معرفی مختصر دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی

 معرفی مختصر دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی

دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی از بدو تأسیس، تربیۀ انجینران را به سویه لسانس در رشتۀ هایدرولیک و ساختمانهای هایدروتخنیکی به عهده داشت که اولین دوره  فارغ التحصیلان این دیپارتمنت در سال (1351) هجری شمسی به جامعه تقدیم گردیده اند . 

     فــارغ التحصیلان دیپارتمنـت هایدرولیک و ساختمانهای هـایـدروتخنیکی از سالهای 1351- 1362 هجری شمسی به سویۀ لسانس و از سالهای 1363 الی 1379 به سویۀ ماستر و بعدا ً تا کنون که به تعداد مجموعی (1184) تن انجینر ساختمانهای هایدروتخنیکی به سـویه هـای لسـانس و مـاستر بالـغ می گـردد که بـه تفـکـیک سـال ها قرار ذیل از این دیپارتمنت فارغ التحصیل گردیده اند:

درجۀ تحصیل

تعداد فارغان

سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجۀ تحصیل

تعداد فارغان

سال

0

0

1373

لسانس

16

1351

ماستر

16

1374

لسانس

24

1352

ماستر

0

1375

لسانس

26

1353

ماستر

9

1376

لسانس

50

1354

ماستر

12

1377

لسانس

64

1355

ماستر

13

1378

لسانس

16

1356

لسانس

10

1379

لسانس

14

1357

0

0

1380

لسانس

26

1358

لسانس

10

1381

لسانس

21

1359

لسانس

9

1382

لسانس

49

1360

لسانس

27

1383

لسانس

59

1361

لسانس

9

1384

0

0

1362

لسانس

29

1385

ماستر

34

1363

لسانس

64

1386

ماستر

43

1364

لسانس

28

1387

ماستر

34

1365

لسانس

52

1388

ماستر

26

1366

لسانس

30

1389

ماستر

35

1367

لسانس

25

1390

ماستر

48

1368

لسانس

32

1391

ماستر

37

1369

لسانس

34

1392

ماستر

41

1370

لسانس

54

1393

0

0

1371

لسانس

43

1394

ماستر

15

1372

 

علاوه بر تعـداد محصلان که در جدول فوق تعداد و سالهای فراغت شان تذکـررفـته اسـت طی پنج دورۀ بعـد از تـأسـیس پـروگـرام تحصیـلی مـاسـتری شـبانه ( سالهای 1364 الی 1369 ) به تعـداد 68 تن بعـد از تکمیل موًفقانۀ دورۀ تحصیلی ماستری به درجۀ ماستر فارغ التحصیل گردیدند . همچنان دیپارتمنت با داشتن کادر های ورزیده و متخصص به شمول استادان داخلی و خارجی طی سالهای 1363 الی 1370 دورۀ تحصیلی دوکتورا را تأسیس و به تعداد  7 تن توانستند تیزس های دوکتورا را تکمیل و از تیزس شان موفقانه دفاع نموده و به اخذ درجۀ دوکتورای علوم نایًل گردند که اولین تیزس دوکتورا توسـط مرحـوم پـوهـاند دوکتورمحمد حسن حمید دفاع گردیده بود (روح شان شاد باد) .

      بعدا ً درسال 1390 به منظور خود کفایی علمی کشور و حرکت بسوی دانش مولد، ایجاد تسهیلات و ظرفیت های جدید علمی در داخل کشور، ارتقای سطح آموزش با کیفیت وبهبود وضع کادر تدریسی و متخصص، تدریس پروگرام ماستری دررشتۀ انجینری منابع آب آغاز گردید که در سال 1392 الی 1394 به تعداد 40 نفر از تیزس ماستری شان دفاع نموده اند. امسال نیز قرار است به تعداد 22 تن از تیزس ماستری خویش دفاع نمایند و به تعـداد 23 محصـل دیگرمصروف تحصیـل دورۀ ماستری می باشند که توسط شش تن از اساتید محترم به سویۀ داکتر(Ph.D) و دو تن به سویۀ ماستر به پبش برده می شود .

