معلومات مختصر در مورد آمر تکنالوژی معلوماتی و کارمندان

نام و نام فامیلی مجیب الرحمن سخی زاده
درجه تحصیل لیسانس رشته کامپیوتر ساینس
تاریخ و محل تولد  
وظیفه آمر تکنالوژی معلوماتی
شماره تماس 0093799329960
آدرس برقی it.director@kpu.edu.af