دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی - پوهنتون پولیتخنیک کابل

دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی

دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی

دیپارتمنت GIS  که جدید دراین اواخرافتتاح گردیده جواب گوی تکنالوجی نوین درکشورخواهد بود وبه نسل جدید مژدۀ خوبی را داده و کشور را به سوی ترقی و پیشرفت سوق خواهند داد.  لست فارغان سال های 1366 الی 1392 دیپارتمنت جیودیزی انجنیری

 

تعداد فارغین

سال فراغت

شماره

۱۳

۱۳۶۶

۱

۶

۱۳۶۷

۲

۱۳

۱۳۶۸

۳

۲۱

۱۳۶۹

۴

۱۲

۱۳۷۰

۵

ندارد

۱۳۷۱

۶

۱۰

۱۳۷۲

۷

ندارد

۱۳۷۳

۸

۷

۱۳۷۴

۹

ندارد

۱۳۷۵

۱۰

ندارد

۱۳۷۶

۱۱

۴

۱۳۷۷

۱۲

ندارد

۱۳۷۸

۱۳

۱

۱۳۷۹

۱۴

ندارد

۱۳۸۰

۱۵

۳

۱۳۸۱

۱۶

۴

۱۳۸۳ـــ۱۳۸۲

۱۷

۶

۱۳۸۴

۱۸

۵

۱۳۸۵

۱۹

۲۲

۱۳۸۶

۲۰

۲۵

۱۳۸۷

۲۱

۷۳

۱۳۸۸

۲۲

۳۹

۱۳۸۹

۲۳

۲۸

۱۳۹۰

۲۴

۲۶

۱۳۹۱

۲۵

۲۶

۱۳۹۲

۲۶

۳۴۴

مجموعه