چارت تشکیلاتی معاونیت علمی - پوهنتون پولیتخنیک کابل

چارت تشکیلاتی معاونیت علمی

چارت تشکیلاتی معاونیت علمی:

پوهنتون پولى تخنيك كابل درحال حاضر داراى هشت پوهنځی، شامل (28) ديپارتمنت بوده كه از جمله بیست و یک ديپارتمنت آن اختصاصى (فارغده) ميباشد.

  1. انجنیری کامپیوتر و انفارماتیک
  2. تکنالوژی کیمیاوی
  3. جیولوجی و معادن
  4. ساختانی
  5. الکترومیخانیک
  6. انجینری منابع آب ومحیط زیست
  7. ساختمانهای ترانسپورتی
  8. جیودیزی انجینری 

پوهنتون پولى تخنيك كابل منحيث مركز عمده تربيه كادرهاى تخصصى انجنيرى در سطح كشور، از آوان تاسيس تاكنون در رشته هاى فوق انجنيران ورزيده را به سويه ليسانس و ماستر ودكتورا به جامعه تقديم نموده است كه امروز اكثريت آن ها منحيث انجنيران پيشتاز درراس موسسات توليدى كشور ايفاى وظيفه مينمايند.