تاریخچه تآسیس آمریت انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل

تاریخچه تاسیس آمریت انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل

 

 

آمریت انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل که بنا بر ضرورت این ریاست تاسیس گردیده است درسال 1393 در چوکات معاونیت مالی واداری این ریاست رسما" آغاز به کارنموده است.

که پرسونل کاری این آمریت شامل سه بست آمریت انجنیری، مدیریت عمومی انجنیری و مدیریت اداری انجنیری میباشد که هرسه بست تقاضای پرسونل مسلکی را مینماید.

پروژه های تحت نظارت این آمریت که عملا" درسال 1394 هـ.ش تحت کار بوده و به پایه اکمال رسیده اند شامل پروژه های (1-بازسازی وترمیمات اساسی مسجد شریف جامع پوهنتون پولی تخنیک کابل و2- ترمیم وبازسازی دوحوض مقابل ویک حوض داخل محوطه، کانکریت ریزی قسمت غرب، پیشروی واطراف تعمیرات تدریسی وکانال عمومی پیشروی تعمیر (IT) پوهنتون پولی تخنیک کابل) میباشد.

که از این جمله تهداب دیوار احاطه پروژه بازسازی وترمیمات اساسی مسجد شریف جامع پوهنتون پولی تخنیک کابل توسط شخص مقام وزارت محترم تحصیلات عالی پوهنوال دکتور فریده «مومند» و شورای محترم رهبری این پوهنتون نهاده شد.

وهمچنان پروژه های متذکره پس از اکمال توسط شخص ایشان افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد.

با احترام

آمریت انجنیری