رئیس پوهنحی جیولوجی ومعادن و کارکنان

بیوگرافی مختصر رئیس پوهنخی جیولوجی معادن:

محترم پوهاند دکتور عبدالشکور سهاک: