تاریخچه پوهنځی منابع آب وانجنیری محیط زیست

پوهنحی انجینری منابع آب ومحیط زیست

اهمیت فراگیری علوم مربوط به انجینری منابع آب و محیط زیست به مثابه یکی از شاخه های علوم طبیعی ریشه در نیازمندی های نا محدود و روزافزون بشریت به آب و با توجه به افزایش بی رویۀ در مصرف آن دارد که این خود خطرات جبران ناپذیر را بالای منابع آب بوجود آورده است. نیاز است تا به تقویت بخش سکتور آب در یک کشورکه متضمن رشد و انکشاف پایدار می باشد، پرداخته شود که منتج به بهزیستی و ارتقای سطح زندگی افراد آن جامعه می گردد. با توجه به این اصل، رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل این پوهنحی را درچوکات خویش  در سال 1393 خورشیدی نظر به پالیسی و برنامه های انکشافی هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل و منظوری مقام وزارت محترم تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان غرض انکشاف سکتور تحصیلات عالی و مسلکی و تربیه کادر های علمی و تخنیکی در کشور ایجاد کردند تا باشد کادر های متخصص را با نظرداشت نیاز مندی ها کشور به جامعه تقدیم نمایند.

در پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست فعلا ً دو دیپارتمنت فارغ دهنده (دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی و دیپارتمنت آبرسانی و انجینری محیط زیست) و دیپارتمنت عمومی (دیپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ) فعالیت دارد. اگر چه در تشکیل منظور شدۀ این پوهنحی مجموعا ً پنج دیپارتمنت موجود است اما دو دیپارتمنت که بنام دیپارتمنت انجینری ساختمانهای آبیاری که دیپارتمنت فارغ دهنده خواهد بود و دیگری بنام دیپارتمنت هایدرولیک و هایدرولوژی که دیپارتمنت عمومی می باشد که برای تمام پوهنتون دروس هایدرولیک و هایدرولوژی را به پیش خواهد برد اما به نسبت کمبودی صنف  های درسی و اتاق های درسی نتوانستیم فعالیت های این دو دیپارتمنت را عملا ً آغاز نمایم و مصصم هستیم در صورت دریافت راه حل برای این مشکل به  زودترین فرصت  این دیپارتمنت های را فعال سازیم

اهداف آموزشی

پوهنحی انجینری منابع آب ومحیط زیست بخاطر برآورده ساختن اهداف و دیدگاه خویش آماده است مطابق نیازهای جامعه با داشتن استادان مجرب و امکانات وسیع به امور علمی و تدریسی و تحقیقات خویش مؤفقانه ادامه دهد. رسالت ما تلاش در جهت اکمال و تحقق مؤفقانه نصاب تحصیلی و پیشبرد فعالیت های علمی و اکادمیک در جامعه نیازمند تحصیلی  و کادر های تخنیکی در سکتور آب  کشور می باشد.

پوهنحی انجینری منابع آب و محیط زیست متعهد به تحقق اهداف ذیل در زمینه آموزش و تحصیل است:

·         انتقال، تجزیه و تحلیل دانش و مهارت ها در بخش های مربوط به انجینری و ساختمانهای منابع آب و محیط زیست در جهت رشد اقتصادی، رفاه ملی و خود کافی  برای محصلان،

·         برآورده ساختن نیاز های کادرهای متخصص دربخش های انجینری  و ساختمانهای منابع آب به جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی،

·         ارتقاء توانمندی اجرای تحقیقات علمی به سطح ملی و بین المللی بخاطر سهمگیری در روند رشد و انکشاف در سکتور آب به منظور رشد اقتصاد ملی کشور،

·         تقویت و بهبود پوهنحی و سطح دانش اساتید برای راه اندازی تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته برای چالش ها و مشکلات موجود در سکتور آب در کشور را ه های حل مفید را فراهم نماید، 

·         سهم گیری اساتید، کارمندان و محصلان در غنامندی کار های تخنیکی در بخش های انجینری منابع آب در سطح ملی و بین المللی،

·         تأکید بیشتر روی تحصیلات تکمیلی ( دوکتورا) برای استادان جوان،

·         تجهیز و نوسازی صنوف درسی دیپارتمنت ها مجهز با تکنالوژی معاصر و معیار های بین المللی،

