رئیس وکارکنان فاکولته جیوماتیک وکدستر

بــیـــوگـــرافــی مــخــتـــصــر پوهنوال دوکتور شاه ولی څرگند رئـیس پـوهنـځی جـیـوماتـیـک و کـدستـر

محترم پوهنوال دکتور شاه ولی فرزند میرزا جمال الدین در سال 1334 در قریهٔ  وټه ‍پور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار متولد، تعلیمات  خویش را در لیسه فقرالله به سویهٔ بکلوریا در سال 1351 به پایان رسانیده و در سال 1352 شامل پوهنځی پولی تخنیک پوهنتون کابل گردید، در سال 1356 از رشته استخراج معادن این پوهنځی به سویهٔ لیسانس فارغ  و به تاریخ 25/12/1356 در کادر علمی بحیث نامزد پوهیالی در رشته متذکره مقرر گردید. در سال 1357 به دیپارتمنت جیودیزی و امور مارکشیدری تبدیل و به تاریخ 25/12/1357 به رتبه علمی پوهیالی ارتقأ نمود.

در سال 1359 غرض تحصیلات ماستری در انستیتوت معادن مسکو عازم مسکو گردیده و درسال 1361 بعد از ختم تحصیل با کسب دیپلوم ماستری در رشتهٔ جیودیزی و امور مارکشیدری عودت نمود، در همین سال در دیپارتمنت جیودیزی و امور مارکشیدری  پوهنځی جیولوجی و معادن انستیتوت پولی تخنیک تقرر مجدد حاصل نموده و به رتبهٔ علمی پوهنیار تثبیت رتبه که در برج قوس همین سال با حفظ حقوق کادر علمی بحیث مدیر عمومی تحریرات و قلم مخصوص وزارت تحصیلات عالی و مسلکی مقرر  که تا سال 1363 ایفای وظیفه نمود، در همین سال بحیث رئیس اسناد و ارتباط وزارت تحصیلات عالی و مسلکی با حفظ حقوق کادر علمی مقرر گردیده که دراین پست تا سال 1367 ایفای وظیفه نمود. 

به تاریخ 16/ 9/1367 به رتبه علمی پوهنمل ارتقا و در برج قوس سال 1368 در بورس اسپرانتوری غرض تحصیلات دوکتورا در پوهنتون دولتی معادن مسکو، عازم مسکو گردید. درسال 1372 مطابق به 1994 میلادی از تزیس دوکتورای خویش تحت عنوان " پیشبینی نشست سطح زمین از اثر استخراج آب های زیر زمینی درساحه شهرکابل" دفاع نمودم و دیپلوم ph D را در بخش علوم ساینسی کسب نمود. بعد از یک مهاجرت طولانی به وطن عودت نمود و به تاریخ 8/ 5/ 1390 تقرر مجدد حاصل نمود، به تاریخ 16 / 12 / 1391 به رتبه علمی پوهندوی ترفیع و در سال 1392 بحیث سرپرست امریت تحقیقات علمی پوهنتون، در سال 1393 بحیث سرپرست پوهنځی جیوماتیک و کدستر و در سال 1395 بحیث رئیس پوهنځی  متذکره مقرر گردید. به تاریخ 9/9/1395 به رتبه علمی پوهنوال ترفیع نمود. در طول حیات علمی خویش 16 اثر ذیل را تالیف نموده اند.

فهرست اثار علمی پوهنوال دوکتور شاه ولی څرگند

شماره

مولف یا محقق

موضوع

نوعیت آن

محل نشر

تاریخ نشر

تعداد صفحات

ملاحظات

1

شاه ولی څرگند

جیودیزی تطبیقی

کتاب درسی

پولی تخنیک کابل

1395

647

اثر اصلی

2

شاه ولی څرگند

دریافت تخریبات دریای آمو با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور.

علمی- تحقیقی

پولی تخنیک کابل

1395

 

مجله علم و تکنالوجی شماره

3

شاه ولی څرگند

سروی کدستری با استفاده از سیستم ماهواره ئی و تکنالوجی جدید.

علمی- تحقیقی

پولی تخنیک کابل

1394

7

مجله علم و تکنالوجی شماره55

4

شاه ولی څرگند

نقشه های تصویری و کاربرد آن.

علمی- تحقیقی

پولی تخنیک کابل

1394

6

مجله علم و تکنالوجی شماره56

5

شاه ولی څرگند

څرنګه یوه فوتو ته کولای شودقیق کوردینات ورکړو.

علمی- تحقیقی

پولی تخنیک کابل

1393

7

مجله علم و تکنالوجی شماره 50

6

شاه ولی څرگند

شبکه ستیشن های اتکائی دایماً فعال(CORS) افغانستان          

وبکاربرد آن در امور جیودیزی انجنیری.

علمی- تحقیقی

پولی تخنیک کابل

1392

7

مجله علم و تکنالوجی شماره 46

7

شاه ولی څرگند

طرح ریزی شبکات جیودیزیکی دولتی با استفاده از تکنالوجی جدید و طریقه ماهواره ئی.

