رئیس و کارکنان فاکولته تکنالوژی کیمیاوی

      

Email: shah_besmel@kpu.edu.af

Phone: +93(0) 700182634

   پوهاندشاه محمد "بسمل" ولدمحمد حسن درسال 1332 در ولایت پکتیا تولد گردیده دوره ابتدایه را  در زادگاهش به پایان رسانید است ، در 1357 ازانسستتیوت پولی تخنیک رشته تکنالوژی کیمیاوی به درجه لسانس بعدا به درجه ماسترفارغ گردیده و اولین رئس پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی میباشد وی زحمات زیادی را  در عرصه خدمت به اولاد وطن کشیده است .