بنابر پالیسی رشد و انکشاف مؤسسات تحصیلات عالی کشور، پوهنحی جـدیـد تحـت نام پوهنحی انجنیری منابع آب و محیـط زیست در چوکات پـوهنتون پولی تخنیک کابل ایجاد گردید که دیپارتمنت های هایدرولیک و ساختمانهای هـایـدروتخنیـکی و دیپارتمـنت آبـرسـانی و انجینـری محیط زیست شامل این پوهنحی گردیده اند و قرار است دو دیپارتمنت دیگر که یک دیپارتمنت اختصاصی تحت نام دیپارتمنت انجینری ساختمانهای آبیاری و یک دیپارتمنت عمومی تحت نام دیپارتمنت هایدرولیک و هـایـدرولـوژی درچوکات این پوهنحی در سـال 1394 به فعالیت آغاز نماید که هم اکنون کار روی نهـایی ساختن کریکـولـم های این دیپارتمنت ها جریان دارد.

دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی پوهنتون پولی تخنیک کابل یک مرکز عالی جهت تربیۀ کادر های انجینیری، مطالعات وتحقیق ونوآوری در بخش های مختلف ساختمانها وتأ سیسات آبی از قبیل: ساختمان بندهای ذخیر آب، دستگاه ها ومراکزتولید انرژی برق آبی، احداث واعمار ساختمانهای آبیاری واصلاحات کشاورزی ، اعمار کانال ها وتونل های ناقل آب، ساختمانهای مدافعوی در برابر اثرات مخرب سیلآب ها، بهبود و تغذیۀ منابع آبهای زیر زمینی ، سنجش و بر آورد منابع آبی سطحی و زیر زمینی می باشد. فارغان ومحققین این این رشته در روحیۀ تربیه می شوند که بتوانند با مطالعه، دیزاین،  اعـمار و بهـره بـرداری و مدیریت سـاختمانهای مختلـف تأ سیسـات آبی تمام نیاز مندی ها کشور را در رشتهای مختلف اقتصاد ملی و پرابلم های آبی را به نحو احسن بر آورده سازند. در این دیپارتمنت شرایًط تحصیلی تا  درجۀ ماستری فراهم می باشد که محصلان دربخش های مدیریت و انجینری منابع سند ماستری را بدست می آورند .

دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی ( ساختمانهای هایدرولیکی ) با استفاده از شیوه های معاصر تدریس جوانان و محصلان واجد شرایًط شمول را از سراسر کشور با آغوش باز پذیرفته و بعداز سپری نمودن امتحانات سمستر واردورۀ تحصیلی وتکمیل نصاب درسی مطابق ستندرد بین المللی به سویۀ لسانس فارغ التحصیل می نمایند . بعد از اکمال دورۀ تحصیلی لسانس شرایًط ادامۀ تحصیلات ماستری نیز برای شان آماده می باشد .

دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی انجینیران فارغ التحصیل خویش را با روحیۀ عالی وطن دوستی، محبت ، همدردی ودلسوزی با تمام اتباع کشور تربیه می نماید تا بتوانند به مثابۀ رهبران دلسوز و معماران آیندۀ جامعه افغانی ، کشور را به سوی زندگی مرفه وعاری از فقر و تفرقه سوق دهند .

رسالت . Mission

ارتقای سطح دانش علمی ومسلکی جوانان واجد شرایًط شمول درین رشتۀ مطا بق خواسته های قانون تحصیلات عالی ، اجرای تحقیقات علمی در بخش های مربوطه مطابق ضرورت های جامعه ، عرضۀ خدمات لازم در عرصه ها مختف انجینیری منابع آّب ، تجهیز واکمال مادی ومعنوی دیپارتمنت با کادر های فنی وتخصصی ولابراتوار ها ، ارتقای ظرفیت علمی و اداری محصلان در رشتۀ انجینیری ساختمانهای هایدورولیکی از وظایًف مسًولیت ها ورسالت اساسی این دیپارتمنت می باشد .