علمی- تحقیقی

پولی تخنیک کابل

1392

9

مجله علم و تکنالوجی شماره 45

8

شاه ولی څرگند

استخراج متود پیشبینی تغییرشکل سطح زمین هنگام بهره برداری آب های زیرزمینی درساحه شهرکابل

علمی- تحقیقی

پوهنتون دولتی معادن مسکو

1372

193

تزس دوکتورا

9

شاه ولی څرگند

استخراج متود پیشبینی تغییرشکل سطح زمین هنگام بهره برداری آب های زیرزمینی درساحه شهرکابل

علمی- تحقیقی

پوهنتون دولتی معادن مسکو

1372

19

ریفرات رساله تزس دوکتورا

10

شاه ولی څرگند

مطالعه تغییر شکل سطح زمین در ساحهٔ  شهرکابل

علمی- تحقیقی

انستیتوت ساختمانی کیف

1371

3

مجله علم و تکنالوجی شماره 35

11

شاه ولی څرگند

پیشبینی نشست سطح زمین و تاسیسات انجنیری با استفاده از ارقام جیودیزیکی

علمی- تحقیقی

پولی تخنیک کابل

1367

9

مجله علم و تکنالوجی شماره 6

12

شاه ولی څرگند

تاثیر سوئ زلزله بالای امور معادن

علمی- تحقیقی

پولی تخنیک کابل

1367

6

مجله علم و تکنالوجی شماره 5

13

شاه ولی څرگند

مدل سازی الجبری تغییر شکل سطح زمین حین استخراج معادن نفت وگاز در افغانستان.

علمی- تحقیقی

پولی تخنیک کابل

1366

5

مجله علم و تکنالوجی شماره 2

14

شاه ولی څرگند

پیشنهادات جهت ایجاد شبکات پلانی در ساحهٔ شهرهای افغانستان.

علمی- تحقیقی

پولی تخنیک کابل

1365

3

مجله علم و تکنالوجی شماره 24

15

شاه ولی څرگند

جهت دهی معدن زیر زمینی بطریقهٔ اپتیکی توسط تیودولیت.

علمی- تحقیقی

پولی تخنیک کابل

1359

7

مجله علم و تکنالوجی شماره 11 و 12

16

شاه ولی څرگند

امور مرکشیدری

کتاب

پولی تخنیک کابل

1359

89

کتاب درسی

 

 

 

رهنمائی و ارزیابی کار پروژه های دفاع دیپلوم محصلان طی سال های 1392، 1393، 1394 و 1395.

شماره

شهرت

گروپ

موضوع

سال

ملاحظات

اسم

ولد

1

نبی حسین

گنج خدا

EG 5-1

نقشه برداری توپوگرافیکی مجدد قول اردو 203 تندر گردیز.

1392

پروژه دیپلوم

2

رضوان 

محمد جان

EG 5-1

نقشه برداری توپو گرافیکی و تطبیق کانال ده سبز خاص ولسوالی ده سبز.

1392

پروژه دیپلوم

3

احمد فواد

محمد حیدر

EG 5-1

نیولمان سطح (هموارکاری) فاز سوم شهرک عیاران ولسوالی ده سبز ولایت کابل.

1392

پروژه دیپلوم

4

زین الله

حسن علی

EG 5-1

نقشه برداری توپو گرافیکی سرک حلقوی 4 کیلومترلامان - قیصار ولایت بادغیس.

1392

پروژه دیپلوم

5

حسام الدین

سیداسرار

EG 5-1

نقشه برداری توپوگرافیکی سب ستیشن برق قسمت ازسالنگ جنوبی  ولایت پروان .

1393

پروژه دیپلوم

6

محمدنعیم 

عبدالرحمن

EG 5-1

نقشه برداری توپوگرافیکی سرک ولسوالی خلم الی کندز.

1393

پروژه دیپلوم

7

اقبال علی

عبدالاحد

EG 5-1

نقشه برداری توپو گرافیکی قسمت از سرک بامیان الی ولسوالی یکه و لنگ.

1393

پروژه دیپلوم

8

غلام عباس

غلام حسین

EG 5-1

نقشه برداری توپو گرافیکی قسمت از سرک قول اردوی 207 ظفر هرات.

1393

پروژه دیپلوم

9

حسین علی

سلطان

EG 5-1

نقشه برداری توپوگرافیکی و تطبیق سرک گل باغ- سرک کابل لوگر.

1394

پروژه دیپلوم

10

حیات الله

ناصرعلی

EG 5-1

نقشه برداری توپوگرافیکی و تطبیق سرک میدان شهر- بامیان.

1394

پروژه دیپلوم

11

طاهر

یقین علی

EG 5-1

نقشه برداری  قسمت از سرک قرغنه تو بامیان .

1394

پروژه دیپلوم

12

امین 

غلام

EG 5-1

نقشه برداری توپوگرافیکی سرک از شیخ مصری الی سرک ترانزیتی کابل تورخم.

1394

پروژه دیپلوم

13

 

روح الله

چمن

EG 5-1

نقشه برداری توپوگرافیکی سرک از شیخ مصری الی سرک ترانزیتی کابل تورخم.

1394

پروژه دیپلوم

14

ذبیج الله

رضوان

EG 5-1

نقشه برداری توپوگرافیکی شهرک حبیب مصطفی ولایت هرات.

1395

پروژه دیپلوم

15

نثاراحمد

محمد اعظم

EG 5-1

نقشه برداری توپوگرافیکی کانال خیر آباد ولسوالی چهارآسیاب.

1395

پروژه دیپلوم

16

رحمت الله

محمد علی

EG 5-1

نقشه برداری توپوگرافیکی میدان هوائی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی.

1395

پروژه دیپلوم

17

شگوفه

اسدالله

EG 5-1

نقشه برداری توپوگرافیکی سرک کمپنی الی طاق ظفر.

1395

پروژه دیپلوم