رییس و کارکنان فاکولته ساختمانی

زیستنامه رئیس فاکولته ساختمانی (پوهنوال رازمحمد عزیزی)

رازمحمد عزیزی در سال 1340 هه ش در قریه پراچی ولسوالی پغمان ولایت کابل در یک خانواده روشنفکر بدنیا آمد. موصوف در سال 1346 به مکتب ابتدائیه شامل گردیده؛ در سال 1352 شامل لیسه احمد شاه بابای قندهار؛ در سال1355 شامل لیسه میخانیکی و بالاخره در سال 1358 از لیسه میخانیکی کابل فارغ گردیده است. در سال 1358 شامل انستیتیوت پولی تخنیک کابل گردیده که بعد از سپری نمودن یک سمستر (سمستر صفری) شامل رشته ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی انستیتیوت پولی تخنیک کابل گردید، در سال 1364 از دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی به سویه ماستر فارغ التحصیل گردیده که به اساس پیشنهاد دیپارتمنت موصوف در سال 1364 شامل کدر علمی دیپارتمنت مهندسی شده است.

 

نام و نام خانوادگی

راز محمد عزیزی

زادگاه

کابل

تاریخ تولد

22/11/1340

تحصیلات

ماستری پولیتخنیک کابل افغانستان

شماره تماس

0793780321

نامه برقی

Razmohammad@yahoo. Com     

azizi.r@kpu.edu.af

آثار علمی

کتاب

Scientific Consequences

 1. Building Physics ( Thermo logy and Meteorology-Textbook)
 2.  Building Physics ( Natural light in buildings- Textbook )
 3. Building Physics ( Acoustics- Textbook)
 4. Architecture Elements Of Buildings – Textbook For Practice lessons
 5. Building Physics – Textbook For Thesis Projects
 6. To Create Normal Micro-Climate In Residential Places-Research topic
 7. Making of norms for assiduity of insulations in Afghanistan-Research topic
 8. Properties for estimation of assiduity of insulations in warm climate-Research topic
 9. Spatial Sunshade  Structures-Research topic
 10. Orientation Affections on Insulations & Natural lighting -Research topic
 11. Spatial Solutions of thermo logy  in Architectural Planning-Research topic
 12.  Orifice Structure in buildings-Research topic
 13. Compilation Of Modern Architecture and Territorial Architecture-Research topic
 14. History of Brick Usage in Buildings-Research topic
 15. Text book of principal of architecture.