به کمپیوتر و انترنت.

تدویریک محفل جهت افتتاح فهرست کتب ازطریق انترنت که دراختتام محفل تحسین نامه های ازطرف ریاست پوهنتون وخدمات محصلین برای پرسونل کتابخانهاعطاءگردید.

به تعداد 670جلد کتاب که از سالهای 1381 به این طرف توسط استادان  این پوهنتون تآلیف ویا ترجمه گردیده که به پوهنتونهای بلخ ، پکتیا ، تخار، جوزجان ، فاریاب  در سال 1393اهدا گردید.