هدف . Goal

هـدف اسـاسی از تطبیق این نصاب تحصیلی عبـارت از تربیه و فارغ التحصیل نمودن محصلان دورۀ لسانس و ماستر ی در رشته های مربوط انجینیری ساختمانهای هایدروتخنیکی یا انجینیری ساختمانهای هایدرولیکی (ساختمان بندهای ذخیر آب ، دستگاه ها و مراکز تولید انرژی برق آبی ، احداث و اعمار ساختمانهای آبیاری واصلاحات کشاورزی ، اعمار کانالها وتونل های ناقل آب ، ساختمانهای مدافعوی در برابر اثرات مخرب سیلآب ها ، بهبود و تغذیۀ منابع آبهای زیر زمینی ، سنجش و برآورد منابع آبی سطحی وزیرزمینی ) طی نه سمستردرمطابقت کامل باپروگرام بین المللی

انجینیری وجدید ترین دست آوردهای علمی وفنی بوده ، بطوریکه درهرسطح پاسخگوی نیازمندی  های جامعۀ ما باشد .

مقاصد . Objectives

بعد از تکمیل یک دروۀ تحصیلی لسانس با مفردات هذا فارغ التحصیلان این دیپارتمنت توانمندی بر آورده ساختن

 مقاصد ذیل را کسب می نمایند :

1 – مطالعه ، دیزاین ، اعمار وبهره برداری تمام انواع بندها جهت ذخیره نمودن آب های سطحی .

2 - مطالعه ، دیزاین اعمار و بهره برداری تمام انواع ستیشن های تولید برق آبی  .

3 - مطالعه ، دیزاین اعمار و بهره برداری تمام انواع سیستم ها آبیاری ( اصلاحات کشاورزی ).

4 – مطالعه دیزاین و اعمار ساختمانهای مدافعوی از اثرات مخرب سیلآب ها .

5 – مطالعه دیزاین و اعمار ساختمانهای تحکیم کننده سواحل در یا ها .

6 – مطالعه دیزاین و اعمار ساختمانهای جلوگیری کننده از شوره زار شدن زمین های زراعتی .

7 – مطالعه دیزاین وبهره برداری کانال ها وتونل های ناقل آب .

8 – تکنالوژی ، مدیریت ونظارت ساختمانهای منابع آبی .

9 – حفظ ومراقبت ساختمانهای هایدرولیکی .

10 -  طرح ، دیزان واعمار ساختمانهای  مربوط به پروژه های تربیه وپرورش ماهی .

11 - جمع آوری و پروسس ارقام هایدولوژیکی در یا ها و بارندگی ها .

 12- مطالعه ، مدیریت و تنظیم حوزه های در یایًی . 

اعضای کادر علمی دیپارتمنت:

 1. پوهندوی دیپلوم انجینر محمد نسیم نسیمی آمر دیپارتمنت
 2. پوهاند دوکتور محمد آصف
 3. پوهاند دوکتور محمد امام عالمی
 4. پوهاند دوکتور محمد انور صافی
 5. پوهنمل دیپلوم انجینر موجود شاه لیوال
 6. پوهنمل دیپلوم انجینر سیدحفیظ الله سلطان
 7. پوهنیار دیپلوم انجینر حمیدالله ترابی
 8. پوهنیار دیپلوم انجینر محمد عاصم مایار ( مصروف تحصیل دوکتورا درکشور جرمنی)
 9. پوهیالی انجینر وحیدالله صافی ( مصروف تحصیل ماستری درکشور هند)
 10. پوهنیار دیپلوم انجینر عبدالباقی احدی
 11. پوهنیار دیپلوم انجینر روح الله ملک زوی
 12. پوهنیار دیپلوم انجینر سمیع الله پتیال
 13. پوهنیاردیپلوم انجینر حامد حفیظی

با ما در ارتباط شوید (Contact Us):

اتاق 111 و 112 تعمیر لابراتوار، منزل اول دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی ، پوهنحی انجینری منابع آب و محیط زیست

ایمیل: ewre.faculty@kpu.edu.af  و mnnasimi@kpu.edu.af

شماره تماس: +93(0)744340066  و +93(0)700188797

Skype: mnnasimi