آموزش برقی

 

گزارش دومین کنفرانس میتودیکی اموزش های الکترونیکی E-Learning

موضوعات بحث ( اموزش الکترونیکی E-learning  ، وضعیت اموزش الکترونیکی در افغانستان OBE آموزش مبتنی بر هدف، SCL آموزش  شاگرد محوری)

موضوعات توسط اساتید محترم پوهنیار حمید الله ترابی، محترم پوهنیار وسیم نوری، محترم پوهنیار احمد وحید سکندری و محترم پوهنمل محمد ظاهر سلطانی مفصلا مطابق اجندا زریعه پرزنتیشن ها به 60 نفر اشتراک کنندگان اعم از روسا و امرین دیپارتمنت ها و منسوبین پوهنتون پولی تخنیک کابل شریک گردید که در جریان تبادله نظریات هم صورت گرفت.

هدف مهم برنامه متمرکز به تطبیق سیستم الکترونیکی E-Learning در چوکات پوهنتون پولی تخنیک کابل که دارای هشت پوهنحی میباشد:

1-پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی

2-پوهنحی انجنیر کمپیوتر وانفارماتیک

3-پوهنحی ساختمانی

4-پوهنحی الکترمیخانیک

5-پوهنحی جیولوجی ومعادن

6-پوهنحی  جیوماتیک کدستر

7-پوهنحی انجنیری منابع آب ومحیط زیست

8-پوهنحی انجنیر ساختنانهای ترانسپورتی

درحال حاضر استادان پوهنتون پولی تخنیک کابل توانسته با استفاده از امکانات دست داشته ذیل کار تدریس را به پیش ببرند . 

 • استفاده از پروجکتور واسکرین به کمک پروگرام پاورپاینت .
 • تخته هوشمند
 • تخته ومارکر

پلان آینده درمورد استفاده از وسایل الکتورنیکی در پروسه تدریس :

 • ایجاد سهولت های استفاده از انترنت به شکل وایرلیس .
 • ایجاد کورس های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت آموزش زبان انگلیسی وکورس های آماده گی تافل وآیلیتس. 
 • آموزش استادان در بخش دیزان، راه اندازی وانکشاف  کورس های آموزشی الکترونیکی تا بتوانند درآبنده نزدیک این نوع آموزش را به صورت ستندرد آن راه اندازی نمایند .
 • دربخش انجنیری منابع آب با ایجاد کورس های رایگان مانند مسایل محیط زیست وکمک به آسیب دیدگان ازاثر حوادث طبیعی میتوانیم در فرهنگ سازی در سطح کشور ومنطقه کمک نمود .
 • این پوهنتون دارای پوهنحی بنام انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک بوده که میتوان کورس های آموزشی الکترونیک را دیزاین وراه اندازی نماید .

معلومات در مورد کنفرانس دو روزه :

 1. آموزش الکترونیکی E-Learning : عبارت از آموزش با استفاده از وسایل الکترونیکی میباشد که محصلین میتوانند با استفاده از وسایل وامکانات الکترونیکیبه این آموزش دست یابند.

فواید آن فوایدآموزشالکترونیکی :

 • معرفی تکنالوژی جدید برای محصلین واستفاده از منابع وسیع الکترونیکی برای آموزش .
 • تشویق محصلین برای بدست آموردن اطلاعات از طریق تکنالوژی جدید ومعاصر .
 • حضور محصلین برای بحث وگفتگو وتبادله نظر Chat room  که باعث بوجود آمدن ساحه مناسب یاد گیری میگردد.
 • درصورت ضرورت برقراری ارتباط با استاد رهنما که در قدیم باستفاده  از کتب ومقالات ،محصلین نمیتوانستند  بااستاد رهنما د رتماس باشند .
 • زمینه آموزش برای کسانیکه به علت مصروفیت زیاد ویا معلولیت های فزیک نمیتوانند درصنف ها حاضر شوند .
 • ادامه تحصیل برای کسانیکه  نمیتوانند به خارج از محوطه ماری شان سفر نمایند .
 • دسترسی به اطلاعات جدید.
 • کاهش % 50 صرفه جویی در زمان.
 • کاهش %60 صرفه جویی درهزینه .
 • با استفاده از Multimedia  مطالب بهتر ذهن نشین میشود .
 • نظر به تجارب بدست آمده به کمک وسایل مختلف که درآموزش الکترونیکی نموده اند توانسته اند زمان لکچر وکار های لابراتواری را به نصف تقلیل دهند .

2-وضعیت آموزش الکترونیکی در افغانستان وجهان :

جهان همه د رمورد پیش گام حتی کشورهای همسایه به همین سو روان اند درافغانستان به اساس پلان وزارت تحصیلات عالی کشور الی سال 2020 راه انداری خواهد شد .

فعلا: ما در مرحله غنی سازی آ آماده سازی قرار داریم که دریم مرحله شامل معرفی برنامه  ها ، بلند بردن سویه مهارت استادان وتشکیل کمیته اموزش الکترونیکی قرار داریم .

3-Outcome based education  یا آموزش مبتنی بر هدف :

این نوع آموزش د رسه دهه آخیر د رجهان روبرو رشد بوده ومحصلین وکریکولم های درسی به اساس ضرورت های باز ار تهیه وعیار خواهد شد واین طریقه با استفاده از معلومات زیاد که وجود دارد مسیر خواهد شد . 

4-Student centered Learning  یا شاگرد محوری :

طوریکه میدانیم کسانیکه میخواهئد معلومات را به دیگران ارایه نمایند بیشتر د رمورد آماده گی را می گردد.

محصل با استفاده از وسایل الکترونیکی و درساحه آموزش مبتنی برهدف میتوانند معلومات را جمع آوری وارایه نمایند .

خوشبختانه پوهنتون پولی تخنیک کابلزمینه مناسب را در مورد آماده نموده است که شامل پروژه های صنفی ، کنفرانس های محصلین وغیره میباشد.