·         بارنگری و معاصرسازی کریکولم های درسی در هرسال هم هردو مقطع لسانس و ماستری و

·         معیاری ساختن کریکولم و مفردات درسی برنامۀ ماستری دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی در جهت اخذ اعتبار (Accreditation) به سطح بین المللی با همکاری پوهنتون همکار یعنی پوهنتون نبراسکا ایالات متحدۀ امریکا،

·         تجهیز لابراتوار های دیپارتمنت های فارغ دهنده با تجهیزات مدرن امروزی

·         تطبیق مستمر پالیسی ارزیابی خودی و ارزیابی از کیفیت تدریس در تمام دیپاتمنت ها و پوهنحی،

·         تطبیق پلان ستراتیژی پوهنحی ،

·         تشویق استادان برای تالیف کتب ونشر آثار تحقیقاتی و اشتراک و تهیۀ مقالات علمی درکنفرانس های سالیانۀ علمی استادان،

·         ایجاد فضای مناسب برای تدریس و جلوگیری از تمام انواع تعصبات (سیاسی، زبانی، قومی ومذهبی).،

دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی

دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی از بدو تأسیس، تربیۀ انجینران را به سویه لسانس در رشتۀ هایدرولیک و ساختمانهای هایدروتخنیکی به عهده داشت که اولین دوره  فارغ التحصیلان این دیپارتمنت در سال (1351) هجری شمسی به جامعه تقدیم گردیده اند . 

     فــارغ التحصیلان دیپارتمنـت هایدرولیک و ساختمانهای هـایـدروتخنیکی از سالهای 1351- 1362 هجری شمسی به سویۀ لسانس و از سالهای 1363 الی 1379 به سویۀ ماستر و بعدا ً تا کنون که به تعداد مجموعی (1184) تن انجینر ساختمانهای هایدروتخنیکی به سـویه هـای لسـانس و مـاستر بالـغ می گـردد که بـه تفـکـیک سـال ها قرار ذیل از این دیپارتمنت فارغ التحصیل گردیده اند:

درجۀ تحصیل

تعداد فارغان

سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجۀ تحصیل

تعداد فارغان

سال

0

0

1373

لسانس

16

1351

ماستر

16

1374

لسانس

24

1352

ماستر

0

1375

لسانس

26

1353

ماستر

9

1376

لسانس

50

1354

ماستر

12

1377

لسانس

64

1355

ماستر

13

1378

لسانس

16

1356

لسانس

10

1379

لسانس

14

1357

0

0

1380

لسانس

26

1358

لسانس

10

1381

لسانس

21

1359

لسانس

9

1382

لسانس

49

1360

لسانس

27

1383

لسانس

59

1361

لسانس

9

1384

0

0

1362

لسانس

29

1385

ماستر

34

1363

لسانس

64

1386

ماستر

43

1364

لسانس

28

1387

ماستر

34

1365

لسانس

52

1388

ماستر

26

1366

لسانس

30

1389

ماستر

35

1367

لسانس

25

1390

ماستر

48

1368

لسانس

32

1391

ماستر

37

1369

لسانس

34

1392

ماستر

41

1370

لسانس

54

1393

0

0

1371

لسانس

43

1394

ماستر

15

1372

 

علاوه بر تعـداد محصلان که در جدول فوق تعداد و سالهای فراغت شان تذکـررفـته اسـت طی پنج دورۀ بعـد از تـأسـیس پـروگـرام تحصیـلی مـاسـتری شـبانه ( سالهای 1364 الی 1369 ) به تعـداد 68 تن بعـد از تکمیل موًفقانۀ دورۀ تحصیلی ماستری به درجۀ ماستر فارغ التحصیل گردیدند . همچنان دیپارتمنت با داشتن کادر های ورزیده و متخصص به شمول استادان داخلی و خارجی طی سالهای 1363 الی 1370 دورۀ تحصیلی دوکتورا را تأسیس و به تعداد  7 تن توانستند تیزس های دوکتورا را تکمیل و از تیزس شان موفقانه دفاع نموده و به اخذ درجۀ دوکتورای علوم نایًل گردند که اولین تیزس دوکتورا توسـط مرحـوم پـوهـاند دوکتورمحمد حسن حمید دفاع گردیده بود (روح شان شاد باد).

