دیپارتمنت هایدرولیک - پوهنتون پولیتخنیک کابل

دیپارتمنت هایدرولیک

معرفی مختصر دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی

دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی از بدو تأسیس، تربیۀ انجنیران را به سویه لسانس در رشتۀ هایدرولیک و ساختمانهای هایدروتخنیکی به عهده داشت که اولین دوره  فارغ التحصیلان این دیپارتمنت در سال (1351) هجری شمسی به جامعه تقدیم گردیده اند . 

            فــارغ التحصیلان دیپارتمنـت هایدرولیک و ساختمانهای هـایـدروتخنیکی از سالهای 1351- 1362 هجری شمسی به سویۀ لسانس و از سالهای 1363 الی 1378 به سویۀ ماستر که به تعداد مجموعی (1165) تن انجینر ساختمانهای هایدروتخنیکی به سـویه هـای لسـانس و مـاستر بالـغ می گـردد که بـه تفـکـیک سـال ها قرار ذیل از این دیپارتمنت فارغ التحصیل گردیده اند:

 

ســــا ل

تعداد فارغان

درجۀ تحصیلی

ســــا ل

تعداد فارغان

درجۀ تحصیلی

1351

16

لسانس

1372

15

ماستر

1352

24

لسانس

1373

----

---

1353

26

لسانس

1374

16

ماستر

1354

50

لسانس

1375

---

---

1355

64

لسانس

1376

9

ماستر

1356

16

لسانس

1377

12

ماستر

1357

14

لسانس

1378

13

ماستر

1368

26

لسانس

1379

10

لسانس

1359

21

لسانس

1380

---

---

1360

49

لسانس

1381

10

لسانس

1361

59

لسانس

1382

9

لسانس

1362

----

----

1383

27

لسانس

1363

34

ماستر

1384

9

لسانس

1364

43

ماستر

1385

29

لسانس

1365

34

ماستر

1386

64

لسانس

1366

26

ماستر

1387

28

لسانس

1367

35

ماستر

1388

52

لسانس

1368

48

ماستر

1389

30

لسانس

1369

37

ماستر

1390

25

لسانس

1370

41

ماستر

1391

32

لسانس

1371

----

---

1392

34

لسانس

----

----

---

1393

54

سانس

                 
 

علاوه بر تعـداد محصلان که در جدول فوق تعداد و سالهای فراغت شان تذکـررفـته اسـت طی پنج دورۀ بعـد از تـأ سـیس پـروگـرام تحصیـلی مـاسـتری شـبانه ( سالهای 1364 الی 1369 ) به تعـداد 68 تن بعـد از تکمیل موًفقانۀ دورۀ تحصیلی ماستری به درجۀ ماستر فارغ التحصیل گردیدند .

            همچنان دیپارتمنت با داشتن کادر های ورزیده  و متخصص به شمول استادان داخلی و خارجی طی سالهای 1363 الـی 1370 دورۀ تحصیلـی دوکتـورا را تـأسیس و به تعـداد  7 تن تـوانستند تیزس هـای دوکتورا را تکمـیل و از تیـزس شـان مـوفقـانه دفـاع نمـوده و بـه اخذ درجۀ دوکتورای علوم نایًل گردند که اولین تیزس دوکتورا توسـط مرحـوم پـوهـاند دوکتورمحمد حسن حمید دفاع گردیده بود (روح شان شاد باد) .

   بعدا ً درسال 1390 به منظور خود کفایی علمی کشور و حرکت بسوی دانش مولد، ایجاد تسهیلات و ظرفیت های جدید علمی در داخل کشور، ارتقای سطح آموزش با کیفیت وبهبود وضع کادر تدریسی و متخصص، تدریس پروگرام ماستری بعد ازتقریبا ً یک ونیم دهه دوباره دررشتۀ انجینری منابع آب آغاز گردید که در سال 1392 به تعداد 9 تن از تیزس ماستری شان دفاع نمودند. قراراست درسال 1393 به تعداد 13 تن از تیزس ماستری خویش نیزدفاع نمایند که به تعـداد 34 محصـل دیگرمصروف تحصیـل دورۀ ماستری می باشند که توسط پنج تن از اساتید محترم به سویۀ داکتر(Ph.D) و دو تن به سویۀ ماستر به پبش برده می شود.