رئیس وکارکنان فاکولته جیوماتیک وکدستر - پوهنتون پولیتخنیک کابل

رئیس وکارکنان فاکولته جیوماتیک وکدستر

 
   

Email: s.sargand@kpu.edu.af

Mobile: 078909213

پوهندوی دوکتور شاه ولی څرگند فرزند جمال الدین در سال 1334 هجری خورشیدی در قریه وټه پور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار متولد گردیده است.

در سال 1351 از لیسه فق الله فراغ گردیده و در سال 1352 در انستیتیوت پولی تخنیک کابل از طریق امتحان کانکور شامل گردیده و در سال 1356 از رشته استخراج معادن فارغ و در همین سال شامل کادر علمی گردیده. در سال 1359 غرض تحصیلات ماستری به کشور روسیه اعزام گردید و در سال 1361 موفقانه به وطن عودت نمود و در هین سال دوباره به حیث استاد از دیپارتمنت جیودیزی انجنیری مقرر گردید.

از سال 1361 تا سال 1362 به حیث مدیر عمومی قلم مخصوص وزارت تحصیلات عالی و مسلکی و از سال 1363 الی سال 1367 به حیث رئیس اسناد و ارتباط وزارت تحصیلات عالی و مسلکی با حفظ حقوق کادر علمی ایفای وظیفه نموده است.

در سال 1368 غرض تحصیلات عالی سویه دکترا به کشور روسیه اعزام گردید در سال 1373 از تیزیس دکترای خویش را تحت عنوان «پیش بین نشست و تغییر شکل سطح زمین از اثر استخراج آب های زیر زمینی در شهر کابل» از پوهنتون دولتی معادن مسکو دفاع نمود.

در سال 1390 بعد از مهاجرت به وطن عودت نمود و در دیپارتمنت جیودیزی انجنیری تقرر مجدد حاصل نمود. در سال 1393 به اساس پیشنهاد پوهنتون پولی تخنیک کابل به حیث سرپرست ریاست پوهنحی جیودیزی انجنیری تعیین گردید.