بعدا ً درسال 1390 به منظور خود کفایی علمی کشور و حرکت بسوی دانش مولد، ایجاد تسهیلات و ظرفیت های جدید علمی در داخل کشور، ارتقای سطح آموزش با کیفیت وبهبود وضع کادر تدریسی و متخصص، تدریس پروگرام ماستری دررشتۀ انجینری منابع آب آغاز گردید که در سال 1392 الی 1394 به تعداد 40 نفر از تیزس ماستری شان دفاع نموده اند. امسال نیز قرار است به تعداد 22 تن از تیزس ماستری خویش دفاع نمایند و به تعـداد 23 محصـل دیگرمصروف تحصیـل دورۀ ماستری می باشند که توسط شش تن از اساتید محترم به سویۀ داکتر(Ph.D) و دو تن به سویۀ ماستر به پبش برده می شود.

دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی پوهنتون پولی تخنیک کابل یک مرکز عالی جهت تربیۀ کادر های انجینیری، مطالعات وتحقیق ونوآوری در بخش های مختلف ساختمانها وتأ سیسات آبی از قبیل: ساختمان بندهای ذخیر آب، دستگاه ها ومراکزتولید انرژی برق آبی، احداث واعمار ساختمانهای آبیاری واصلاحات کشاورزی ، اعمار کانال ها وتونل های ناقل آب، ساختمانهای مدافعوی در برابر اثرات مخرب سیلآب ها، بهبود و تغذیۀ منابع آبهای زیر زمینی، سنجش و بر آورد منابع آبی سطحی و زیر زمینی می باشد. فارغان ومحققین این این رشته در روحیۀ تربیه می شوند که بتوانند با مطالعه، دیزاین،  اعـمار و بهـره بـرداری و مدیریت سـاختمانهای مختلـف تأ سیسـات آبی تمام نیاز مندی ها کشور را در رشتهای مختلف اقتصاد ملی و پرابلم های آبی را به نحو احسن بر آورده سازند. در این دیپارتمنت شرایًط تحصیلی تا  درجۀ ماستری فراهم می باشد که محصلان دربخش های مدیریت و انجینری منابع سند ماستری را بدست می آورند.

دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی ( ساختمانهای هایدرولیکی ) با استفاده از شیوه های معاصر تدریس جوانان و محصلان واجد شرایًط شمول را از سراسر کشور با آغوش باز پذیرفته و بعداز سپری نمودن امتحانات سمستر واردورۀ تحصیلی وتکمیل نصاب درسی مطابق ستندرد بین المللی به سویۀ لسانس و ماستر فارغ التحصیل می نمایند که بعد از اکمال دورۀ تحصیلی لسانس شرایًط ادامۀ تحصیلات ماستری نیز برای شان آماده می باشد.

دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی انجینیران فارغ التحصیل خویش را با روحیۀ عالی وطن دوستی، محبت، همدردی ودلسوزی با تمام اتباع کشور تربیه می نماید تا بتوانند به مثابۀ رهبران دلسوز و معماران آیندۀ جامعه افغانی، کشور را به سوی زندگی مرفه وعاری از فقر و تفرقه سوق دهند .

رسالت ما ارتقای سطح دانش علمی ومسلکی جوانان واجد شرایًط شمول درین رشتۀ مطا بق خواسته های قانون تحصیلات عالی ، اجرای تحقیقات علمی در بخش های مربوطه مطابق ضرورت های جامعه، عرضۀ خدمات لازم در عرصه ها مختف انجینیری منابع آّب، تجهیز واکمال مادی ومعنوی دیپارتمنت با کادر های فنی وتخصصی ولابراتوار ها، ارتقای ظرفیت علمی و اداری محصلان در رشتۀ انجینیری ساختمانهای هایدورولیکی از وظایًف مسًولیت ها ورسالت اساسی این دیپارتمنت می باشد.

هـدف اسـاسی ما از تطبیق نصاب تحصیلی منظورشده عبـارت از تربیه و فارغ التحصیل نمودن محصلان دورۀ لسانس و ماستر ی در رشته های مربوط انجینیری ساختمانهای هایدروتخنیکی یا انجینیری ساختمانهای هایدرولیکی (ساختمان بندهای ذخیر آب ، دستگاه ها و مراکز تولید انرژی برق آبی ، احداث و اعمار ساختمانهای آبیاری واصلاحات کشاورزی، اعمار کانالها وتونل های ناقل آب، ساختمانهای مدافعوی در برابر اثرات مخرب سیلآب ها ، بهبود و تغذیۀ منابع آبهای زیر زمینی، سنجش و برآورد منابع آبی سطحی وزیرزمینی) طی نه سمستردرمطابقت کامل باپروگرام بین المللی  انجینیری وجدید ترین دست آوردهای علمی وفنی بوده، بطوریکه درهرسطح پاسخگوی نیازمندی  های جامعۀ ما باشد.

