تاریخچه پوهنځی جیودیزی و کدستر - پوهنتون پولیتخنیک کابل

تاریخچه پوهنځی جیودیزی و کدستر

 

تاریخچه پوهنځی جیودیزی و کدستر:

 

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری درسال ۱۳۶۱ تاسیس گردیده ودرسال ۱۳۶۶ فارغ داده است هم چنان درسال های ۱۳۶۳ ازبخش مارکشیدری ۱۱ تن ودرسال ۱۳۶۴ازبخش مارکشیدری ۹  تن ودرسال ۱۳۶۵ فارغ ندارد بعدا" قرارجدول هرساله محصلین ازاین دیپارتمنت  فارغ گردیده است. این دیپارتمنت درسال ۱۳۹۳ به پوهنځی ارتقاء نمود و دارای چهاردیپارتمنت به رشته های جیودیزی انجنیری، سروینگ، GIS  و کدستر می باشد ازجمله دو دیپارتمنت جیودیزی انجنیری و سروینگ فعال بوده  دیپارتمنت GIS درسال ۱۳۹۴ و دیپارتمنت کدستر درسـال ۱۳۹۵ به فعالیت آغـاز می نماید.

 

              اهداف

             پوهنځی جیوماتیک وکدستر

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظوررشد اقتصادملی و برای تربیه کادرها ی ملی در رشته های مختلف انجنیری مطابق به نیازمندی های کشور در عرصه های تخنیکی در 21 میزان سال 1342 (11اکتوبر 1963) در ناحیه پنجم شهرکابل تاسیس گردیده است.

ازهمان اوایل تاسیس پوهنتون پولی تخنیک کابل دیپارتمنت جیودیزی و امورمرکشیدری به حیث دیپارتمنت عمومی فعالیت تدریسی داشت درسال 1361 به دیپارتمنت فارغ دهنده به نام دیپارتمنت جیودیزی انجنیری ارتقاء یافت از سال 1367 الی سال1372یعنی5 دوره به سویه ماستری فارغ التحصیل داده است. بادرنظرداشت نیازمندی های کشوردرعرصه علوم تخنیکی بخصوص علوم جیوماتیک وهمچنان مطابق به پلان استراتیژیک پوهنتون پولی تخنیک کابل و وزارت تحصیلات عالی درسال 1393 دیپارتمنت جیودیزی انجنیری به پوهنځي جیودیزی انجنیری ارتقاء یافت. به اساس پیشنهاد جلسه عمومی استادان پوهنځي جیودیزی انجنیری  8/11/1393 پوهنځي جیودیزی انجنیری تغیرنام نموده و به پوهنځي جیوماتیک وکدسترمسمی گردیده است.

پوهنځی جیوماتیک و کدستردر تشکیل دارای چهار دیپارتمنت ذیل می باشد :

 1- جیودیزی انجنیری(Engineering Geodesy

 2- سیستم اطلاعات جغرافیه ئی (geographical information system

3-  کدستر (cadastre ) ؛

4- جیودیزی (Geodesy).

اهداف :

 پوهنځی جیوماتیک وکدستربا رعایت قوانین،  مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی ، تسهیلات و امکانات دست داشته خویش، تمام فعالیت های آینده خویش را با در نظر داشت دیدګاه ، رسالت ، فرصت های موجود و مقاصد این مرامنامه ، اهداف ذیل رادنبال می نمائید :

1- تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی و تخصصی انجنیری با کیفیت و معیاری.

2- پرورش کادرها با روحیه وطن دوستی ، اخلاق نیکو ، برابری و مردم دوستی.

3-ارتقای ظرفیت اساتید.

4- تجهیز دیپارتمنت ها با تکنالوجی جدید .

5- فعال ساختن لابراتوا رها با تجهیزات معاصر و تهیه مواد آن مطابق به تکنالوجی جدید.

6- آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی برای تدریس و جلوگیری از تمام انواع تعصبات (سیاسی، قومی ، زبانی و مذهبی).

7- بازنگری دوامدار و معاصر سازی کریکولم های دیپارتمنت ها .

8- تجدید نظر متداوم درمفردات درسی مضامین که در دیپارمنت های این پوهنځی تدریس می گردد.

9- تهیه کتب و مواد درسی جدید، مساعد نمودن شرایط برای تحقیقات علمی استادان و محصلان ممتاز پوهنتون و در همکاری با بعضی ارگان های ذیربط.

10- تکمیل اعضای کادرعلمی دیپارتمنت ها به اساس ضرورت.

11- ایجاد پروگرام ماستری در رشته جیودیزی انجنیری .

12- اجرای پروژه های تحقیقی و انجنیری برای درآمدزايي پوهنتون .

13- جستجوی منابع و ارگانهای تمویل کننده بخاطر تطبیق بهترپلان های ستراتیژیک پوهنځی.

14- ایجاد رشته های جدید حسب نیاز مندی های منافع ملی کشور.

15- ایجاد روابط ، توامیت ها و همکاری های علمی ، تحقیقی و اکادمیک با پوهنتون های داخلی و خارجی، امضای تفاهم نامه ها و پرتوکول های همکاری با وزارت خانه ها، ادارات و ارگانهای سکتوری.

16-استخدام تربیه و تشویق لابرانت ها و تکنیشن ها.

17-اعمار تعمیرات برای پوهنځی .

18- ایجاد دیتابس و ویب سایت معیاری برای پوهنځی.

19- تقویت پروسه ارزیابی خودی پوهنځی.

20- اعاده سیستم مجازات و مکافات در سطح پوهنځی.

 

ریاست پوهنځی جیوماتیک وکدستر