رئیس وکارکنان فاکولته منابع آب وانجنیری محیط زیست - پوهنتون پولیتخنیک کابل

رئیس وکارکنان فاکولته منابع آب وانجنیری محیط زیست

 

بیوگرافی مختصر دیپلوم انجینر محمد نسیم نسیمی رئیس پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست

   پوهندوی دیپلوم انجینری محمد نسیم نسیمی  فرزند فیض محمد نسیمی در سال 1340 مطابق به 1962 میلادی در ولسوالی چاه آب ولایت تخار دیده به جهان گشود. دورۀ ابتدائیه، متوسطه و لیسه را در لیسۀ شیرخان ولایت کندز طی سالهای  1347 الی 1357 ( 1969 الی 1979 میلادی ) به پایان رسانیده است.                                                                                       

موصوف از جملۀ اولین دورۀ فارغان پروگرام ماستری که در زمستان سال 1357 آغاز گردیده بود می باشد و تحصیلات ماستری خویش را درسال 1363 مطابق به 1984 میلادی از دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمانهای هایدروتخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنکی کابل به پایۀ اکمال رسانیده است. بعد از فراغت درهمان سال یعنی ازسال 1363 بحیث استاد نامزد پوهنیار دردیپارتمنت هایدرولیک و ساختمانهای هایدروتخنیکی وظیفۀ خویش را آغاز نموده و درسال 1364 به رتبۀ علمی پوهنیار ارتقا نموده است. بعدا ً در سال 1367 به رتبۀ علمی پوهنمل درماه حمل سال 1393 به رتبۀ علمی پوهندوی نایل گردیده است.

موصوف درماه حمل سال 1392 به صفت آمر دیپارتمنت ها یدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی و درماه جدی همین سال نیز به حیث رئیس پوهنحی انجینری منابع آب و محیط زیست تقرر حاصل نموده است.