بعد از تکمیل یک دروۀ تحصیلی لسانس و ماستری ، فارغ التحصیلان این دیپارتمنت توانمندی بر آورده ساختن

 مقاصد ذیل را کسب می نمایند :

1 – مطالعه ، دیزاین ، اعمار وبهره برداری تمام انواع بندها جهت ذخیره نمودن آب های سطحی .

2 - مطالعه ، دیزاین اعمار و بهره برداری تمام انواع ستیشن های تولید برق آبی  .

3 - مطالعه ، دیزاین اعمار و بهره برداری تمام انواع سیستم ها آبیاری ( اصلاحات کشاورزی ).

4 – مطالعه دیزاین و اعمار ساختمانهای مدافعوی از اثرات مخرب سیلآب ها .

5 – مطالعه دیزاین و اعمار ساختمانهای تحکیم کننده سواحل در یا ها .

6 – مطالعه دیزاین و اعمار ساختمانهای جلوگیری کننده از شوره زار شدن زمین های زراعتی .

7 – مطالعه دیزاین وبهره برداری کانال ها وتونل های ناقل آب .

8 – تکنالوژی ، مدیریت ونظارت ساختمانهای منابع آبی .

9 – حفظ ومراقبت ساختمانهای هایدرولیکی .

10 -  طرح ، دیزان واعمار ساختمانهای  مربوط به پروژه های تربیه وپرورش ماهی .

11 - جمع آوری و پروسس ارقام هایدولوژیکی در یا ها و بارندگی ها .

 12- مطالعه ، مدیریت و تنظیم حوزه های در یایًی . 

اعضای کادر علمی دیپارتمنت:

1.      پوهندوی دیپلوم انجینر محمد نسیم نسیمی آمر دیپارتمنت

2.      پوهاند دوکتور محمد آصف

3.      پوهاند دوکتور محمد امام عالمی

4.      پوهاند دوکتور محمد انور صافی

5.      پوهنمل دیپلوم انجینر موجود شاه لیوال

6.      پوهنمل دیپلوم انجینر سیدحفیظ الله سلطان

7.      پوهنیار دیپلوم انجینر حمیدالله ترابی

8.      پوهنیار دیپلوم انجینر محمد عاصم مایار ( مصروف تحصیل دوکتورا درکشور جرمنی)

9.      پوهیالی انجینر وحیدالله صافی ( مصروف تحصیل ماستری درکشور هند)

10.  پوهنیار دیپلوم انجینر عبدالباقی احدی

11.  پوهنیار دیپلوم انجینر روح الله ملک زوی

12.  پوهنیار دیپلوم انجینر سمیع الله پتیال

13.  پوهنیار دیپلوم انجینر حامد حفیظی

با ما در ارتباط شوید (Contact Us):

اتاق 111 و 112 تعمیر لابراتوار، منزل اول دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی ، پوهنحی انجینری منابع آب و محیط زیست

ایمیل: ewre.faculty@kpu.edu.af  و mnnasimi@kpu.edu.af

شماره تماس: +93(0)744340066  و +93(0)700188797

دیپارتمنت آبرسانی و انجینری محیط زیست

دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست در سال 1384 بنا بر نیاز و تقاضای وزارت محترم شهر سازی، رشد فرهنگ و تقویه بنیه اقتصاد ملی کشور در چوکات پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل اساس گذاری شد. دیپارتمنت آبرسانی و انجینیری محیط زیست که در چوکات فاکولته ساختمانی مطابق به نیاز های عینی جامعه افغانی برای تربیه کادر های علمی-انجینیری به سویه ملی و بین المللی در حیات علمی-پژوهشی کشور عرض اندام نموده و یکی از مهمترین رشته های انجنیری  برای تربیه کادر های علمی و انجنیری این کشور است که فارغان آن میتوانند در حل پرابلم های موجوده جامعه افغانی جهت ارتقا اتوریته اقتصادی کشور در کلیه موسسات تولیدی نقش ارزنده داشته باشند.

