معاونیت امور محصلان

محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر محمد الله "ابراهیمی" متولد سال (۱۳۶۰ هـ.ش)، در سال ( ۱۳۷۹هـ.ش) از صنف دوازده هم فارغ و بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور شامل پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل گردید. موصوف بعد ازسپری نمودن موفقانه دوره تحصیل ازرشته مهندسی پوهنځی متذکره به درجه اعلی بسویه لیسانس فارغ و بعد از طی مراحل قانونی به حیث نامزد پوهیالی در کادر علمی پوهنحی ساختمانی تقرر حاصل نمود. بعد از سپری شدن موفقانه یک سال دوره نامزدی به اصل رتبه علمی پوهیالی ارتقآ و تقرر حاصل کرد. محترم "ابراهیمی" جهت بلند بردن سطح دانش علمی و مسلکی خویش با استفاده قرارداد که بین پوهنتون برایتون کشور انگلستان و پوهنتون پولی تخنیک کابل شده بود به تاریخ (۱۳۸۷ هجری. ش) غرض پیشبرد پروگرام ماستری عازم کشور انگلستان گردید که بعد از ختم موفقانه دوره تحصیلی و اخذ دیپلوم ماستری در اداره و منجمنت ساختمان از پوهنتون برایتون دوباره به کشور برگشت و از تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۸۹ هجری. ش اشغال مجدد وظیفه نموده است. موصوف برعلاوه تدریس در دیپارتمنت مهندسی، فعلآ به حیث سرپرست معاونیت محترم امور محصلان ایفای وظیفه می نماید.