خلص سوانح معاون مالی و اداری و چارت تشکیلاتی

پوهنمل دیپلوم انجینر سید حفیظ الله سلطان به تاریخ 17/12/1346 در یک خانواده روشنفکر در ولایت خوست چشم به جهان گشود بعد از فراغت لیسه 

عالی حبیبیه شهر کابل به پوهنتون پولی تخنیک کابل کامیاب 

گردید. بعد از آن با استفاده از یک بورس تحصیلی عازم کشور ازبکستان شوروی سابق گردید، دوره تحصیل خویش را به سویه ماستری در پوهنتون آبیاری شهر تاشکند به پایه اکمال رسانید.

در سال 1382 در پوهنتون شیخ زاید خوست به صفت استاد کادری تقرر حاصل نمود در حین سال به صفت مدیر عمومی امور استادان و محصلان تعیین گردید.

در سال 1385 به صفت رییس پوهنحی زراعت پوهنتون شیخ زاید ولایت خوست ایفای وظیفه نموده اند.

از سال 1390 الی اکنون در دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمان های هایدروتخنیکی پوهنحی منابع آب و انجنیری محیط زیست و معاون مالی و اداری پوهنتون پولی تخنیک کابل ایفای وظیفه مینماید.