قابل ذکر است، بنا بر تقاضا جامعه و بازار کار پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست در سال ۱۳۹۲ جدیدآ تاسیس گردید که فعلا دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زست در چوکات  این پوهنحی فعالیت دارد.

این دیپارتمنت برای اولین بار دارای سه استاد بود و فعلا تعداد استادان در این دیپارتمنت به 9 نفر میرسد.

فعلآ در تشکیل این دیپارتمنت یکنفر پوهاند، یکنفر پوهنمل و شش نفر پوهنیار که از جمله آن ها یک نفر به سویه دکتورا و متباقی به سویه ماستر شامل میباشد.

در حال حاضر این دیپارتمنت کاملآ مستقل بوده مجموعآ تعداد محصلان از صنف اول الی چهارم در حدود 280 نفر میباشد.

از سال 1388 دیپارتمنت آبرسانی و انجینیری محیط زیست به سیستم کریدت فارغ میدهند که بخش اول تحصیل برای چهار سال، هشت سمستر، 173 کریدت میباشد.

اهداف پروگرام

در اخیر این پروگرام فارغان به انجام کار های ذیل خواهند بود:

v    استفاده از دانش ریاضیات، علوم و مبانی انجنیری به منظور  شناسایی بهتر پروسه های انجنیری و کاربرد عملی آن در ساحه؛

v    تجزیه و تحلیل مسائل انجنیری و دریافت مشکلات در رشته خود با توجه به بهره برداری و نگهداری؛

v    راه اندازی تحقیقات و کمک در طراحی راه حل برای سیستم های انجنیری در رشته خود؛

v    کاربرد روش های مناسب، منابع و ابزار و ماشین آلات به منظور شناسایی  فعالیت های انجنیری، با آگاهی از محدودیت؛

v    نشان دادن آگاهی و توجه به اجتماع، بهداشت، ایمنی، مسائل حقوقی و فرهنگی و مسئولیت منتج از آنها؛

v    برقراری ارتباط موثر با جامعه انجنیری و اجتماع؛

v    عملکرد موثر در یک تیم فنی متنوع؛

v    نشان دادن یک درک اخلاقی حرفه ای، مسئولیت ها و معیار های شیوه انجنیری؛

v    نشان دادن آگاهی از مدیریت، شیوه های کسب و کار و کارآفرینی؛

v    نشان دادن یک درک از تاثیر شیوه های انجنیری، با توجه به نیاز به توسعه پایدار؛ و

v    تشخیص نیازها برای توسعه حرفه ای و شرکت در یادگیری مستقل و مادام العمر.

دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست ارتباط نزیک با مرکز تحقیقات جرمنی (GFZ) داشته که در زمینه یک تفاهم نامه نیز بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و (GFZ) به امضا رسیده است.

این دیپارتمنت میکوشد تا زمینه را جهت امضا یک تفاهم نامه دیگر به منظور رشد و ارتقا ظرفیت محصلان بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون جرمن-قزاغ فراهم سازد. برعلاوه دیپارتمنت مذکور با اکثر ذیدخلان خویش (Stakeholders) در ارتباط بوده و همواره نظریات ایشان را در بهبود نصاب تحصیلی متمنی است.

اعضای کادر علمی

*      پوهاند دوکتور محمد قاسم صدیقی

*      پوهنمل دیپلوم انجنیر محمد ابراهیم بارکزی

*      پوهنیار دیپلوم ذبیح الله پیمان

*      پوهنیار دیپلوم انجنیر حمیدالله همت

*      پوهنیار دیپلوم انجنیر احمد وحید سکندری

*      پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد شفیق صدیقی

*      پوهنیار دیپلوم انجنیر علی رضا نوری

*      پوهنیار دیپلوم انجنیر احمد وحید سکندری

نوت: معلومات مفصل کادر علمی به زودترین فرضت به دسترس تان قرار خواهد گرفت.

با ما در ارتباط شوید (Contact Us):

اتاق ۲۴، منزل دوم، بلاک شش، پوهنتون پولی تخنیک کابل، سرک باغ لا، ناحیه پنجم

ایمیل: wsee.2004@kpu.edu.af

شماره تماس: ۰۰۹۳۷۰۰۰۵۵۸۳۴