رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل

 

Email: chancellor@kpu.edu.af

شماره تماس دفتر: 0744340044

پوهندوی دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر فرزند عبدالقیوم در سال 1341 هجری خورشیدی در شهر کابل چشم به جهان گشود، در سال 1359 هجری خورشیدی از صنف دوازده هم لیسه تخنیک ثانوی فارغ و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به دیپارتمنت مهندسی پوهنتون پولی تخنیک کابل راه یافت و در سال 1365 دوره ماستری خویش را به پایان رسانید. 

ایشان از سال 1368 بدینسو به صفت استاد در دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیکی و از سال 1392 به صفت معاون امور محصلان این پوهنتون ایفای وظیفه مینمایند. که اکنون نظر به لزوم دید مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به صفت رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل ایفای وظیفه مینمایند.