آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولیتخنیک کابل

مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولیتحنیک کابل

این مرکز در سال 2005 توسط موسسه محترم کویکا کشور دوست کوریا از تهداب اعمار و به بهره برداری سپرده شد.

این مرکز چهار لابراتوار کامپیوتر مجهز ، تجهیز با سیستم صدا، پروجیکتور سرد کن و گرم کن میباشد. همچنان دو صنف لکچر تجهیز با سیستم صدا و پروجیکتور، یک تالار به گنجایش 100 نفر با سیستم پیشرفته صدا، پروجیکتور و غیره دفترها میباشد.

1. این مرکز با وجود کورسهای متفرقه در خدمت پوهنحی انجنیری کامپیوتر و انفارماتیک نیز میباشد.

2. پروژه ELCLC به تعداد هشت نفر منسوبین که یک تن آمر پروژه 5 تن استادان انگلیسی، دو تن استادان بخش کامپیوتر نیز در این مرکز فعالیت دارند.